သေႃးပႃႇၵ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

သေႃးပႃႇၵၼႆႉ ၵိူတ်ႇမႃးတီႈၶိူဝ်းၸၢတ်ႈတႅမ်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းရႃႇၸၵျူဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဢႃႇယုလႆႈသီႇလိူၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇလႄႈ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၽၢၼ်ပေႃႈ၊ ဢၢဝ်ၶဝ်ၸင်ႇၵဵပ်းလဵင်ႉဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၢဝ်ၶဝ်ၵေႃႈ ၽၢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်လႄႈ တႃႇတေၵဵပ်းလဵင်ႉသေႃးပႃႇၵၼၼ်ႉ ၼၵ်းၼႃပႃးပၢၼ်ႈတႄႉတႄႉ။ သေႃးပႃႇၵၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းဢၢဝ်ၶဝ်ပႄႉၵိၼ်သေ မိူဝ်ႈဢႃႇယုလႆႈၸဵတ်းၶူပ်ႇၼၼ်ႉ ၽိတ်းၵၼ်တင်းၼွင်ႉၸၢႆးၶႅၼ်ႈတွင်ႉ (လုၵ်ႈၸၢႆးဢၢဝ်ႇမၼ်း)။ ၵေႃႉပဵၼ်ဢၢဝ်ၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇဢူတ်းယိူၼ်ႉလႆႈတေႃးသသေ ဢဝ်ၸိူဝ်ႈမတ်ႉသႃးပႃႇၵယဝ်ႉ တိုတ်ႉလၢၵ်ႈၵႂႃႇတီႈပႃႈႁဵတ်ႈ၊ ၽွင်းၵူၼ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်ၵႂႃႇမတ်ႉၵိုၵ်းလေႃးၵူၼ်းတၢႆ၊ ဢၼ်တေသၢင်းၵျူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ပႅတ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း၊ မႃးၸိူဝ်းၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးႁႃၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၵူၼ်းတၢႆ၊ သေႃးပႃႇၵၼႆႉ ၵဝ်ႁေသၼ်ႇသၢႆသေ ႁႆႈႁွင်ႉပၢဝ်ႇႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇထၢင်ႇၸႅင်ႈမႃးၼႂ်းၺၢၼ်ႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ ပဵၼ်မႁႃႇၵရုၼႃႇသေ ႁွင်ႉဢဝ် ရႁၢၼ်းတူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢဝ်မႃးသေႃးပႃႇၵထိုင်တီႈၵျွင်းၼႆ။ ပေႃးၽႅဝ်တီႈၵျွင်းၵေႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႂ်ႈႁဵတ်းသႃႇမၼေႇသေ သွၼ်ပၼ်ၵၢၼ်တြႃးဝိပသ်သၼႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ မႃးသွၵ်ႈႁႃလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းသေ ၽႅဝ်မႃးတီႈၵျွင်း ဢၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁေႃးထမ်ႇမတြႃးတေႇသၼႃႇၼႄၵူၼ်းတင်းလၢႆယူႇ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ သေႃးပႃႇၵၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈထွမ်ႇငိၼ်းထမ်ႇမတေႇသၼႃႇသေ ပဵၼ်သေႃးတႃႇပၢၼ်ႇၵႂႃႇ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းလႆႈပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇယဝ်ႉၼႆလႄႈ ယိၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းႁၢၼ်ႉၸႂ်လူင်လၢင်။ မိူဝ်ႈၽွင်းတေဢၢင်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸင်ႇႁေႃးတြႃးပၼ်မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ꩡိတိယႃ သတ်ဝဝသ်သႃႁံ လၻ်ꩪႃၼ ၵဢသမ်ပတံ
ႁဝ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ရႁၢၼ်း ဢၼ်ဢႃႇယုတိုၵ်ႉလႆႈၸဵတ်းၶူပ်ႇၵွႆးဢိူဝ်ႈ။


ၻႃရေမိ ဢၼ်တိမံ ၻေႁံ
ပတိသၼ်ႇထေႇၼႆႉ ပဵꧣ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၸဝ်ႈလႆႈယွင်ႈႁၢမ်ဝႆႉ တူဝ်ၶၼ်ႇထႃႇၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉ။
ဝၢႆးၼၼ်ႉ သေႃးပႃႇၵၼႆႉ ၸင်ႇမီးၸႂ်လူၺ်ႈတၢင်းသိူဝ်းသႃႇသေ ပၢဝ်ႇၶၢၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။


"ဢႁေႃ ꩪမ်မသုꩪမ်မသႃ" ထမ်ႇမၼႆႉ ၵတ်းယဵၼ်တႄႉ။ ငမ်းယဵၼ်တႄႉ။
(ထေရၷႃထႃ ႔႘႖၊ သေႃပႃၵ ထေရၷထႃ)


ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ႁူႉႁၼ်ထိုင်လွင်ႈသေႃးပႃႇၵ ဢွၵ်ႇမူၼ်ႉပူၼ်ႉလွတ်ႈသမ်ႇသရႃႇဝူတ်ႈတုၵ်ႉၶသေ ၸင်ႇႁေႃးတေႇသၼႃႇၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

လႃꧤႃ ဢင်ၷႃၼံ မၷၻႃၼံ၊ ယေသႃယံ ပရိၽုၼ်ꩡတိ၊
ၸိဝရံ ပိꧣ်တပႃတၼ်ၸ၊ ပၸ်ၸယံ သယၼႃသၼံ
ပၸ်ၸုၻႃၼၼ်ၸ သႃမိၸိင်၊ တေလံ လႃꧤႃတိ ၸႃၿြဝိ
(ထေရၷႃထႃ ႔႘႔၊ သေႃပႃၵ ထေရၵႃထႃ)


ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းတိူင်း ဢင်ႇၵမႃႇၵထၼႆႉ ပေႃးဝႃႈလူႇတၢၼ်းလၢပ်ႈလႃႇၽ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈ၊ ဢွင်ႈတီႈ၊ ၵျွင်း၊ သွမ်း၊ ယႃႈယႃလႄႈ ဢႃႇႁႃႇရၽေႃးၸၼ်ႇတီႈသေႃးပႃႇၵပေႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈၽွၼ်းလီယႂ်ႇလူင်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႖႗၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)