ရႃႇႁုလႃႇ ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၸဝ်ႈၼၢင်းယသေႃႇတရႃႇၼႆႉ ႁႂ်ႈၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလႄႈ ရႃႇႁုလႃႇထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇရႃႇႁုလႃႇၵႂႃႇၸွမ်းတမ်ႈတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၸင်ႇသင်ႇဝႃႈ "လုၵ်ႈႁၵ်ႉရႃႇႁုလႃႇဢိူၺ်း - ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈပေႃႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ဢုမ်လူင် ဢၼ်ထႅမ်ဝႆႉ ၵႅဝ်ႈသႅင်ငိုၼ်းၶမ်း တဵမ်တင်းသီႇလုၵ်ႈဢိူဝ်ႈ။ ၵႂႃႇယွၼ်းၶူဝ်းၵိုတ်းၶွင်ပူၺ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဢုမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈၸဝ်ႈပေႃႈလႃႈ" ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ဢုမ်လူင်သီႇလုၵ်ႈ ဢၼ်ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ဢမ်ႇလီဢဝ်ၼိူင်းတင်းၵႅဝ်ႈသႅင်ငိုၼ်းၶမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵႅဝ်ႈလူင်ရတၼႃႇသတ်ႉၸႃႇသီႇယိူင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယၵိၼ်ၸိ ဝိတ်တံ ဢေၻဝႃ ႁုရံဝႃ
သၷ်ၷေသုဝႃ ယံရတၼံ ပꧣီတံ
ၼၼေႃသမ်မံ ဢတ်တိ တထႃၷတေၼ
ဢိတံပိ ၿုၻ်ၻေ ရတၼံ ပꧣီတံ။

ရတၼႃႇၵႅဝ်ႈသႅင် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶူင်းၵၢင်ၼႆႉလႄႈသင်၊ ရတၼႃႇၵႅဝ်ႈသႅင် ဢၼ်မီးတီႈၶူင်းၵၢင်တၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ရတၼႃႇၵႅဝ်ႈသႅင် ဢၼ်မီးတီႈၽီၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇတႅၵ်ႈၼိူင်းတင်းရတၼႃႇၵႅဝ်ႈသႅင် ဢၼ်မီးတမ်ႈတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉလႆႈ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ႁႃႁၼ်ရတၼႃႇ ဢရိယသတ်ႉၸႃႇသီႇယိူင်ႈႁင်းၵွႆးသေ ယင်းပၢႆၽႄမႅင်ႇပၼ်ပႃး ဝေႇၼေႇယၶဝ်ထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ရတၼႃႇၵႅဝ်ႈသႅင်ဢၼ်ၼႆႉ လုၵ်ႈႁၵ်ႉရႃႇႁုလႃႇထုၵ်ႇထိူၵ်ႈလႆႈယူႇ။

တီႈၼႂ်းၸႂ်ၸဝ်ႈၼၢင်းယသေႃႇတရႃႇၵေႃႈ ၶူဝ်းၵိုတ်းၶွင်ပူၺ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵဝ်ႇၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈပိူင်ႇယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈယွၼ်ႉလၢႆလၢႆလွင်ႈသေ တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇတႄႇတင်ႈသႃႇသၼႃႇ ၽိၵ်ႉၶုၼီႇၶဝ်ၵွၼ်ႇ။ ပေႃးယၢမ်းၸဝ်ႈတႄႇတင်ႈၼၼ်ႉ ၵဝ်ၵေႃႈ တေႁပ်ႉပဵၼ်ၽိၵ်ႉၶုၼီႇသေ တေၽိုၵ်းသႃ တိုဝ်းၵမ်ၸွမ်းၼင်ႇ တေႇသၼႃႇဢၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁေႃးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် ႁႂ်းလႆႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမူၼ်ႉလွတ်ႈလွင်ႈတုၵ်ႉၶၶၢၼ်ၸႂ်တင်းလူင်ယူႇ။ ပေႃးလႆႈမူၼ်ႉပူၼ်ႉလွတ်ႈယဝ်ႉ တေႁေႃးၼႄတြႃးၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၵေးၸူးယႂ်ႇၼမ်လူင်ၼၼ်ႉ ပၼ်ၵူၼ်းၼမ်သေ တေဢဝ်ၽဝ်ၵဝ်ၽင်ဝႆႉၸွမ်း။ လုၵ်ႈႁၵ်ႉၵဝ်ရႃႇႁုလႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီသဵင်ႈယၢမ်းလွၵ်ႇလွၵ်ႇလၢႆလၢႆ ၸွမ်းလွင်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈယႂ်ႇမူႈမႃးၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၸဝ်ႈပေႃႈ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼႆ တေႁပ်ႉလႆႈရတၼႃႇၵႅဝ်ႈသႅင် ဢၼ်ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းၵႃႈၶၼ်မၼ်းလႆႈၼၼ်ႉသေ တေမီးၽွၼ်းလီတႄႉတႄႉ - ၸင်ႇဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼႆသေ ဝႃႈတီႈလုၵ်ႈႁၵ်ႉရႃႇႁုလႃႇႇဝႃႈ "ရႃႇႁုလႃႇ - ၵႂႃႇတီႈၸဝ်ႈပေႃႈသေ ယွၼ်းဢဝ်ၶူဝ်းၵိုတ်းၶွင်ပူၺ်ႈလႄႈ" ၼႆယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇၵႂႃႇၸူးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ရႃႇႁုလႃႇၵေႃႈ ၸင်ႇၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ၵႂႃႇၸူးတမ်ႈတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးၽႅဝ်ႁိမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းမႅတ်ႉတႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႇငမ်းမႃးၵမ်းလဵဝ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ "သုၶေတေ သမၼ သႃယႃတိ" "ဢေႃ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ႁူမ်ႈငဝ်းၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈလႆႈၵတ်းယဵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ" လွတ်ႈႁေႃးၼင်ႇၼႆ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇဢဝ်ထမ်ႇမတြႃးၵႅဝ်ႈသႅင် ဢၼ်ထိူၵ်ႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ၶူဝ်းပုတ်ႈၶွင်ပူၺ်ႈသေ ပၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး။ ၸင်ႇၸႂ်ႉၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ ၼုင်ႈပၼ်သၢင်ႇၵၢၼ်းရႃႇႁုလႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ရႃႇႁုလႃႇမထေႇ ၸဝ်ႈဢၼ်မႂ်ႇမႃးပႃးတႂ်ႈႁူမ်ႈငဝ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ တြႃးၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၽိုၵ်းသႃတိုဝ်းၵမ် ဝိပသ်သၼႃႇတြႃးၸဝ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇႁိုင်လႆႈပဵꧣ်ရႁၢၼ်းတႃႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ရႃႇႁုလႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈပုတ်ႈၶူဝ်းပူၺ်ႈဢၼ်မီးၵေးၸူးယႂ်ႇလူင်လၢင်ၼၼ်ႉလႄႈ ပဵꧣ်ဢၼ်ၵၢမ်ႇလီတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႔႔၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)