လၵ်းမိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇပိူင်သၽေႃး လွင်ႈၽွင်းငမ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသေဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်လွင်ႈၽိင်ႈထုင်း သႃႇတၵၸိူဝ်းမီးမႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ၸုတုမ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ဢဝ်မၢႆမီးတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်သေ ၸိူဝ်းလႂ်မီးဝႆႉၼင်ႇတႃႁၼ် ၼႆ လႆႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူင်သၽေႃးတြႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်တႅမ်ႈသႂ်ႇၼိူဝ်ၸေႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ၸေႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈဢဝ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဢဝ်လၢတ်ႈၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်/ၾိင်ႈမိူင်းလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

လၵ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၸၼ်ႉၸုမ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇ တေႃႇထိုင် ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢမ်ႇၼၼ် မူႇၸုမ်း တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် လွင်ႈႁူမ်ႈမၢႆ လွင်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ် လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတီႈပွင်ႇဝႃႈ ၸုမ်းဢၼ်လႂ် တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၶဝ်ႈပႃးၽွတ်ႈႁႅၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽွင်းငမ်းၵေႃႈလီ ၾိင်ႈထုင်းသၽေႃးတြႃး ဢၼ်ဢဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းႁဵတ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ၊ ၾိင်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်းဝႆႉ လႄႈ ၾိင်ႈမိူင်းၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႉႁဵတ်းဝႆႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ တီႈ လၵ်းမိူင်း ယဝ်ႉ။ လၵ်ႈမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် လၵ်းမိူင်း လႆႈတႅမ်ႈသေ လဝ်ႈတၢင်ႇၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် သုၼ်ႇပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ် ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။

လၵ်းမိူင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ယၢဝ်းသေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵႃႈ မိူင်းဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇၶဝ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈ မီး 117,369 တူဝ်သေ တွၼ်ႈၽႄတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ 444 ဢၼ်သေ ၸၼ်ႉၵၢၼ် 12 ဢၼ်လႄႈ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးထႅမ်သႂ်ႇ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ 94 ဢၼ်ယဝ်ႉ။ လၵ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢႃႇမႄႇရိၵ တႄႉ ပဵၼ်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ပွတ်းသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းဝေႃးႁၢၼ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈၶဝ်ႈပႃး ၵမ်ႉၼမ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သၢႆပိုၼ်း လႄႈ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လၵ်းမိူင်း ႁူဝ်တီး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လၵ်းမိူင်း ဝၢႆးလင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢေႇတိၼ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ရေႃးမ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢိၼ်းတီးယႃး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မီႇတီႇၼႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢိင်ႇၵလႅၼ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူင်းၶႄႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လၵ်းမိူင်း ပၢၼ်ၼႆႉ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းမႃး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လၵ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽွင်းငမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽၢင်ႁၢင်ႈပိူင်လူင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉၸႅၼ်ႇႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းပိူင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ၸုႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းပိူင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸုႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းပိူင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸုႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းပိူင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈယၼ်ႇႁၢၵ်ႈ ၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈလီ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇမူၼ်ႉမႄး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈၽႄ ဢႃႇၼႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈၽႄ ဢႃႇၼႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈ လွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သၢႆငၢႆၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လုမ်းတတ်းသိၼ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၵ်းမိူင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]