လွင်ႈသႄႉသွမ်း လွင်ႈဢၢမ်းယေႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

မီးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆ့ ဢွၼ်ဢဝ်ရႁၢၼ်းသင်ႇၶႃႇႁႃႈပၢၵ်ႇသေ လုၵ်ႉဢဝ်ရႃႇၸၵီႇရိ ယေႃးၶိင်းမႃးၼႃႇလၼ်ႇတ၊ သုပ်ႉပိယပရိပ်ႉပႃႇၸၵ ၵေႃႉပဵၼ်သြႃႇလႄႈ ပရမ်ႇမတတ်ႉထမၼဝၵ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ သွင်ၶႃဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းလင် ရႁၢၼ်းၽိၵ်ႉၶုမႃး။

သုပ်ႉပိယၵေႃႉပဵၼ်သြႃႇမၼ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ၽိတ်းသႄႉသွမ်းၸွမ်းၼႄၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတေႃႇသုတ်းသဵင်ႈသၢႆတၢင်း။ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၽိတ်း ဢမ်ႇသႄႉသွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသင်သေ ပၢႆယွင်ႈဢၢမ်းဢဝ်ၵုင်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ ၸွမ်းမႃးတၢင်းလင်။

ဢၼ်ပဵၼ်ရႁၢၼ်းၽိၵ်ႉၶုၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸိမ်လၢတ်ႈၸႃၸွမ်း ဢၼ်ၶႃသြႃႇတပႄး ထဵင်ၵၼ်မႃးသမ်ႉပေႃးသုတ်းသဵင်ႈသၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ၸဝ်ႈဢမ်ႇမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း၊ ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်သုပ်ႉပိယသႄႉသွမ်းႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊။ မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵဝ်ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်၊ ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းပရမ်ႇမတတ်ႉတ ဢၼ်ယွင်ႈဢၢမ်းဢဝ်ၵုင်ႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉသင်။

ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၶၢဝ်းတၢင်းၸူဝ်ႈပႆႇၽႅဝ်ၼႃႇၼလၼ်ႇတၼၼ်ႉ ဝၼ်းၶမ်ႈမႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလိုဝ်ႈၼွၼ်းတီႈၶွင်ႉၼွၼ်း ႁူင်းသဝ်းလူင်ဢၼ်ၼိုင် ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်း ဢမ်ႇၽလတ်ႉသိၵ်ႉၶၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢင်ၶမ်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်းၼႃႇယဝ်ႉသေ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းမၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၶႃသြႃႇတပႄးတႄႉ ၵေႃႉၼိုင်သႄႉသွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉယွင်ႈဢၢမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇႁဵတ်းၼၼ်ၼၼ်ႉ ၽိၵ်ႉၶုရႁၢၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ငိၼ်းၸွမ်းသဵင်ၶႃယူႇၵူႈၵမ်းၵူႈၵမ်းယဝ်ႉ။ ၽိၵ်ႉၶုရႁၢၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸိမ်ၸွမ်းဢၼ်ၶႃ သြႃႇတပႄးထဵင်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉသင်။

ၽိူဝ်ႇၽႅဝ်မႃးၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ရႁၢၼ်းၽိၵ်ႉၶုၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးတုမ်ၵၼ်သေ ၸင်ႇၵႂႃႇလဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လွင်ႈၶဝ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးလၢတ်ႈၸႃၸွမ်း။ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်ၶႃသြႃႇတပႄး သႄႉသွမ်းႁၼ်ၽိတ်းလႄႈသင်၊ ယွင်ႈဢၢမ်းဢဝ်ၵုင်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽြႃးပေၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇပူင်ၵႂၢမ်းဝႃႈ "လုၵ်ႈႁၵ်ႉၶဝ် ရႁၢၼ်းၶဝ်ဢိူၺ်း၊ လွင်ႈဢၼ်သူဝႄႈယၢၼ်ပႅတ်ႈ၊ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸိမ်ၸွမ်းၶႃသွင်ၵေႃႉထဵင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈဢိူဝ်ႈ၊ သင်ဝႃႈသူလႆႈႁူႉငိၼ်း ဢၼ်သႄႉသွမ်းၼိူဝ်ၽြႃး၊ တြႃး၊ သင်ႇၶႃႇသေ သူၸႂ်လမ်တေႃးသ၊ သူၸႂ်တူၵ်းပေႃးၼႆၸိုင် သူတေထူပ်းႁၼ်ၽေးၶဵၼ်ဢိူဝ်ႈ။ လွင်ႈသူဢွၵ်ႇတေႃးသၸႂ်လမ်ၼၼ်ႉ ပဵꧣ်လွင်ႈတုၵ်ႉၶၶၢၼ်ၸႂ်ယဝ်ႉ"

သင်ဝႃႈသေၵေႃႉၵေႃႉ သႄႉသွမ်းႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်သူၸိုင် သူတေလႆႈထတ်းသၢင်တူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ - ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽိတ်းဢမ်ႇၽိတ်းၼႆၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေထုၵ်ႇမႅၼ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သူမီးတၢင်းၽိတ်းယူႇသေဢၼ်ဢၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် သူယင်းတေလႆႈၶွပ်ႈၸႂ် ဢၼ်သႄႉသွမ်းၸွမ်းၼၼ်ႉၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ။ သူတေလႆႈၶတ်းၸႂ် လိုမ်းပႅတ်ႈလွင်ႈသႄႉသွမ်း။ ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်သူၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ" ပူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။"


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႕႖၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)