သုၶီႇတထႃႇၵတ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ပဵၼ်တီႈထိၼ်ႇသိင်ႇသပ၊ ထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးႁွႆးတိၼ်ဝူဝ်းၵႂႃႇမႃး။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်း၊ ၶိုၼ်းလိုၵ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁူဝ်မိူင်းသႂ်မႃး။ ပဵၼ်ၵႄႈၶၢဝ်းလိူၼ်သၢမ်လိူၼ်သီႇ၊ ၵတ်းၼႃႇမူၺ်ၵေႃႈတူၵ်း၊ လူမ်းၵတ်းလူင်ထူဝ်းပဝ်ႇမႃးသီႇၼႃႈမိူင်းလႄႈ မႂ်မႆႉၶဝ် ႁူင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ်လိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ႁွႆးတိၼ်ဝူဝ်းလုၵ်းလုၵ်းလၢၵ်းလၢၵ်း။ မႂ်မႆႉတႃႇတေႁႄႉၵင်ႈလူမ်းၵတ်းၼၼ်ႉ တီႈၼိူဝ်တူၼ်ႈမၼ်း ပေႃးဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ မႂ်မႆႉႁႅင်ႈၸိူဝ်းႁူင်ႈတူၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူမ်းပဝၵ်ႇလႄႈ ၵုမ်ႇလႆႈၶၢႆႉၼီယူႇၵွႆး။ မႂ်မႆႉဢွၼ်ႇဢိတ်းဢွတ်းၵွႆး ယင်းၵိုတ်းယူႇၼိူဝ်လိၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇၽဵင်ႇဢမ်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ တင်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၼႃၽိုၼ်ၼိုင်ႈသေ ၼင်ႈယူႇၼိူဝ်မႂ်မႆႉႁႅင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢႃႇလႃဝၵရႃႇၸပုတ်ႉတၼႆႉ ပႆတၢင်းဢွၵ်ႇမႃးသေ မႃးမုင်ႈႁၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼင်ႈယူႇၼိူဝ်မႂ်မႆႉႁႅင်ႈဢွၼ်ႇဢိတ်းဢွတ်းၵွႆးလႄႈ ၸင်ႇဢၢမ်းၵႂႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇၵႂႃႇၼင်ႈပႃႈၼႃႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ လဝ်ႈလၢတ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

"ၾြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈၶႃႈ- ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈၼွၼ်းလပ်းလီယူႇၶႃႈႁႃႉ။"
"ဢိူဝ်ႈ..ၵုမႃႇရ(ဢႃႇလႃႇဝၵရႃႇၸပုတ်ႉတ) ၵဝ်ၸဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၼွၼ်းလပ်းလီလီယူႇဢိူဝ်ႈ၊ ၼႂ်းလေႃးၵၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈၼွၼ်းလပ်းလီလီငၢမ်းငၢမ်းၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ"
"ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈၶႃႈ၊ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း ယင်းဢမ်ႇမီးဢၼ်သိူဝ်ႇ၊ ဢၼ်ႁူမ်ႇ၊ တေႃႉတႄႉမီးသၢင်ႇၵၢၼ်းဢွၼ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈၵွႆး၊ လူမ်းၵတ်းၵေႃႈပဝ်ႇထွင်းမႃးသီႇၼႃႈမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ လႆႈၼွၼ်းလပ်းလီၶႃႈလႃႇ"။

"ၵဝ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်လႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းၼွၼ်းလပ်းလီလပ်းငၢမ်းဢိူဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ယူႇၼႂ်းၶွင်ႉၼွၼ်း ဢၼ်ဢိုတ်းႁပ်းဝႆႉလီငၢမ်း၊ ၽႃႈၵွပ်းသိူဝ်ႇၼွၼ်းၵေႃႈၼႃ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၼႃလူင် ဢၼ်ဢဝ်ၶူၼ်သူဝ်းသေႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈတိၼ်တေႃႇႁူဝ်၊ မီးၵေႃႉလုမ်းလႃးပၼ်လီငၢမ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမႂ်းထၢင်ႇဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉၼွၼ်းလပ်းလႆႈလီႁိုဝ်"။
"မႅၼ်ႈတီႈၶႃႈဢေႃႈ... မၼ်းတေၼွၼ်းလပ်းလႆႈလီငၢမ်းယူႇၶႃႈ"
"ၵုမႃႇရ... ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၼႂ်းၸႂ်မၼ်း ပဵꧣ်ၵႃႇမၵုင်ႇတင်းၵေႃႉမၼ်းသူင်ႁၵ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၵႃႇမၵုင်ႇသေ ၼႂ်းတူဝ်မၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၸႂ်မၼ်း မႆႈႁွၼ်ႉယူႇပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတႁိုဝ်"
"မႅၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ... ပဵꧣ်တုၵ်ႉၶိတဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ"
"မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇတင်း တၢင်ႇၵေႃႉၵေႃႉသေ မၼ်းဢွၵ်ႇတေႃးသယဝ်ႉ ၾႆးတေႃးသမႆႈႁုမ်းယူႇပေႃးၼႆၸိုင် ဢမ်ႇပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတႁိုဝ်"
"မႅၼ်ႈတီႈၶႃႈဢေႃႈ... ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ"
"ၵုမႃႇရ... တထႃႇၵတ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တိုတ်းၵႆယၢၼ်တင်းရႃႇၵ၊ တေႃးသလႄႈ မေႃးႁဢိူဝ်ႈ။ သမ်ႉထႅင်ႈ ႁၢၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပုတ်းၶၢတ်ႇမူတ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလႆႈထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵဝ်ၸဝ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းၼွၼ်းလပ်းလႆႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ"။

သၿ်ၿႃႇ ဢႃသတ်တိယေႃ သေတွႃ၊ ဝိၼေယျ ႁၻယေ ၻရံ
ဢုပသၼ်တေႃ သုၶံ သေတိ၊ သၼ်တိၼ် ပပ်ပုယျ ၸေတသေႃ။
(ဢင်ၷုတ်တရၼိၵႃယ ႑၊ ႓၊ ႓႕ ႁတ်တၵသုတ်တံ)

ရႁၢၼ်းတႃႇ ၽူႈၵေႃႉဢၼ်မွတ်ႇမူၺ်ႉပႅတ်ႈတၼ်ႇႁႃႇသဵင်ႈမူတ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈမႆႈႁွၼ်ႉတူဝ်ၸႂ် မွတ်ႇႁၢႆယဝ်ႉ ငမ်းယဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ၵေႃႈပွႆႇၸူးၼိပ်ႉပၢၼ်ႇဝႆႉယူႇလႄႈ ၸင်ႇၼွၼ်းလပ်းလႆႈလီငၢမ်းဢိူဝ်ႈ - ပူင်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႗႐၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)