သုၼ်ႇတရိၵ ꧤႃႇရတွႃႇၸ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ပုၼ်ႇၼႃးလူင် သုၼ်ႇတရိၵꧤႃႇရတွႃႇၸၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ပွႆးလူင် ပူႇၸေႃႇၾႆးမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ မၼ်းၸင်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈလီၽၵ်းဝၢၼ် ဢၼ်ၵိုတ်းယူႇတီႈ ပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းပၢင်ပွႆးယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းလႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ်သၢင်ႇၵၢၼ်းသုမ်ႇႁူဝ်သေ ၼင်ႈယူႇတႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၸမ်ဢမ်ႇၵႆၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပုၼ်ႇၼႃးလူင် ꧤႃႇရတွႃႇၸၵေႃႈ ထၢင်ႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထမ်ႇမတႃႇၵွႆးၼႆသေ ၸင်ႇယိပ်းတၢင်းၵိၼ်ၽၢႆႇၼိုင်ႈ၊ ယိပ်းၼမ်ႉၽၢႆႇၼိုင်ႈသေ မႃးၸူးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈငိၼ်းသဵင်တိၼ်ပုၼ်ႇၼႃးၼၼ်ႉ ၸင်ႇၸၼ်သၢင်ႇၵၢၼ်းလူင်းသေ ယၵ်ႉတူၺ်းယဝ်ႉ၊ ပေႃးၸၼ်သၢင်ႇၵၢၼ်းလူင်းၵေႃႈ ꧤႃႇရတွႃႇၸလႆႈႁၼ်ႁူဝ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ ၸင်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉလၢတ်ႈဝႃး "ႁႃး...ပဵၼ်သမၼႁူဝ်လွမ်ႈလူင်ၼႆႉ" ဝႃႈၼႆသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝၢႆႇတူဝ်မၼ်းၶိုၼ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပုၼ်ႇၼႃးၵမ်ႈၽွင်ႈသမႉ် ၵႂႃႇၸွမ်းလင်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ ထႃႁူဝ်လွမ်ႈယူႇလႄႈ မၼ်းၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၶႄးတေပဵၼ်ၶိူဝ်းပုၼ်ႇၼႃးႁဝ်းၵွႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၶိူဝ်းပုၼ်ႇၼႃးတႄႉ ၶႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉပၼ်ယူႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈႁူႉၸႅင်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇထၢမ်ဝႃႈ "သူပဵၼ်ၶိူဝ်းဢီႈသင်" ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇဝႃႈ "ဢေႃး... ပုၼ်ႇၼႃး၊ ၵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိူဝ်းၶတ်ႉတိယ ဢၼ်ပဵၼ်ၶိူဝ်းတိုၵ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိူဝ်းဝတ်ႉသ ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိူဝ်းၸၢတ်ႈတႅမ်ႇ သုတ်ႉတရ၊ ၵဝ်ၼႆႉထႃႁူဝ်သေ ၼုင်ႈဝႆသၢင်ႇၵၢၼ်း၊ ၵၢင်းယၢၼ်တၼ်ႇႁႃႇလေႃးၽလုမ်းလုမ်းလႄႈ ယူႇၼႂ်းၽဝဢၼ်ငမ်းယဵၼ်လုမ်းလုမ်းၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ဢေႃး...ပုၼ်ႇၼႃး သူထၢမ်ဝႃႈ ၵဝ်ပဵၼ်ၶိူဝ်းသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ၊ မိူၼ်ထၢမ်ၵႂၢမ်းၸႃႉၵႂၢမ်းလၢႆၵွႆးဢိူဝ်ႈ" ပူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ပုၼ်ႇၼႃးꧤႃႇငတွႃႇၸၵေႃႈ ၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ တီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ "ၶႃႈၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူဝ်းပုၼ်ႇၼႃးလႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ ၸွင်ႇၸႂ်ႈၶိူဝ်းပုၼ်ႇၼႃး ၼႆသေ ၸင်ႇထၢမ်ၵွႆး" ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ (ဝႃႇတလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ꧤႃႇရတွႃႇၸတႄႉ ၶိူဝ်းပရမ်ႇမၼ ပုၼ်ႇၼႃးၼႆႉ မျၢတ်ႈတွၼ်းလိူဝ်တၢင်ႇၸၢဝ်းတၢင်ႇၸၢတ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇထၢမ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ)

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇဝႃႈတီႈꧤႃႇရတွႃႇၸဝႃႈ "သူၼႆႉ ပၢင်ပွႆးပူႇၸေႃႇသူၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၶိူင်ႈလူႇတၢင်းတၢၼ်း ပူႇၸေႃႇလူႇတၢၼ်းထိုင် ၸဝ်ႈမီးပၺ်ႇၺႃႇလူင် ဢၼ်ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇ၊ ဢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼိမ်မၼ်ႈ၊ ဢၼ်ၵၢင်းလွတ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇလီတင်းလူင်သေ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၼ်ႇႁႃႇလေႃးၽၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီထၢမ် ပဵၼ်ၶိူဝ်းလႂ် ၼႆသေ ထုၵ်ႇလီတွင်ႈထၢမ်တြႃးၸဝ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးမိူၼ်ၼၼ်ၸင်ႇ သူၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁူႉႁၼ်တြႃးသေ တေမီးၽွၼ်းလီတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ပၢင်ပွႆးပူႇၸေႃႇၸဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၶွတ်ႇယွတ်ႈမၼ်းလီငၢမ်းဢိူဝ်ႈ" ပူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ꧤႃႇရတွႃႇၸၵေႃႈ ၸင်ႇဝႃႈတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဝႃႈ "ၸဝ်ႈသမၼ၊ ၶႃႈၶဝ်ၼႆႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပူႇၸေႃႇမႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးၼႆႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပူႇၸေႃႇထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ပၢင်ပွႆးဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈွတ်ႇယွတ်ႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၽႂ်သမ်ႉပဵၼ်ၵေႃႉႁဝ်းထုၵ်ႇလီပူႇၸေႃႇၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈလၢတ်ႈပၼ်သေၵမ်းၶႃႈ" ၸင်ႇလဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ "ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉ ၸွင်ႇၵိုင်ႇထိူၵ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃႉႁပ်ႉတုင်းၶူဝ်းလူႇၼႆၸိုင် ၵိုင်ႇလီထၢမ် လွင်ႈၵျၢင်ႉၵမ်ၸႃႇရိတ်ႉတမၼ်းဢိူဝ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇထၢမ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်း" ဝႃႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထၢမ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈလွင်ႈၵျၢင်ႉတၢင်းၵမ်ၸႃႇရိတ်ႉတမၼ်းလႆႈ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႙႐၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)