မေႃႇၵျူး:Numeral converter

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at မေႃႇၵျူး:Numeral converter/doc

local p = {}

-- Use this function from templates.
function p.convert_template(frame)
 -- Third argument is optional; If true given, signs like dot (.) will be replaced.
 frame.args[3] = frame.args[3] or nil
 return p.convert(frame.args[1], frame.args[2], frame.args[3])
end

-- Use this function directly in modules.
function p.convert(lang, text, signs, virgule)
 text = tostring(text)
 signs = signs or nil
 virgule= virgule or nil

 if lang == "shn" then
  text = mw.ustring.gsub(text, "[0႐]", "႐")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[1႑]", "႑")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[2႒]", "႒")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[3႓]", "႓")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[4႔]", "႔")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[5႕]", "႕")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[6႖]", "႖")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[7႗]", "႗")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[8႘]", "႘")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[9႙]", "႙")
  if type(signs) ~= "nil" then
   text = mw.ustring.gsub(text, "%.", "٫")
  end
 elseif lang == "shn" then
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႐0]", "႐")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႑1]", "႑")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႒2]", "႒")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႓3]", "႓")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႔4]", "႔")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႕5]", "႕")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႖6]", "႖")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႗7]", "႗")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႘8]", "႘")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႙9]", "႙")
 elseif lang and lang ~= "" then -- 
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႐႐]", "0")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႑႑]", "1")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႒႒]", "2")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႓႓]", "3")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႔႔]", "4")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႕႕]", "5")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႖႖]", "6")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႗႗]", "7")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႘႘]", "8")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[႙႙]", "9")
  text = mw.ustring.gsub(text, "။", ".")
  if type(virgule) ~= "nil" then
   text = mw.ustring.gsub(text, "၊", ",")
  end
 end

 return text
end

return p