ဢၽိၼ်ႇႁ၊ ၸၢတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

26 - ꩡၢတ်ႈဢꧤိၼ်ႇႁ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(ဢꧤိၼ်ႁ = တႃႇသေႇ) သတ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ၊ တေႃႈတုၵ်ႉယၢၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉ

ဝတ်ႉထုပၸ်ႉၸုပၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽွင်းမိူဝ်ႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိ ၸင်ႇမီးတႆးၵေႃႉမိုတ်ႈ ၵိုဝ်းႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ် သွင်ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးပဵၼ်ရႁၢၼ်း တမ်ႈတီႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းလူင်ၼၼ်ႉ ၵႆႉၵႆႉၵႂႃႇၵိၼ်သွမ်း တမ်ႈတီႈႁိူၼ်း တႆးၵေႃႉမၼ်းသေ ဝၢႆးၵိၼ်သွမ်းယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈဝတ်ႉၼႆ တႆးၵေႃႉၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်း သမ်ႉၶိုၼ်းၸွမ်းမႃး တီႈဝတ်ႉသေ မႃးဢုပ်ႇၵၼ်တင်းဝၼ်း တေႃႇထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈ ၸင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ် ၶႃသွင်ၵေႃႉ ႁၵ်ႉပႅင်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် ၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ႁူႉထိုင်သေ ၸင်ႇတေ ႁေႃးလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈꩡၢတ်ႈၵွၼ်ႇဝၼ်း လင်ၶႃၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ-

ဝတ်ႉထုဢတိတ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇႁိုင်လွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ၶုၼ်လူင် မိူင်းၿႃႇရႃႇၼသီႇ ပၢၼ်ၶုၼ်ၿြႁ်မၻတ်ႈၼၼ်ႉ ၼေႃႇ ၶမ်းၽြႃး လႆႈပဵၼ် ၽွင်းမိူင်းလူင် တမ်ႈတီႈ ၶုၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ မႃတူဝ်ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတီႈၶွၵ်ႈၸၢင်ႉသေ ၵႂႃႇၵိၼ်သၢၵ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းတီႈၸၢင်ႉၼၼ်ႉလႄႈ တင်းၸၢင်ႉမင်ႇၷလႃႇ ၸူးဢဝ် မိုတ်ႈၵိုဝ်းႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ် ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ႁိုင်မႃး ၶႃသွင်တူဝ်ၼၼ်ႉ တူဝ်ၼိုင်ႈလႄႈတူဝ်ၼိုင်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ် သမ်ႉပေႃး ဢမ်ႇၽၢတ်ႇၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇမႃးသိုဝ်ႉဢဝ်မႃ တမ်ႈတီႈ ၵူၼ်းထိင်းၸၢင်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၸၢင်ႉမင်ႇၷလႃႇၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မႃၼႆ တၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိၼ်၊ ၼမ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၵိၼ်သေ ငဝ်မိုင်ဝႆႉယူႇ။ ၶုၼ်လူင် လႆႈႁူႉလွင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၽွင်းမိူင်းၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၵႂႃႇၸွပ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းသေ ႁႂ်ႈမႃးလၢတ်ႈၶိုၼ်း တီႈႁေႃၶမ်းယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူင်း ၸင်ႇၸွပ်ႇတူၺ်း လွင်ႈၸၢင်ႉမင်ႇၷလႃႇသေ မႃးလၢတ်ႈထိုင် တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း ၸွမ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ-

ပႃႇꩮိ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

27 - ၼႃလံ ၵၿꩮံ ပၻႃတဝေ၊ ၼ ၸ ပိၼ်ꩦံ ၼ ၵုသေ ၼ ꧠံသိတံု။ ပၺႃမိ ဢꧤိၼ်ႁၻသ်သၼႃ၊ ၼႃၷေႃ သၼေႁမၵႃသိ ၵုၵ်ၵုရေ။

ပိၼ်ႇတႆး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်လူင်... ၸၢင်ႉမင်ႇၷလႃႇၼႆႉ ၶဝ်ႈလႄႈသင်၊ ပၼ်ႈၶဝ်ႈလႄႈသင်၊ ယိူဝ်ႈလႄႈသင် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ်ၵိၼ်သင်ယဝ်ႉ။ (တူဝ်မၼ်းၵေႃႈ) ဢမ်ႇၸၢင်ႈတူင်ႉၼိုင် ပွတ်ႈထူသင်ယဝ်ႉ။ ၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ ၸၢင်ႉမင်ႇၷလႃႇၼႆႉ ၶႂ်ႈႁၼ်မႃယူႇသေႇသေႇ (ဢမ်ႇႁၼ်ဢမ်ႇယူႇလႆႈ)ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈၸီႉသင်ႇ ၽွင်းမိူင်း ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇသေႃႇဝႃႈ “မႃ ဢၼ်ပဵၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၸၢင်ႉမင်ႇၷလႃႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးသိုဝ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဝႆႉ မႃတူဝ်ၼၼ်ႉ တေၺႃး တၢမ်ႇၶုၼ်ယူႇယဝ်ႉ”ၼႆလႄႈ ၵေႃႉသိုဝ်ႉမႃၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်မႃ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မႃတူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈ လွတ်ႈမႃးၼႆ ၸင်ႇလႅၼ်ႈၵႂႃႇၸူး ဢူၺ်းၵေႃႉၸၢင်ႉမၼ်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႉမင်ႇၷလႃႇၵေႃႈ ၸူမ်းသိူဝ်းသေ ၸင်ႇတေၶိုၼ်းၵိၼ် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႆႈႁူႉလွင်ႈၼၼ်ႉၼႆ ၸင်ႇယွင်ႈယေႃး ၽွင်းမိူင်း ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇဝႃႈ “ယင်းမီးၺၢၼ်ႇတၢင်းႁူႉ ၵၢင်ၸႂ်သတ်းၶဝ်လူးၵွၼ်ႇၼေႃ”ၼႆသေ ၸင်ႇပၼ်လုမ်းလၢင်း တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈꩡၢတ်ႈ ။ ။
ၽွင်းမိူင်းၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ် ၽြႃး။
ၶုၼ်လူင်ၿႃႇရႃႇၼသီႇ မႃးပဵၼ် ၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇၻႃႇ။
ၸၢင်ႉမင်ႇၷလႃႇ မႃးပဵၼ် ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းလူင်။
မႃ မႃးပဵၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၸဝ်ႈရႁၢၼ်းလူင်။
ၵၼ်သွၼ် ။ ။
(1) ယႃႈယႃလႄႈရေႃးၵႃႇ ၊ ပၼ်ၵႂႃႇမႅၼ်ႈၸဵဝ်းႁၢႆ။
(2) ႁၵ်ႉမိုတ်ႈၵၼ်ၸၢတ်ႈၼႆႉ၊ တိုၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇ။
ပႃႇရမီႇ ။ ။ ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ။
မင်ႇၷလႃႇ ။ ။ ပဵၼ်“ၿႃႁုသ်သၸ်ၸ မင်ၷလႃ”။