ယသေႃႇထရႃႇၶႆႈၼႄလွင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းရႃႇႁုလႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၸဝ်ႈၼၢင်းယသေႃႇတရႃႇၼႆႉ ၸီႉၼႄတူဝ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ယေႃးၶိင်းမႃးတုင်းသွမ်း တင်းသင်ႇၶႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈတီႈလုၵ်ႈမၼ်း ရႃႇႁုလႃႇဝႃႈ -

ဢေသ ႁိ တုယံ ပိတႃ ၼရသီႁေႃ
လုၵ်ႈႁၵ်ႉရႃႇႁုလႃႇဢိူၺ်း၊ ၸဝ်ႈဢၼ်ႁတ်းႁၢၼ်ၼင်ႇသၢင်ႇသီႈသေ ယၢင်ႈပႆၵႂႃႇတင်းၼႃႈသုတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈပေႃႈ လုၵ်ႉႁၵ်ႉၵဝ်ဢိူဝ်ႈ။

ဢႃယတယုတ်တသုသꧣ်ꩪိတ ၼႃသေႃ
ၶူႈၼင်တီႈၼႃႈတႃၸဝ်ႈၼၼ်ႉ သဵမ်ႈယၢဝ်းဝႆႉသေ ႁၢင်ႈလီဝႆႉဢိူဝ်ႈ။

ၵေႃပမုၶေႃ ဢꧤိၼီလ သုၼိတ်တေႃ
ၸဝ်ႈဢၼ်မီးမၢၵ်ႇတႃလမ်ႁၢင်ႈလီ ဢၼ်မိူၼ်ငၢႆးတႃဝူဝ်းလႅင်ဢွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ။

ဢိတ်ၻꩪၼူဢꧤိၼီလ ꧤမုၵေႃ
ပႃႈၼိူဝ်မၢၵ်ႇတႃၸဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၶူၼ်တႃမွင်ႉၼင်ႇမႄႈၵၢင်ႇဝႆႉဢိူဝ်ႈ။

ဝꩦ်ꩦ သုဝꩦ်ꩦ သုသꧣ်ꩩိတၷီဝေႃ
မီႈၵၢၼ်ႈၶေႃး ဢၼ်ၵူမ်ႁၢင်ႈလီသေ ပႃးသၢႆႁူႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်သပ်ႉပၢႆႇဝႆႉၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ၊

သီႁ ႁၼု မိၷရႃꩡ သရီရေႃ
ၵၢင်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼင်ႇသၢင်ႇသီႈၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။

ၵၼ်ၸၼသုၸ်သဝိဢုတ်တမဝꧣ်ၼေႃ
ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႇၸဝ်ႈၵေႃႈ ႁၢင်ႈလီသေ လိူင်မိူၼ်ၶမ်းဝႆႉဢိူဝ်ႈ။

ဢၼ်ၸၼဝꧣ်ꧣသုၼီလ သုၵေသေႃ
ၶူၼ်ႁူဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ လမ်ဝႆႉၵွမ်းငွမ်းဢိူဝ်ႈ

ၵၼ်ၸၼ ပꩦ်ꩦ ဝိသုၻ်ꩪ ၼလႃတေႃ
ၼႃႈၽၵ်ႇၸဝ်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶႅပ်းၶမ်းပႃႉဝႆႉသေ ၵဵင်ႈလိူမ်ႈဢွၵ်ႇသီၶမ်းဝႆႉဢိူဝ်ႈ။

ဢေႃသꩪိ ပꧣ်ꩦႃရ သုၻ်ꩪ သုဢုꧣ်ၼေႃ
ၵႄႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႃၸဝ်ႈသွင်ႁူၺ်ႇၼၼ်ႉ မီးၾႆ ဢုၼ်ၼလံု ဢၼ်ႁိူဝ်ႈသွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇလၢဝ်ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။
ပုꧣ်ꧣသ သင်ၵၼၽေႃ မုၶဝꧣ်ၼေႃ
ၼႃႈတႃၸဝ်ႈၼႆႉ တဵမ်ၽဵင်ႇၼင်ႇလုၵ်ႈလိူၼ်မူၼ်း ဢၼ်တဵၵ်းမၢႆဝႆႉတီႈၵၢင်ႁၢဝ်ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။

ၻေဝႃၼရႃၼ ပယေႃ ၼရၼႃႇၷေႃ
ၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵꧣ်တီႈၶုၼ်ၵူၼ်း၊ ၶုၼ်ၽီ၊ ၶုၼ်ၼၵ်ႉၵႃးၶဝ် ႁၵ်ႉသႃပႅင်းၵိုမ်းၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။

ၶတ်တိယ သမ်ꧤဝ ဢၷ်ၷၵုလီၼေႃး
ၸဝ်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉမႃးတီႈၶိူဝ်းၶတ်ႉတိယလႄႈ ပဵၼ်ၶိူဝ်းဢၼ်မျၢတ်ႈတွၼ်းသုင်ဢိူဝ်ႈ။

ၻေဝၼုသ်သ ၼမသိတ ပၻေႃ
တိၼ်သွင်ၶွၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵꧣ်တီႈဢၼ် ၵူၼ်းတင်းၽီၶဝ် ဢုမ်ႈပႅင်းၵူမ်ႈၵွမ်းၼွမ်းဝႆႈ ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။

သီလ​ သမႃꩪိ ပတိꩦ်ꩦိတ ၸိတ်တေႃ
ၸႂ်ၸဝ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် သီႇလ၊ သမႃႇထိဝႆႉဢိူဝ်ႈ။

ၵꩡ်သတိ ၼီလပထေဝိယၸတ်ၻေႃ၊ တရၷꧣႃပရိဝတꩧိတေရူပေႃ
ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ဢၼ်ပႆႇၵႂႃႇၼႂ်းသင်ႇၶႃႇၶဝ်လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇလၢဝ်ဢွၼ်ႇၶဝ် လွမ်ႉႁွပ်ႈလုၵ်ႈလိူၼ် ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ

သႃဝၵ မꩡ်ၸျတေႃ သမꧣိၼ်ၻေႃ
သႃႇဝၵ သမၼၶဝ် လွမ်ႉႁွပ်ႈၸဝ်ႈပေႃးတဵမ်ဝႆႉဢိူဝ်ႈ

လေႃးၵႁိတႃယ ၵတေႃ ၼရဝိရေႃ
ၸဝ်ႈၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇၽွၼ်းလီလေႃးၵသေ ႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႈႁၢၼ် ပႆယၢင်ႈလတ်းၽၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။

ဢေသ ႁိ တုယံ ၼရသီႁေႃ
လုၵ်ႈႁၵ်ႉရႃႇႁုလႃႇဢိူၺ်း၊ ၸဝ်ႈဢၼႁတ်းႁၢၼ်ၼင်ႇၶုၼ်သၢင်ႇသီႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈလုၵ်ႈႁၵ်ႉၵဝ်ယဝ်ႉ။
(ဝိၼယ ပိတၵ သႃရတ်ထၻီၼီတၵႃ၊ ႓-႒႒႑-႒႓)

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သင်ႇၶႃႇတင်းလၢႆသေ မိူဝ်ႈမႃးတုင်းသွမ်းၼၼ်ႉ ယသေႃႇတရႃႇၼႆႉ ၸူမ်းသိူဝ်းၼႃႇသေ ၸင်ႇၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းမႃး လႄႈတင်းရႃႇႁုလႃႇ။ ပေႃးတူၺ်းဢဝ်တီႈၼႆႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈၽူဝ်ၵေႃႉဢၼ် ပိုၼ်ႉပွႆႇၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်းသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းၶီငဝ်သင်ယွၼ်ႉမၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၽွၼ်းလီၶူင်းၵၢင်လႄႈ ယင်းပၢႆႁပ်ႉႁွင်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းလူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၶႆႈမွၵ်ႇၼႄလွင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ ၼင်ႇဢၼ်ၼႂ်းၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်လုၵ်ႈၸၢႆး ရႃႇႁုလႃႇၵေႃႈ ဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ၸွမ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႔႒၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)