သင်ႇၶမိတ်ႉတ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

မိူဝ်ႈၽွင်းဢႃႇသေႃးၵ တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇထၢမ်းတႃၶုၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းဢဝၼ်ႇတိ တီႈဝဵင်းဢုတ်ႉၸေႇၼီႇၼၼ်ႉ မေးၼၢင်းဝေႇတိတ်ႉသတေႇဝီႇ ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈလုၵ်ႈၸၢႆးလူင် မႁိၼ်ႇတယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သွင်ပီၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ လုၵ်ႈယိင်း သင်ႇၶမိတ်ႉတ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် ပိၼ်ႇထုသႃႇရ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈပေႃႈဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းလူင် ပႃႇတလိပုတ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈ ဢႃႇသေႃးၵၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇတီႈမိူင်းလူင် ပႃႇတလိပုတ်ႉယဝ်ႉ။ ၸူဝ်ႈပႆႇၽႅဝ် ပႃႇတလိပုတ်ႉၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် ပိၼ်ႇထုသႃႇရ ၼွၼ်းၽႄးယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်ႁိမ်ဢႃႇၼႃႇသေ ႁၢင်ႈႁေႃယုင်ႈယၢင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁေႃယုင်ႈယၢင်ႈၼၼ်ႉ ဢႃႇသေႃးၵ လႆႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆပီႈၼွင်ႉၶႅၼ်ႈတွင်ႉၸိူဝ်းႁူမ်ႈဢူႈဢမ်ႇႁူမ်ႈမႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶႆႇသႅင်ၾၼ်းၶမ်း ႙႙ ၵေႃႉသေ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ဢႃႇသေႃးၵ လူတ်းပွႆႇပၼ်ၼွင်ႉၸၢႆးဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇမၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၸၢႆးတိသ်သ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝေႇတိတ်ႉသတေႇဝီႇ ဢၼ်ၵိုၵ်းယူႇဢုတ်ႇၸေႇၼီႇၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉယႂ်ႇမူႈမႃးၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်ႁႅမ်တၢႆၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၸွမ်း။

ၼႂ်းၵႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းႁၢင်ႈႁေႃ ပႃႇတလိပုတ်ႉ ယုင်ႈယၢင်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်း ၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇလီၶႂ်ႈငိၼ်းၸွမ်းသင်ယဝ်ႉ။ မူႇရႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶျၼ်ႇတရႃႇၵုပတႃႇမေႃးရိယ ၵေႃႉပဵၼ်ၶိင်းဢႃႇသေႃးၵၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶိူဝ်းၶႃႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၼၼ်ႇတ ၼႆလႄႈ ၶိင်းဢႃႇသေႃးၵၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢတ်ႈတႅမ်ႇ၊ ဝေႇတိတ်ႉသတေႇဝီႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၶၢင်းႁူဝ်ဢႃႇသေႃးၵၵူၺ်း ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းၵႃႉ ၸၢတ်ႈသုင်၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ တီႈပၢင်ပွႆးၽိသိၵ်ႈၶိုၼ်ႈႁၢင်ႈႁေႃဢႃႇသေႃးၵၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၸဝ်ႈၼၢင်းဝေႇတိတ်ႉသတေႇဝီႇ ပဵၼ်ၼၢင်းၸုမ်ႈမိူင်း ၼႆၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵၢင်လၢႆဢွၵ်ႇမႃးတီႈႁၢင်ႈႁေႃ ပႃႇတလိပုတ်ႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶျၼ်ႇတရႃႇၵုပတႃႇမေႃးရိယၼႆႉ တီႈတႄႉမၼ်း ၸဵမ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇ ပဵၼ်ၶိူဝ်းမေႃးရိယၶတ်ႉတိယလႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်းၸၢတ်ႈတႅမ်ႇ ၼင်ႇၶၢဝ်ႇၵၢင်လၢႆဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ။

ၵၢၼ်သိူဝ်း ၶိူဝ်းၶုၼ်ၶဝ်ၼႆႉ လီၸႂ်ယုင်ႈယၢင်ႈသေ ဢၼ်ဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းမီးၼမ်ၼႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဝေႇတိတ်ႉသတေႇဝီႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းဢႃႇသေႃးၵၼႆႉ ဢမ်ႇၸွမ်းၵႂႃႇပႃႇတလိပုတ်ႉသေ ယူႇၸွမ်းၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈတီႈ ဢုတ်ႉၸၼီႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႄႈတိူၼ်းတြႃးၸဝ်ႈ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ႁိုင်မႃးတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ မၼ်းၼၢင်းၸင်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် ၶုၼ်လူင်ဢႃႇသေႃးၵၼႆႉ တိုၵ်ႉယုမ်ႇယမ်ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၼွမ်းႁဵတ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ ၸဝ်ႈမႁႃႇမွၵ်ႉၵလိပုတ်ႉတတိသ်သ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင် ၽၢႆႇတြႃးၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇပွႆႇလုၵ်ႈၸၢႆးလႄႈ လုၵ်ႈယိင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႁိၼ်ႇတလႄႈ သင်ႇၶမိတ်ႉတၵႂႃႇၸူးၸဝ်ႈပေႃႈ မိူင်းလူင်ပႃႇတလိပုတ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶုၼ်လူင်ဢႃႇသေႃးၵ ဢၼ်ၸၢမ်ႇႁၢင်ႈႁေႃတင်းလုၵ်ႈၸၢႆးလုၵ်ႈယိင်းသေ ယူႇတီႈပႃႇတလိပုတ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈလုၵ်ႈယိင်းသင်ႇၶမိတ်ႉတ ပဵꧣ်သႅၼ်းပၢၼ်သၢဝ်မႃးၵေႃႈႇ ၸင်ႇဢဝ်သွၼ်ႉမိင်ႈပၼ်ဢၵ်ႉၵိပျမ်ႇမႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၶိူဝ်းၶုၼ်ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉႁၼ်ၼႃႈလုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ သုမၼၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးတိသ်သ ဢၼ်ပဵၼ်ၼွင်ႉၸၢႆးဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇၶုၼ်လူင် ဢႃႇသေႃးၵၼၼ်ႉ ႁဵတ်းရႁၢၼ်းၼႆၵေႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်လၢၼ်ဢွၵ်ႇ ဢၵ်ႉၵိမျမ်ႇမႃႇၵေႃႈ ႁူႉဝႃႈလွင်ႈမျၢတ်ႈတွၼ်းၽဝရႁၢၼ်းသေလႄႈ ၸင်ႇၸွမ်းၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ သင်ႇၶမိတ်ႉတၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈလႆႈႁၼ်ပိူၼ်ႈပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇၼႆ ဢွၵ်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၽိၵ်ႉၶုၼီႇတႄႉတႄႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးယင်းတိုၵ်ႉလဵၵ်ႉလႅင်သေ တေလႆႈလုမ်းလႃးၵွၼ်ႇလႄႈ ၸင်ႇဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းၽိၵ်ႉၶုၼီႇယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် ဢႃႇသေႃးၵၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢဝ်လုၵ်ႈႁၵ်ႉမွၼ်းၸႂ် ၶဝ်ႈထၢမ်းၼႂ်းသႃႇသၼႃႇသေ ၶႂ်ႈပဵၼ်သႃႇသၼႃႇတႃႇယၵႃႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈၸၢႆးတင်းလုၵ်ႈယိင်းၵေႃႈ ၸွမ်းဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈပေႃႈသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈထၢမ်းၼႂ်းသႃႇသၼႃႇငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ယူႇယဝ်ႉ။ မႁိၼ်ႇတၼႆႉ ဢႃႇယုမီးသၢဝ်းၶူပ်ႇသေ ပေႃးဝႃႈၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းဢဝ်ပရိယတ်ႉတိတြႃးၸဝ်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ သင်ႇၶမိတ်ႉတၼႆႉ သမ်ႉမီးဢႃႇယု သိပ်းပႅတ်ႇၶူပ်ႇသေ ပေႃးဝႃႈလႆႈပဵၼ်ၽိၵ်ႉၶုၼီႇၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵျၢင်ႉၵမ်တြႃးၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ဢဝ်သုမၼ ဢႃႇယုၸဵတ်းၶူပ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈႁိုင်မႃးထႅင်ႈသိပ်းသၢမ်ပီၵေႃႈ ဝၢႆးသေတၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇယဝ်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းဢႃႇသေႃးၵ ၸင်ႇပွႆႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈမႁိၼ်ႇတယေႃးၶိင်းၵႂႃႇၸွမ်းသင်ႇၶႃႇႁႃႈပၢၵ်ႇ ၵႂႃႇမိူင်းသီႇရိလင်းၵႃယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈသုမၼၵေႃႈ ၸွမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ သင်ႇၶမိတ်ႉတတႄႉႄ ယူႇဝႆႉတီႈ ပႃႇတလိပုတ်ႉသေ လႆႈပဵၼ်ၽိၵ်ႉၶုၼီႇၸၼ်ႉသု်င ဢၼ်တြႃးၵႄႇထူၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈမႁိၼ်ႇတ ဢၼ်ၵႂႃႇပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃၵေႃႈ ၵၢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈထိုင်တီႈတႄႉတႄႉ။ ၵူၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်တြႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆၵေႃႈ ၶဝ်ႈထၢမ်းသႃႇသၼႃႇသေ ႁဵတ်းရႁၢၼ်းယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈမႁိၼ်ႇတလႄႈ ၶုၼ်တေႇဝႃႇၼၼ်ႇတိယတိသ်သၶဝ် ပေႃႈဝႃႈလႆႈႁူႉၸဝ်ႈၼၢင်းဢၼုလႃႇတေႇဝီႇလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း ႕႐႐ မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၼုင်ႈႁဵတ်းၽိၵ်ႉၶုၼီႇၼႆၵေႃႈ ၸင်ႇပၼ်ၶၢဝ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းတီႈၶုၼ်လူင်ဢႃႇသေႃးၵ ႁႂ်ႈပၼ်မႃးတူၼ်ႈၵႃႈ ပေႃးထိတူၼ်ႈၼုိင်ႈလႄႈ ႁႂ်းပွႆႇမႃးၽိၵ်ႉၶုၼီႇ သင်ႇၶမိတ်ႉတ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၶုၼ်လူင်ဢႃႇသေႃးၵၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းသိူဝ်းႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ၸင်ႇပွႆႇလုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈလႄႈ တူၼ်ႈပေႃးထိ သူင်ႇၵႂႃႇမိူင်းသီႇရိလင်းၵႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ၵိင်ႇပေႃးထိ ဢၼ်သင်ႇၶမိတ်ႉတဢဝ်မႃးၼၼ်ႉ ၽုၵ်ႇဝႆႉတီႈ ဢၼုရႃႇထပူႇရၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် မိူင်ႈၼၼ်ႉမႃးႁိုင် (႒႔႐႐) ပီပၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ တူၼ်ႈပေႃးထိၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်တူၼ်ႈမီးယူႇ။ သင်ႇၶမိတ်ႉတ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် ဢႃႇသေႃးၵၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းသီႇရိလင်းၵႃၶဝ် လၢႆလၢႆႁဵင် ယုမ်ႇယမ်ၵိူဝ်းလီတြႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈမႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၽိၵ်ႉၶုၼီႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် ဢၼ်ပဵၼ် ဝေႇတိသ်သတေႇဝီႇၼႆႉ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉပၼ်လုၵ်ႈလီလၢင်းမျၢတ်ႈ ဢၼ်မိူၼ်ၵႅဝ်ႈသႅင်ရတၼႃႇၼၼ်ႉ မီးမင်ႇၵလႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈၸုမ်ႇၵူႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႑႑႒၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)