ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Font

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

This page is about the encoding and fonts that are used on the Myanmar Wikipedia. To get started right away, just skip to the external links to download a Unicode 5.1 font, install it and join the community.

ၵွပ်ႈသင် ပဵၼ်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ?[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ယူႇၼီႇၶူတ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လၵ်းၸဵင်ႇဢၼ်ၼိူင်ႈ ဢၼ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵဵပ်းသိမ်းလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ တေႁဵတ်းႁိုဝ်တႅမ်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်လူၶိုၼ်း လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ လိၵ်ႈလၢႆးၵူႊမဵဝ်းမဵဝ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉၼႆႉ မီးဝႆႉၼင်ႇပိူင်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉယူႇတီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် သၢင်ႇႁၢင်ႊတမ်းဝၢင်းမႃးလႄႈ လၵ်းၸဵင်ႇၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႆႉၼႆႉ ယူႇတီႇပိူင်ပလႅတ်ႉၾွမ်ႉၵူႊဢၼ်ဢၼ်ၶဝ် ၸဵမ်ဢဝ် operating systemsမိူၼ်ၸိူဝ်ႉၼင်ႇ ဝိၼ်းတူဝ်းၶဝ်၊ မႅၵ်ႉၶဝ်၊ လႄႈ လိၼ်းၼိၵ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵွၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးထႅင်ႈ OSEs ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် လႄႈ ၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉတင်းလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႉ ၵမ်ႉထႅမ်ႁပ်ႉႁွင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ လၵ်းၸဵင်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ်ၶူတ်ႉ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ တူဝ်လိၵ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈမီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈၶူတ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းၸိုင် ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈUnicode.org. တူၺ်းလႆႈတီႈ discussion on Unicode usage in Wikipedia. တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတင်းသဵင်ႈ ၸဵမ်ဢဝ်ၼႂ်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉဝႆႉယူႇ ၸွမ်းၼင်ႇဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် Wikimedia Foundation policy.

Unicode versus Zawgyi-One
Unicode Zawgyi-One

Bigger version here. Uncolored version here.
  Myanmar
  Shan
  Mon
  Sanskrit and Pali
  S'gaw Karen
  Western Pwo Karen
  Eastern Pwo Karen
  Geba Karen
  Kayah
  Rumai Palaung
  No character
Bigger version here. Uncolored version here.
  Myanmar
  No character for pseudo-Unicode
  No character

ၵွပ်ႈသင်လူဝ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ?[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • မၼ်းပဵၼ်လၵ်းၸဵင် ဢၼ်ၵူႊမိူင်းမိူင်း World Wide Web Consortium ၽွမ်ႉႁပ်ႉဝႆႉ, ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းလၵ်းၸဵင်ၵူႊမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႊတႃႇ World Wide Web.
  • ၾွၼ်ႉဢၼ်လူဝ်ႇမီး တွၼ်ႊတႃႇလူတူၺ်း လႄႈ တွၼ်ႊတႃႇထတ်းမႄးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပၼ်ဝႆႉႁႂ်ႈလႆႈလၢႆႊလၢႆႊ။
  • ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉသေသွၵ်ႈႁႃၸိုင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်သင်။
  • ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉၸိုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသၼႃႇၼႂ်းပိူင်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ တိူဝ်းငၢႆႈငႅမ်ႈတေႉတေႉ။
  • ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပႃး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈသိပ်းဢဵတ်းမဵဝ်း ပႃးတင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႊ။
    • 2 ၽႃႇသႃႇ- ၽႃႇသႃႇပႃႇလီႉ လႄႈ သၢၼ်းသၶြိတ်ႉ
    • 8 ၽႃႇသႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းသူၼ်ႇဢေႇၶဝ် - ၸိူဝ်းၼင်ႇ မွၼ်း၊ တႆး၊ ၵယႃး၊ ယၢင်း သီႇမဵဝ်း လႄႈ ပလွင်ႈ။

လိင်ႉတၢင်းၼွင်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ယူႇၼီႇၶူတ်ႉမၢၼ်ႊ/ၾွၼ်ႉမၢၼ်ႊ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လိင်ႉတႃႇၾွၼ်ႉ ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈမၢၼ်ႊသေ တမ်းဝၢင်းဝႆႉၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ 5.1 လႄႈ ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ (တင်းမူတ်းၼႆႉ မီးဝႆပၼ်လၢႆႊလၢႆႊ) -

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတၢင်ႇဢၼ်[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]