ဝိသလ ပဵၼ်ၽႂ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

မိူဝ်ႈၽွင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႃတုင်းသွမ်းၼႂ်းဝဵင်းသႃႇဝတ်ႉထိသေ မိူဝ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇၸမ်ႁိူၼ်း ဢၵ်ႉၵိၵꧤႃႇရတွႃႇၸၼၼ်ႉ ပေႃးꧤႃႇရတွႃႇၸမုင်ႈႁၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၢႈ ၸင်ႇႁိုတ်းႁၢတ်ႇၸၢတ်ႇသဵင်သႂ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ။
"ႁိူၺ်း... ၸဝ်ႈမူၺ်းႁူဝ် ၵိုတ်းလူး၊ ၵိုတ်းဝႆႉတီႈၼၼ်ႉလႄႈ၊ ယႃႇပေသုတ်းတၢင်းၼႃႈ၊ ႁိူၺ်း... ဝိသလ ၵိုတ်းဝႆႉတီႈၼၼ်ႉလႄႈ"
ၼႂ်းႁိူၼ်းꧤႃႇရတွႃႇၸၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပူႇၸေႃႇၾႆးယူႇ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉ ꧤႃႇရတွႃႇၸ ၵူဝ်ၵေႃႉငဝ်းသမၼ သေၵေႃႉၵေႃႉ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ်ႁူဝ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။
ၽၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼွမ်းႁူဝ် တၢင်ႇသႂ်ႇၼိူဝ်တိၼ်ပရမ်ႇမၼ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉၶဝ်ၵေႃႈမီး၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဢၵ်ႉၵိၵꧤႃႇရတွႃႇၸၵေႃႈမီးယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်လၢတ်ႈတဵၵ်းဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ "ဝိသလ" ၼႆ။ ဝိသလ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁွင်ႉႁိၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢတ်ႈတႅမ်ႇသုတ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈသုတ်ႉတၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။
ၽြႃႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇဝႃႈ "ၸွင်ႇသူႁူႉႁႃႉ၊ ဝိသလ ပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ၊ ဝိသလ ပဵၼ်သင်ၼႆ"
ယၢမ်းၼၼ်ႉ ꧤႃႇရတွႃႇၸဝႃႈ "ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ၊ သူၵေႃႉလၢတ်ႈလႄႈ" ၼႆ။
ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇဝႃႈ "ဝိသလ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းတေႃးသယႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းမေႃၽိတ်းပိူၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းသူၺ်ႈပိူၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိတ်ႉသႃႇတိတ်ႉထိ၊ ၵူၼ်းမႃႇယႃႇၼမ်၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းဢီးလူၼိူဝ်သတ်ႉတဝႃႇ၊ ၵူၼ်းမေႃယႃႉၵဝ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်လူႉလႅဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။
ၵူၼ်းဢၼ်လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းလၢတ်ႈပႅတ်ႉလၢတ်ႈလႅၼ်၊ ၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆလုၵ်ႈယိင်းၼၢင်းသၢဝ်ပိူၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇသေ ဢမ်ႇလဵင်ႉပေႃႈမႄႈဢၼ်ၵႄႇထဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶပီႈၼွင်ႉ၊ ၵူၼ်ဢၼ် ပေႃးၽႅဝ်ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ ၵိၼ်ဢၼ်လီဢၼ်ဝၢၼ်သေ ပေႃးပိူၼ်ႈမႃးႁဵတ်းၶႅၵ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇသူင်၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းဢၢႆ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ပႄႉၵိၼ်လူလၢႆလုၵ်ႈၼွင်ႉသႃႇဝၵၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ဝိသလ"

ပဵၼ်ၸၢတ်ႈၸၼ်ႇတလ ပုတ်ႉတ သေႃးပႃႇၵ မႃႇတင်ႇၵ သေၵႃႈ ပေႃးႁူႉႁၼ်ထမ်ႇမတြႃးၸဵမ်ၸဝ်ႉၸိုင် ပရမ်ႇမၼၶဝ်၊ ၶတ်ႉတိယၶဝ် ထုၵ်ႇလႆႈသုတ်ႉၸမ်သေ လုမ်းလႃးဢိူဝ်ႈ။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးၶဝ်သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼႆၶဝ်တေၽႅဝ်ၶူင်းပျၢမ်ႇမႃႇၶူင်သၢင်ဢိူဝ်ႈ။ ၸၢတ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတဵၵ်းတဵင်ၶဝ်လႆႈ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပရမ်ႇမၼ ၵေႃႉဢၼ်လွတ်ႈႁေႃးပူႇၸေႃႇဝေႇတ၊ ၵႃႇထႃႇမၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ သေၵေႃႉၵေႃႉ သမ်ႉႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်ႇလီၼႆ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ပေႃးမၼ်းတၢႆၵႂႃႇ တေၽႅဝ်ၽုင်ႇဢပႃႇယ (ဢပႄႇ) ဢိူဝ်ႈ။ ၸၢတ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶႄမၼ်း ႁႂ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇၽုင်ႇဢပႃႇယလႆႈသႄႈ။

ဢၵ်ႉၵိၵꧤႃႇရတွႃႇၸၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ လႆႈထွမ်ႇငိၼ်းတေႇသၼႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢုပသၵႃႇ ဢဝ်ၶဝ်ႈသွၼ်ႈႁူမ်ႈ ၽြႃး၊ တြႃး၊ သင်ႇၶႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်မၼ်းလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၵႂႃႇတႄႉ-

ၼ ꩡၸ်ၸႃ ဝသလေႃ ႁေႃတိ၊ ၼ ꩡၸ်ၸႃ ႁေႃတိ ၿြႁ်မေၼႃ၊ ၵမ်မုၼႃ ဝသလေႃ ႁေႃတိ၊ ၵမ်မုၼႃ ႁေႃတိ ၿြႁ်မၼေႃ။
သုတ်တၼိပႃတ ႑႔႒၊ ဝိသလသုတ်တ

လုၵ်ႉဢဝ်တီးၵိူတ်ႇလဵင်ႉသေ ၽႂ်ဢမ်ႇပဵၼ်ဝိသလ။
ၵမ်ႇမၵွႆး ၸင်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသေၵေႃႉၵေႃႉပဵၼ်ဝိသလ၊ ပဵၼ်ပရမ်ႇမၼ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႘႙၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)