ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Article wizard/Referencing

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး


တူဝ်ၸွႆႈသၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် လႄႈ လွင်ႈလိုဝ်းလင်
သင်ဝႃႈ ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်လီတွင်းမၢႆပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇၶွင်တူဝ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇမီးဝႆႉ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၼႆၸိုင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇထဵင်ပႅတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။
လွင်ႈလိုဝ်းလင်-
ႁူဝ်ၶေႃႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ ႁူမ်ႇငမ်းလႆႈ ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇလီ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ တႃႇ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေၶဝ်ႈပႃး ၵျႃႇၼႄႇပၢႆးပႆႇၺႃႇ၊ ပပ်ႉ၊ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း လႄႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လီ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူတ်ႇတူၺ်းၶေႃႈမုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် သူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇ (သိုဝ်ႇတူင်ႇဝိူင်း)၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပရူဝ်ႇၾၢႆႇ ပရေႃႇၾႅသ်ႇသျိၼ်ႇၼႄႇလ် / ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၽၢင်။
သုၼ်ႇၶွင်တူဝ်
ယႃႇပေ ထုတ်ႇ-ဝၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်တင်း လမ်းၼႂ်း ဢၼ်မႃးတီႈ ငဝ်ႈငႃႇမၼ်းၼၼ်ႉ။ လူတူၺ်းတီႈငဝ်ႈငႃႇမၼ်းသေၵေႃႈ ႁုပ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းသေ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈပဵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။
လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ႈ
  • ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ (တူၺ်းၽၢႆႇၼိူဝ်) ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် ႁပ်ႉၶၢမ်ႇပၼ်လႆႈ သေ မၼ်းထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉဢွၼ်တၢင်း ငဝ်ႈငႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်းယဝ်ႈ။
  • ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ (မိူၼ်ၼင်ႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶွမ်ႇပၼီႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ ယိုၼ်ယၼ် ၶေႃႈမုၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ် ၵူၺ်း။
  • ၸိူဝ်းပဵၼ် ပလွၵ်ႉ (Blogs)၊ သိုဝ်ႇတူင်ႇဝိူင်း (social media)၊ လႄႈ ပၢႆးၵျႃႇၼႄႇ ထႅပ်ႉလွႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇ ႁပ်ႉပၼ်လႆႈ။
တွၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈ ဢၢင်ႈဢိင်ၼႆ ၸႂ်ႉပၼ် <ref></ref> ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ -
Bizco was founded in 1942.<ref>https://www.nytimes.com/bizco</ref>
ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းထႅင်ႈ တႃႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢၢင်ႈဢိင် လမ်းၼႂ်းမၼ်းလၢႆလၢႆယိူင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈတီႈ ၵႅမ်ႈမိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် ၼၼ်ႉယူႇ။