ပၢႆးမိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် သၢႆတၢင်း ဢၼ်ဢဝ်တူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်းသေ တႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝေႃးႁၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႉၼမ် ၶႂ်ႈမၢႆထိုင် ၵၢၼ်ငၢၼ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်၊ လွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်၊ လွင်ႈသွၼ်ပႆႇၺႃႇ၊ လွင်ႈတူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၵိူဝ်းယမ် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈပၢင်ႈမၢၵ်ႈမီး ၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈမိူင်း လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈပဵၼ် ပၢႆးမိူင်းယဝ်ႉ။ တီႈပၢႆးမိူင်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီး ၼမ်ႉၸႂ်ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇလႆႈၵၢင်းယၢၼ် လွင်ႈႁၵ်ႉလွင်ႈၸင်း၊ လွင်ႈၸပ်းပႃႉပႃႇတီႇ၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။