မေႃႇၵျူး:IPAc-en/pronunciation

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at မေႃႇၵျူး:IPAc-en/pronunciation/doc

-- This module contains pronunciation-key data for [[Module:IPAc-en]].

return {
	{
		code = 'lang',
		text = 'English:'
	},
	{
		code = 'pron',
		text = ''
	},
	{
		code = 'local',
		text = 'locally'
	},
	{
		code = 'ipa',
		text = '[[International Phonetic Alphabet|IPA]]:'
	},
	{
		code = 'also',
		text = 'also'
	},
	{
		code = 'uk',
		text = '[[British English|UK]]:'
	},
	{
		code = 'us',
		text = '[[American English|US]]:'
	},
	{
		code = 'uklang',
		text = '[[British English]]:'
	},
	{
		code = 'uslang',
		text = '[[American English]]:'
	},
	{
		code = 'ukalso',
		text = '[[British English|UK]] also'
	},
	{
		code = 'usalso',
		text = '[[American English|US]] also'
	},
	{
		code = 'alsouk',
		text = 'also [[British English|UK]]:'
	},
	{
		code = 'alsous',
		text = 'also [[American English|US]]:'
	},
}