သုၽတ်ႉတ ႁဵတ်းရႁၢၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၼႂ်းမိူင်းၵုသိၼႃႇရုင်ႇၼၼ်ႉ မီးသုꧤတ်ႉတပရိပိူၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ မၼ်းလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယၢမ်းလိုၼ်းသုတ်း တႃႇၶမ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတေဢဝ်ပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မၼ်းၸင်ႇမႃးတီႈသူၼ်ပဝ်း ၶုၼ်မၼ်ႇလ ၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၽႅဝ်မႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇဝႃႈတီႈဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ "ဢေႃး ဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ၊ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈဝႆႈသႃ သႃႇမၼ ၵေႃးတမဢိူဝ်ႈ"၊ ဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇၸင်ႇဝႃႈ "ဢေႃး သုꧤတ်ႉတ ယႃႇပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတထႃႇၵတ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႃႈ၊ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ႁိူဝ်ႉမွႆႈၼႃႇယဝ်ႉယဝ်ႈ" ဝႃႈၼႆ။ သုꧤတ်ႉတၵေႃႈ သွင်ပွၵ်ႈသၢမ်ၽဝ်ႇ "ယွၼ်းႁႂ်းလႆႈဝႆႈသႃ ၸူဝ်ႈၸဝ်ႈပႆႇဢဝ်ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ" ၼႆယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်ၶႃလႄႈ "ဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ၊ ယႃႇပေႁၢမ်ႈသီးသုꧤတ်ႉထလႃႈ၊ ပၼ်မၼ်းမႃးဝႆႈလႄႈ၊ မၼ်းတေထၢမ်ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်လိုၵ်ႉလမ်မၼ်းဢိူဝ်ႈ၊ ဢၼ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵဝ်ၽြႃးသႄႈ၊ မၼ်းယင်းတေပွင်ႇၸႂ်ၵႂႃႇၼိူဝ်တြႃးတေႇသၼႃႇ ဢၼ်ၵဝ်ၽြႃးတေႁႃးပၼ်မၼ်းၼၼ်ႉၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ"။

ပေႃးဝႃႈၼၼ်ၵေႃႈ ဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇၸင်ႇၶႂၢင်ႉပၼ်မၼ်းသေ ၸင်ႇမႃးၽႅဝ်သႂ်ႇတီႈၽၢႆႇၼႃႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼွၼ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝႆႈသႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ "ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ၊ သမၼ၊ ပရမ်ႇမၼ၊ ၵွၼ်းပၢႆး၊ ဢႃႇၸရိယၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းမျၢတ်ႈယႂ်ႇၼႆ ၸွင်ႇၸႂ်ႈၶႃႈႁႃႉ"။

"သုꧤတ်ႉတ၊ ၸွင်ႇၶဝ်သမ်ႉႁူႉ ဢမ်ႇႁူႉတြႃးထမ်ႇမတင်းမူတ်းၼႆဝႆႉသေၵွၼ်ႇ၊ တေႃႈလဵဝ် တေႁေႃးၼႄထမ်ႇမတေႇသၼႃႇ တႃႇမႂ်းသမ်ႉပေႃးလႆႈၽႅဝ် ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ - ထွမ်တွင်းဢဝ်လႄႈ"

"ဢေႃး တီႈၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း" ဝႃႈၼႆသေ ထွမ်ႇငိၼ်းဢဝ်ထမ်ႇမတေႇသၼႃႇၸဝ်ႈလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးသုတ်းယဝ်ႉ "ၽၼ်းတေ... လီဢၢမ်းတႄႉၶႃႈဢေႃႈ၊ ၶႃႈႁဝ်းၵိူဝ်းလီၼပ်ႉယမ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈၶႃႈဢေႃႈ၊ ၵိူဝ်းလီၼပ်ႉယမ်ထမ်ႇမတြႃးၸဝ်ႈလႄႈ ၵိူဝ်းလီၼပ်ႉယမ်ၽိၵ်ႉၶုသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတီႈၶႃႈဢေႃႈ၊ တေႃႈလဵဝ် ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈယွၼ်းႁဵတ်းရႁၢၼ်းတီႈၶႃႈဢေႃႈ"။

"ဢေႃး သုꧤတ်ႉတ၊ သူင်မႅၼ်ႈတြႃးဢၼ်ၼႆႉသေ ပေႃးၶႂ်ႈႁဵတ်းရႁၢၼ်းၼႆႉ တေႃႇတေၸႅတ်ႈၵူတ်ႇတူၺ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈယူႇသဝ်းတီႈလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇလိူၼ်ဢိူဝ်။ ဝၢႆးသီႇလိူၼ်ယဝ်ႉၸင်ႇ ၸွမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၽႂ်မၼ်းသေ ၸင်ႇၶႂၢင်ႉပၼ်ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်းရႁၢၼ်းဢိူဝ်ႈ"

"ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ၊ တႃႇပိူၼ်ႈတႄႉ သူင်မႅၼ်ႈတေႇသၼႃႇၸဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉသေ ၶႂ်ႈႁဵတ်းရႁၢၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းသီႇလိူၼ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တႃႇၶႃႈႁဝ်းတႄႉ တေပႂ်ႉပၼ်သီႇပီၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႇ၊ ဝၢႆးသီႇပီယဝ်ႉ ပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇၼႆ ၸင်ႇၶႂၢင်ႉပၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်းရႁၢၼ်းၶႃႈလႃႈ" လဝ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈႁူႉႁၼ်သတ်ႉထႃႇမၼ်း မၼ်ႈၵိုမ်းၼႅၼ်ႈၼႃလီဝႆႉလႄႈ "ၼႄႈ - ဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ၊ ႁႂ်ႈသုꧤတ်ႉတႁဵတ်းရႁၢၼ်း ယၢမ်းလေဝ်ၼႆႉလႄႈ" ပူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇၵေႃႈ ၸင်ႇဢဝ်သုꧤတ်ႉတႁဵတ်းပဵၼ်ရႁၢၼ်းပႃႈၼႃႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ "ဢေႃႈ - သုꧤတ်ႉတ၊ သူၼႆႉလႆႈၽွၼ်းလီမၼ်းယဝ်ႉယဝ်ႈ"။

ရႁၢၼ်းသုꧤတ်ႉတၼႆႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင်၊ ၶတ်းၸႂ်ၵျၢင်ႉၵမ်ၽႄႈတိူၼ်းတြႃးၸဝ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉသႃႇဝၵၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်းၸူဝ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပႆႇဢဝ်ပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႑႐႖၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)