ဢမ်ၿဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လူႇၼမ်ႉဢၢပ်ႇ ပၼ်ၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

5 - ဢမ်ၿဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လူႇၼမ်ႉဢၢပ်ႇ ပၼ်ၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ၽီ ၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ မိူဝ်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းပႂ်ႉသူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ ယေႃးၶိင်းမႃး လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေယူတ်းယႃ လွင်ႈႁွၼ်ႉမႆႈၼႆ ၸင်ႇလူႇတၢၼ်းပၼ်ၸဝ်ႈ ၼမ်ႉဢၢပ်ႇ တမ်ႈတီႈ ႁိမ်းငဝ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ မၢၵ်ႇမူင်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူႇတၢၼ်း ၼမ်ႉဢၢပ်ႇ တမ်ႈတီႈ ႁိမ်းငဝ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလႄႈ လႆႈလူႇတၢၼ်းၼမ်ႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လႆႈႁူတ်းတူၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈၼႆသေ ၼႃႈၵၢၼ် ယဝ်ႉၸွမ်းၵၼ် တင်းသွင်ပိူင်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ တမ်ႈတီႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သဝ်သႅင်ပတ်ႉတမျႃးၼၼ်ႉ လႆႈမႃးၸၢမ်ႇပူၺ်ႈလူၺ်ႈ သဵင်တူႇရိယႃႇၽီ ၼၢင်းၽီယူႇ။

 • 1146။ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သဝ်သႅင်လႅင်ၼႆႉ သုင်တႄႉယဝ်ႉ။ တၢင်းသုင်မၼ်း မီး သိပ်းႁူၵ်းယူႇၸၼႃႇယဝ်ႉ။ ႁေႃပြသၢတ်ႈပၢႆလႅမ် ၵႂၢင်ႈၵူင်လူင် ၸဵတ်းပၢၵ်ႇလင် ဢၼ်ဢဝ်ပတ်းလမ် ႁဵတ်းပဵၼ်သဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ႉသိူဝ်ႇမၼ်း ဢဝ်ၶႅပ်းၶမ်း သိူဝ်ႇဝႆႉလႄႈ ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉတႄႉတႄႉ။
 • 1147။ (မႂ်းၶုၼ်ၽီၸမ်ႉ) ယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ သူတ်ႉၵေႃႈ သူတ်ႉ ၵိၼ်ၵေႃႈ ၵိၼ်ယဝ်ႉ။ သဵင်တိင်ႇၽီၶဝ်ၵေႃႈ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ လီထွမ်ႇတႄႉယဝ်ႉ။ တမ်ႈတီႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉ ၵႃႇမၵုင်ႇႁႃႈပိူင် ဢၼ်ပဵၼ်ဢရသႃႇၽီၶဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၢင်းၽီၶဝ် ဢၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၶမ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႃႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။
 • 1148။ မႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းယႂ်ႇဢိူၺ်း မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်း ၵုသူဝ်ႇ လၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးဢၼ်လႂ်သေ လႆႈမႃးမီး ဢူငဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်သေလႄႈ ဢူငဝ်းမႂ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၸွတ်ႇၵႂႃႇ ၵူႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး။ (ၼႆ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1149။ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈ ဢဝ်တၢင်းမၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈထၢမ် ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
 • 1150။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ႁၢင်ၶၢဝ်းမႆႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပႅတ်ႇ ၽွင်းလႅတ်ႇမႆႈႁႅင်းၼႃႇၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး လႆႈၵိၼ်ၸၢင်ႈ ႁူတ်းပၼ် သူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈပိူၼ်ႈဢေႃႈ။
 • 1151။ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၶႃႈတပႄး တိုၵ်ႉႁူတ်းတူၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ ယေႃးၶိင်း မႃးသေ ၸင်ႇဝႆႈလဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ၶႃႈတပႄး ၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်း ၼမ်ႉဢၢပ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈဢေႃ။ ဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်း ၼမ်ႉဢၢပ်ႇပၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ႁွပ်ႇႁွင်ႈပၼ် ၶႃႈတပႄးယူႇဢေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။
 • 1154။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶႂ်ႈႁွပ်ႇႁွင်ႈၶႃႈတပႄးလႄႈ ၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ ၸင်ႇဝၢင်းသပိတ်ႈ လွၼ်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းယဝ်ႉ ၼုင်ႈသၢင်းပိူင်ႇၽိုၼ်လဵဝ်သေ ၼင်ႈပၼ် တမ်ႈတီႈ တႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈယဝ်ႉ။
 • 1155။ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ပႂ်ႉသူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၼပ်ႉယမ်သေ ၸင်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ ဢၼ်ၼုင်ႈသၢင်းပိူင်ႇ ၽိုၼ်လဵဝ် ဢၼ်ၼင်ႈႁိမ်း ႁူမ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႇၼမ်ႉၸိုၼ်ႈၸိုၼ်ႈသႂ်သႂ်ယဝ်ႉ။
 • 1156။ ၵူၼ်းပႂ်ႉသူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်ႈၼၼ်သေ သူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈၵေႃႈ ႁူတ်းၼမ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၸင်ႇၸူမ်းသိူဝ်း ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းတၢင်းလီၼႆႉ တင်းၼမ်ယဝ်ႉၼႆသေ ပဵၼ်ၸႂ်ပီႇတိ ၸွတ်ႇတင်းတူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။
 • 1157။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢၼ် ၵူၼ်းပႂ်ႉသူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းလႆႈမီး ၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီဢွၼ်ႇ မွၵ်ႈၶၼၢႆႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ ၸုၼ်ႉၶၼ်ႇထႃႇၵူၼ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉသေ (ၶႃႈတပႄး) လႆႈမႃးပဵၼ် တမ်ႈတီႈ မိူင်းၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇ ဢၼ်လီမူၼ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 1158။ တမ်ႈတီႈ သူၼ်သိူဝ်းၼၼ်ႇတဝၼ်ႇ ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃး သဵင်ၼူၵ်ႉၵူႈပိူင်ပိူင် ဢၼ်လီမူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇၶဝ် ၵႃႈၵေႃႈၵႃႈ ႁွင်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ် ဢုမ်ႇလွမ်ႉမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ၼႆ လဝ်ႈလၢတ်ႈ ၵွႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ)။

ဢမ်ႇပဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်ႁႃႈ သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ သုၼိၵ်ၶိတ်တဝၷ်၊ ဢမ်ႇပဝိမႃၼဝတ်ထု