မေႃႇၵျူး:Navbox

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းမေႃႇၵျူး[သၢင်ႈ]
--
-- This module implements {{Navbox}}
--

local p = {}

local navbar = require('Module:Navbar')._navbar
local getArgs -- lazily initialized

local args
local tableRowAdded = false
local border
local listnums = {}

local function trim(s)
  return (mw.ustring.gsub(s, "^%s*(.-)%s*$", "%1"))
end

local function addNewline(s)
  if s:match('^[*:;#]') or s:match('^{|') then
    return '\n' .. s ..'\n'
  else
    return s
  end
end

local function addTableRow(tbl)
  -- If any other rows have already been added, then we add a 2px gutter row.
  if tableRowAdded then
    tbl
      :tag('tr')
        :css('height', '2px')
        :tag('td')
          :attr('colspan',2)
  end

  tableRowAdded = true

  return tbl:tag('tr')
end

local function renderNavBar(titleCell)
  -- Depending on the presence of the navbar and/or show/hide link, we may need to add a spacer div on the left
  -- or right to keep the title centered.
  local spacerSide = nil

  if args.navbar == 'off' then
    -- No navbar, and client wants no spacer, i.e. wants the title to be shifted to the left. If there's
    -- also no show/hide link, then we need a spacer on the right to achieve the left shift.
    if args.state == 'plain' then spacerSide = 'right' end
  elseif args.navbar == 'plain' or (not args.name and mw.getCurrentFrame():getParent():getTitle():gsub('/sandbox$', '') == 'Template:Navbox') then
    -- No navbar. Need a spacer on the left to balance out the width of the show/hide link.
    if args.state ~= 'plain' then spacerSide = 'left' end
  else
    -- Will render navbar (or error message). If there's no show/hide link, need a spacer on the right
    -- to balance out the width of the navbar.
    if args.state == 'plain' then spacerSide = 'right' end

    titleCell:wikitext(navbar{
      args.name,
      mini = 1,
      fontstyle = (args.basestyle or '') .. ';' .. (args.titlestyle or '') .. ';background:none transparent;border:none;'
    })
  end

  -- Render the spacer div.
  if spacerSide then
    titleCell
      :tag('span')
        :css('float', spacerSide)
        :css('width', '6em')
        :wikitext(' ')
  end
end

--
--  Title row
--
local function renderTitleRow(tbl)
  if not args.title then return end

  local titleRow = addTableRow(tbl)

  if args.titlegroup then
    titleRow
      :tag('th')
        :attr('scope', 'row')
        :addClass('navbox-group')
        :addClass(args.titlegroupclass)
        :cssText(args.basestyle)
        :cssText(args.groupstyle)
        :cssText(args.titlegroupstyle)
        :wikitext(args.titlegroup)
  end

  local titleCell = titleRow:tag('th'):attr('scope', 'col')

  if args.titlegroup then
    titleCell
      :css('border-left', '2px solid #fdfdfd')
      :css('width', '100%')
  end

  local titleColspan = 2
  if args.imageleft then titleColspan = titleColspan + 1 end
  if args.image then titleColspan = titleColspan + 1 end
  if args.titlegroup then titleColspan = titleColspan - 1 end

  titleCell
    :cssText(args.basestyle)
    :cssText(args.titlestyle)
    :addClass('navbox-title')
    :attr('colspan', titleColspan)

  renderNavBar(titleCell)

  titleCell
     :tag('div')
       :addClass(args.titleclass)
       :css('font-size', '114%')
       :wikitext(addNewline(args.title))
end

--
--  Above/Below rows
--

local function getAboveBelowColspan()
  local ret = 2
  if args.imageleft then ret = ret + 1 end
  if args.image then ret = ret + 1 end
  return ret
end

local function renderAboveRow(tbl)
  if not args.above then return end

  addTableRow(tbl)
    :tag('td')
      :addClass('navbox-abovebelow')
      :addClass(args.aboveclass)
      :cssText(args.basestyle)
      :cssText(args.abovestyle)
      :attr('colspan', getAboveBelowColspan())
      :tag('div')
        :wikitext(addNewline(args.above))
end

local function renderBelowRow(tbl)
  if not args.below then return end

  addTableRow(tbl)
    :tag('td')
      :addClass('navbox-abovebelow')
      :addClass(args.belowclass)
      :cssText(args.basestyle)
      :cssText(args.belowstyle)
      :attr('colspan', getAboveBelowColspan())
      :tag('div')
        :wikitext(addNewline(args.below))
end

--
--  List rows
--
local function renderListRow(tbl, listnum)
  local row = addTableRow(tbl)

  if listnum == 1 and args.imageleft then
    row
      :tag('td')
        :addClass('navbox-image')
        :addClass(args.imageclass)
        :css('width', '0%')
        :css('padding', '0px 2px 0px 0px')
        :cssText(args.imageleftstyle)
        :attr('rowspan', 2 * #listnums - 1)
        :tag('div')
          :wikitext(addNewline(args.imageleft))
  end

  if args['group' .. listnum] then
    local groupCell = row:tag('th')

    groupCell
      :attr('scope', 'row')
      :addClass('navbox-group')
      :addClass(args.groupclass)
      :cssText(args.basestyle)

    if args.groupwidth then
      groupCell:css('width', args.groupwidth)
    end

    groupCell
      :cssText(args.groupstyle)
      :cssText(args['group' .. listnum .. 'style'])
      :wikitext(args['group' .. listnum])
  end

  local listCell = row:tag('td')

  if args['group' .. listnum] then
    listCell
      :css('text-align', 'left')
      :css('border-left-width', '2px')
      :css('border-left-style', 'solid')
  else
    listCell:attr('colspan', 2)
  end

  if not args.groupwidth then
    listCell:css('width', '100%')
  end

  local isOdd = (listnum % 2) == 1
  local rowstyle = args.evenstyle
  if isOdd then rowstyle = args.oddstyle end

  local evenOdd
  if args.evenodd == 'swap' then
    if isOdd then evenOdd = 'even' else evenOdd = 'odd' end
  else
    if isOdd then evenOdd = args.evenodd or 'odd' else evenOdd = args.evenodd or 'even' end
  end

  listCell
    :css('padding', '0px')
    :cssText(args.liststyle)
    :cssText(rowstyle)
    :cssText(args['list' .. listnum .. 'style'])
    :addClass('navbox-list')
    :addClass('navbox-' .. evenOdd)
    :addClass(args.listclass)
    :tag('div')
      :css('padding', (listnum == 1 and args.list1padding) or args.listpadding or '0em 0.25em')
      :wikitext(addNewline(args['list' .. listnum]))

  if listnum == 1 and args.image then
    row
      :tag('td')
        :addClass('navbox-image')
        :addClass(args.imageclass)
        :css('width', '0%')
        :css('padding', '0px 0px 0px 2px')
        :cssText(args.imagestyle)
        :attr('rowspan', 2 * #listnums - 1)
        :tag('div')
          :wikitext(addNewline(args.image))
  end
end


--
--  Tracking categories
--

local function needsHorizontalLists()
  if border == 'child' or border == 'subgroup' or args.tracking == 'no' then return false end

  local listClasses = {'plainlist', 'hlist', 'hlist hnum', 'hlist hwrap', 'hlist vcard', 'vcard hlist', 'hlist vevent'}
  for i, cls in ipairs(listClasses) do
    if args.listclass == cls or args.bodyclass == cls then
      return false
    end
  end

  return true
end

local function hasBackgroundColors()
  return mw.ustring.match(args.titlestyle or '','background') or mw.ustring.match(args.groupstyle or '','background') or mw.ustring.match(args.basestyle or '','background')
end

local function isIllegible()
  local styleratio = require('Module:Color contrast')._styleratio

  for key, style in pairs(args) do
    if tostring(key):match("style$") then
      if styleratio{mw.text.unstripNoWiki(style)} < 4.5 then
        return true 
      end
    end
  end
  return false
end

local function getTrackingCategories()
  local cats = {}
  if needsHorizontalLists() then table.insert(cats, 'Navigational boxes without horizontal lists') end
  if hasBackgroundColors() then table.insert(cats, 'Navboxes using background colours') end
  if isIllegible() then table.insert(cats, 'Potentially illegible navboxes') end
  return cats
end

local function renderTrackingCategories(builder)
  local title = mw.title.getCurrentTitle()
  if title.namespace ~= 10 then return end -- not in template space
  local subpage = title.subpageText
  if subpage == 'doc' or subpage == 'sandbox' or subpage == 'testcases' then return end

  for i, cat in ipairs(getTrackingCategories()) do
    builder:wikitext('[[Category:' .. cat .. ']]')
  end
end

--
--  Main navbox tables
--
local function renderMainTable()
  local tbl = mw.html.create('table')
    :addClass('nowraplinks')
    :addClass(args.bodyclass)

  if args.title and (args.state ~= 'plain' and args.state ~= 'off') then
    tbl
      :addClass('collapsible')
      :addClass(args.state or 'autocollapse')
  end

  tbl:css('border-spacing', 0)
  if border == 'subgroup' or border == 'child' or border == 'none' then
    tbl
      :addClass('navbox-subgroup')
      :cssText(args.bodystyle)
      :cssText(args.style)
  else -- regular navobx - bodystyle and style will be applied to the wrapper table
    tbl
      :addClass('navbox-inner')
      :css('background', 'transparent')
      :css('color', 'inherit')
  end
  tbl:cssText(args.innerstyle)

  renderTitleRow(tbl)
  renderAboveRow(tbl)
  for i, listnum in ipairs(listnums) do
    renderListRow(tbl, listnum)
  end
  renderBelowRow(tbl)

  return tbl
end

function p._navbox(navboxArgs)
  args = navboxArgs

  for k, v in pairs(args) do
    local listnum = ('' .. k):match('^list(%d+)$')
    if listnum then table.insert(listnums, tonumber(listnum)) end
  end
  table.sort(listnums)

  border = trim(args.border or args[1] or '')

  -- render the main body of the navbox
  local tbl = renderMainTable()

  -- render the appropriate wrapper around the navbox, depending on the border param
  local res = mw.html.create()
  if border == 'none' then
    res:node(tbl)
  elseif border == 'subgroup' or border == 'child' then
    -- We assume that this navbox is being rendered in a list cell of a parent navbox, and is
    -- therefore inside a div with padding:0em 0.25em. We start with a </div> to avoid the
    -- padding being applied, and at the end add a <div> to balance out the parent's </div>
    res
      :wikitext('</div>') -- XXX: hack due to lack of unclosed support in mw.html.
      :node(tbl)
      :wikitext('<div>') -- XXX: hack due to lack of unclosed support in mw.html.
  else
    res
      :tag('table')
        :addClass('navbox')
        :css('border-spacing', 0)
        :cssText(args.bodystyle)
        :cssText(args.style)
        :tag('tr')
          :tag('td')
            :css('padding', '2px')
            :node(tbl)
  end

  renderTrackingCategories(res)

  return tostring(res)
end

function p.navbox(frame)
  if not getArgs then
    getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
  end
  args = getArgs(frame, {wrappers = 'Template:Navbox'})

  -- Read the arguments in the order they'll be output in, to make references number in the right order.
  local _
  _ = args.title
  _ = args.above
  for i = 1, 20 do
    _ = args["group" .. tostring(i)]
    _ = args["list" .. tostring(i)]
  end
  _ = args.below

  return p._navbox(args)
end

return p