ၵႂၢမ်းတၵၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၵႂၢမ်းတၵၼ်

 1. ၵႃလမ် သိပ်းၵဝ်ႈမႄႈ လုၵ်ႈမၼ်း ၽႄႈၸွတ်ႇမိူင်း [1]
 2. ၵႃႈထိူၼ်ႇပဵၼ် ထဵင်ၼႃး မႃးႁိူၼ်းပဵၼ် မူၵ်ႇမႆႉ [2]
 3. ၵႂႃႇၵေႃႈယၵ်း မႃးၵေႃႈယၵ်း ဢမ်ႇလႆႈၽၵ်းသေသဵၼ်ႈ [3]
 4. ၵူႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူႇၵူၼ်းၼွၼ်း [4]
 5. ၵႆႇပေႃႈလႅင် တၢႆၽႅၼ်ၶေႃႈဢွင်ႇဢွတ်ႈ [5]
 6. ၵႆႇၽူႈၽိူၵ်ႇ တၢႆဢိူၵ်ႇ တွင်ႉတႄးၼႃး [6]
 7. ၵႆႇၽူႈလမ် တၢႆၶမ်ၶူၵ်ႉ [7]
 8. ၵႆႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵႆႇမဵဝ်းၶၼ် [8]
 9. ၵႂၢႆးငၢၼ် တၢႆႁူမ်ႈဢိူၵ်ႇ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဢွၵ်ႇတေႃးၵၼ် [9]
 10. ၵႂၢႆးငၢၼ်ၽိူၵ်ႇ တူဝ်ၼိုင်ႈ မႃးသႂ်ႇသၢႆၼင် တၢင်းၶၢင်ႈ [10]
 11. ၵႂၢႆးထိုၵ်းလူင် ၶေႃးၵမ်ႉ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ႁွႆး [11]
 12. ၵႂၢႆးထိုၵ်းလူင် ၶေႃးပုမ်း တေႃးယုမ်း ဢမ်ႇႁၼ်တူဝ် [12]
 13. ၵႂၢႆးမႄႈထဝ်ႈ သီႇၶဝ် ငဝ်ၸုၵ်းပႂ်ႉယိူဝ်ႈႁႅင်ႈ [13]
 14. ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်း ပဵၼ်ၶႅမ်းသၢင်း ႁၢင်မၼ်း ပဵၼ်ႁိူဝ်း ဝၢႆႈမိူဝ်း ပႃႈတၢင်းလင် [14]
 15. ၵၢင်ၶိုၼ်း ႁွင်ႉဢီးဢီး ၵၢင်ဝၼ်း ပီးဢွင်ႇတွင်ႇ [15]
 16. ၵၢင်ၶမ်း မေႃးဝီးဝီး ၵၢင်ၼႂ် ပီးတွင်ႇၵွင်ႇ [16]
 17. ၵၢင်ဝၼ်း ၶုၼ်ႇပိုတ်း ၶုၼ်ႇပိုတ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း သိုဝ်ႈလိုတ်းလိုင်ႈ [17]
 18. ၵၢင်ဝၼ်း တွၼ်ႇငုၵ်းတွၼ်ႇငုၵ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း ပိုတ်းၶလၢဝ်ႇငၢဝ်ႇ [18]
 19. ၵၢင်ဝၼ်း ဢွၵ်ႇတၢင်းလႂ် မွၵ်ႇမၼ်း ဝၢႆႇတၢင်းၼၼ်ႉ [19]
 20. ၵိင်ႇမႆႉ ၶင်ႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ တူတ်းၼၢႆးၶၢဝ် ၶမ်ႁူးလွင်ႈ [20]
 21. ၵိၼ်လၵ်း ဝႆႉလုၵ်း [21]
 22. ၵိၼ်လုၵ်း ဝႆႉလၵ်း [22]
 23. ၵူင်ႇငူင်ႇ ၵႃးငႃး ပႃးၽိုၼ်း ၶဝ်ႈၽၵ်းတူ [23]
 24. ၵူင်ႇငူင်ႇ ၵၢင်ႇငၢင်ႇ ယုၵ်ႉၽိူင်းတၢင်ႇၼိူဝ်ၵၢင်ႉ [24]
 25. ၵူင်ႇငူင်ႇသွႆ ၼမ်ႉမၼ်းယွႆႉၸွမ်းမွႆ [25]
 26. ၵူင်ႇငူင်ႇပၵ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈလၵ်း ယွႆႉပၢႆ [26]
 27. ၵွင်ႇယွင်ႇသႄႇ ၼမ်ႉမၼ်း မူၼ်ႇသႄႇႁႄႇ [27]
 28. ၵွင်ႇယွင်ႇသွႆ ၼမ်ႉမၼ်း ယွႆႉၸွမ်းမွႆ [28]
 29. ၵွင်ႇယွင်ႇယဝ်ႈ ၶဝ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈ ၵမ်းတူၺ်း [29]
 30. ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၶဵၼ်းၶဵၼ်းႁူဝ် သဵၼ်ႈလဵဝ် [30]
 31. ၶွင်ႈၶႅင်ႈၶွင်ႈၶၢင်း ၼူၵ်ႉယၢင်း ၸပ်းၵူႈၵိင်ႇ မိင်ႇၸပ်းၵူႈတူဝ် မူဝ်ၸပ်းၵူႈလူင်ႇ [31]
 32. ၶၢဝ်ၼင်ႇၵၼ် ၵိၼ်ၵၼ် [32]
 33. ၶူဝ်သွင်ၽႅၼ်ႇ သီႇႁၢဝ်း [33]
 34. ငူးလူင် တၢႆၵၢင်ပၢင်ႇ ႁၵ်းမႆႉတၢင်ႇၵွင်းလွင် [34]
 35. ငူးလူင် တၢႆၼိူဝ်ၾ ၼၢင်းတ ပၼ်ႇၼိူဝ်လိၼ် [35]
 36. ငူးႁၢင်ႁဵဝ် ၶဵဝ်ႈႁၢင်ႇ လႅၼ်ႈၵၢင်ပၢင်ႇ ဢဝ်ၵွၼ်းၽႆးၺူဝ်း [36]
 37. ငူးႁဝ်ႇလမ်တူဝ်ၼိုင်ႈ တႃမၼ်းမီး သီႇၶွၼ် တၢင်းယၢဝ်းမီးသီႇသွၵ်ႇ ပေႃးမၼ်းလွၵ်ႈၶၢပ်ႈ သမ်ႉမီးသီႇဝႃး [37]
 38. ငဝ်ႈတၢၼ်ႇလွမ်ႇ တူၼ်ႈတၢၼ်ႇဢိုင် ပၢႆမၼ်း ထိုင်ၾ [38]
 39. ငဝ်ႈမၼ်း ၵေႃႇၵွင်းမူး ပၢၵ်ႇမၼ်း မီးႁဵပ်း [39]
 40. ငဝ်ႈမၼ်းတၢၼ်ႇ ၶိူဝ်းဝၢႆ ပၢႆမၼ်းတၢၼ်ႇ လဝ်ႉၵႆႇ ၶႆႇမၼ်းတၢၼ်ႇ ၶႆႇလႅၼ်း [40]
 41. ငဝ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇလမ်းၶေႃးၵႂၢႆး မႂ်မၼ်း ႁေႃႇၵိူဝ်သၢႆးဢမ်ႇလႆႈ [41]
 42. ငဝ်ႈမၼ်းပေႃးၵမ် လမ်းမၼ်းပေႃးၵွတ်ႇ ယွတ်ႈမၼ်းလမ်ၽိတ်း [42]
 43. ၸုၵ်းတႅမ်ႇ ၼင်ႈသုင် [43]
 44. ၸၢင်ႉသွင်ႁူဝ် သွင်တိၼ် ၸဵတ်းငႃး [44]
 45. ၸၢင်ႉမႄႈထဝ်ႈ ပုမ်ယၢမ်း မၢၼ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵိူတ်ႇၵၢင်ၼႂ် [45]
 46. ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ သွင်ပႃး လဵပ်ႈလွႆမႃး ဢမ်ႇႁွပ်ႈသေပွၵ်ႈ [46]
 47. ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ သၢမ်ပႃး ႁေႃးတြႃးၼႂ်းထမ်ႈ [47]
 48. ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ပႃးလဵဝ် ႁွင်ႉသဵင်ၶဵဝ်ပေႃးဢွၵ်ႇ [48]
 49. ၸွင်ႈသၢမ်ၵၼ်း သိပ်းလူင်ႇ[49]
 50. ၸွမ်းၵၢင်ၵႄႈမႆႉဢေႃႈ ၶီႇႁိူဝ်းလေႃႈ ၽၢႆၽႂ်း [50]
 51. သီႇၵေႃႉႁၢမ် သၢမ်ၵေႃႉတဵၵ်း သွင်ၵေႃႉ သမ်ႉႁွင်ႉဢဵၵ်းဢဵၵ်း ၸွမ်းလင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉသင် လူမ်ႉလုၵ်ႉလူမ်ႉလုၵ်ႉ။ [51]
 52. သီႇၵေႃႉႁၢမ် သၢမ်ၵေႃႉဝီး သွင်ၵေႃႉမႅၵ်ႇလဵၵ်းၸီး ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ [52]
 53. သီႇၵေႃႉႁၢမ် သၢမ်ၵေႃႉဝီး ပႃးလဵၵ်းၸီး သွင်မၢၵ်ႈ [53]
 54. သီႇၸဵင်ႇမိူၼ်လွၵ်းၼႃး ၼႂ်းမၼ်းမီး မွၵ်ႇၸၢမ်ၵႃးလူင်ႇၼိုင်ႈ [54]
 55. သီႇတေႃႇသီႇ လေႃးၵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ပႅတ်ႇ [55]
 56. သီႇတိၼ်ပူၵ်း ႁူၵ်းတိၼ်တမ်း [56]
 57. သီႇတိၼ်ပူၵ်း ႁူၵ်းတိၼ်တမ်း ပဵတ်းၶမ်းဢွၼ်ႇ လုၺ်းလဵၼ်ႈၼႂ်းၼွင် [57]
 58. သီႇတိၼ်ပႆယူင်ႈယၢင်ႈ သွင်ၽၢၵ်ႇၶၢင်ႈ ၽၵ်းပႅမ်း [58]
 59. သွင်တိၼ် ပတ်ႉလၢႆးၸိူင်း သီႇတိၼ် ပတ်ႉၶႅပ်း ၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်း ၶိတ်းၵူၼ်ႈတေႃးလိၼ် [59]
 60. သတ်းသီႇတိၼ် သၢမ်ႁူဝ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၵူဝ်ၵိၼ်မၼ်း [60]
 61. သူပ်းမၼ်း မီးတီႈပၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇတႃမၼ်း မီးတီႈပုမ် [61]
 62. သိူဝ်တၢႆ ႁူဝ်ႁူၺ်ႈႁွင်ႉ [62]
 63. တွၵ်ႇသီႇသဵၼ်ႈ မတ်ႉသီႇသူၼ် ၵိုတ်းႁိူၼ်းမႃး သီႇသဵၼ်ႈ [63]
 64. တၢင်းသုင်မၼ်း ပဵင်းၵႂၢႆး တၢင်းလၢႆးမၼ်း မိူၼ်သိူဝ် တၢင်းၼိူဝ်မၼ်း တိုဝ်းၵုပ်းတွင်း [64]
 65. တိုင်ႇၵၢင် ႁူဝ်ႁၢင်သဵမ်ႈ [65]
 66. တၼ်တွၵ်းၼွၵ်း သမ်ႉပွင်ႇ ႁၢင်ႇၸွင်ႇၵွင်ႇ သမ်ႉတၼ် မဵတ်ႉငႃးပိုၼ်ဢမ်ႇလွတ်ႈ ပၵ်ႉမူၼ်ႇတွတ်ႈ သမ်ႉလူင်း [66]
 67. တိၼ်ယၼ်လိၼ် သွင်ၶိုပ်ႈ ပေႃးလမ်းလိုပ်ႈ ဢမ်ႇၶိုတ်း [67]
 68. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇပဵတ်ႈ မႂ်မၼ်း သဵတ်ႈသေး [68]
 69. တႅမ်ႇသေယိူဝ်ႈ သုင်သေလွႆ [69]
 70. တုပ်းတၢပ်း ႁွႆႈၼွၵ်ႈၽႃ တႆႈၽႆႈႁႃ ဢမ်ႇႁၼ် ငုမ်းငၢမ်းႁႃ ၸင်ႇႁၼ် [70]
 71. တႅပ်းၶဝ်ႈ ႁွႆႈၼွၵ်ႈၽႃ တႆႈၽႆးႁႃ ဢမ်ႇႁၼ် ငုမ်းငၢမ်းႁႃ ၸင်ႇႁၼ် [71]
 72. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇသၢၵ်ႇ မႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ပၢၵ်ႇဝႃး [72]
 73. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇသၢၵ်ႇ မႂ်မၼ်း တၢၵ်ႇတိူၼ်း [73]
 74. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇၶဵမ် မႂ်မၼ်း တဵမ်ၼမ်ႉ [74]
 75. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇလဵၵ်းၵူင်း မႂ်မၼ်း ပူင်းထေႃႉယေႃႉ [75]
 76. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇလဵၵ်းၸီး မႂ်မၼ်း ဝီးဝႅပ်ႉဝႅပ်ႉ [76]
 77. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇဢိုင် မႂ်မၼ်း ထိုင်ၾ [77]
 78. တူၼ်ႈမၼ်း ပေႃးၵမ် လမ်းမၼ်း ပေႃးၵွတ်ႇ ပေႃးၶွတ်ႇယွတ်ႈ လမ်ၽိတ်း [78]
 79. တူၼ်ႈမၼ်း မီးတၢၼ်ႇသၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇမၼ်း ၵႂႃႇပၢၵ်ႇဝႃး [79]
 80. တူၼ်ႈမၼ်း မီးမိူင်းၵိုင် မႂ်မၼ်း ထိုင်ၵူႈတီႈ [80]
 81. တူဝ်သိူင်ႇတိၼ် ၵိၼ်တူဝ်သူင်ႇၶဵဝ်ႈ လၼ်ႈတႂ်ႈမႆႉ သိူင်ႇၽိူဝ် ၵိၼ်ၼိူဝ် မၢၵ်ႇသိူင်ႇၵႅၼ်ႈ [81]
 82. တူဝ်သိူင်ႇတိၼ် တၢႆၼိူဝ် မၢၵ်ႇသိူင်ႇတူၼ်ႈ တူဝ်သိူင်ႇၶဵဝ်ႈ ၵဵပ်းၵိၼ် [82]
 83. တူဝ်သိူင်ႇတိၼ် လမ်းၵိၼ် တူဝ်သိူင်ႇၶဵဝ်ႈ တဵၵ်းလႆႈ တီႈမၢၵ်ႇသိူင်ႇတူၼ်ႈ [83]
 84. တူဝ်သိူင်ႇတိၼ် လမ်းၵိၼ် တူဝ်သိူင်ႇႁမ် ၼႂ်းလူင်ပႃႇမွၵ်ႇသိူင်ႇမၢၵ်ႇ [84]
 85. တူဝ်ပႅတ်ႇတိၼ် သီႇႁူ လၢၵ်ႈထူလၢၵ်ႈထႃၵႂႃႇ [85]
 86. တူဝ်မၼ်း မီးတၢၼ်ႇ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉပွမ်ႈ ယွမ်ႈယႅမ်ႈ ဢွၵ်ႇႁွႆးသိူဝ် [86]
 87. တူဝ်မၼ်း မီးတၢၼ်ႇႁိူတ်ႈ တုင်းဢဝ်လိူတ်ႈမၼ်းလႆႈ သၢမ်ဝၢၼ်ႇတွင်းလႅင် [87]
 88. တူဝ်ဢမ်ႇတူင်ႉ ဢမ်ႇၼိုင် ၸိုင်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢၢပ်ႈဢၢပ်ႈ [88]
 89. ထၢမ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢိူဝ် လိူဝ်သေ ဢဝ်မိုဝ်းၸိ [89]
 90. ၼူၵ်ႉထီးလင်ႇၵႃႇ တိၼ်လဵဝ် ႁၢင်ႁဵဝ်ၸိၸူးဝၼ်း [90]
 91. ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ သီႇႁႃႈတူဝ် တူၵ်းၵိၼ်ၼမ်ႉၼွင်မူဝ် ပေႃးႁႅင်ႈ [91]
 92. ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိပ်းၵဝ်ႈတူဝ် တူၵ်းၵိၼ် ၼမ်ႉၼွင်မူဝ် ပေႃးႁႅင်ႈ [92]
 93. ၼူၵ်ႉသွင်ၶႃ တႃမၼ်း မီးတီႈဢႅင်ႈ [93]
 94. ၼူၵ်ႉသႅဝ်းဢွၼ်ႇ မိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႇမၼ်း မွင်ႉၵွင်ႈငွင်ႈ မႃးသႄႇၵွင်းလင် [94]
 95. ၼူၵ်ႉတူႈမူၼ်ႇ သၢမ်သႅၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၼွၼ်းၶွမ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼွၼ်းႁႅၼ် [95]
 96. ၼူၵ်ႉတိၼ်လဵဝ် ပႅတ်ႇပိၵ်ႇ [96]
 97. ၼူၵ်ႉထီးလင်ႇၵႃႇ တိၼ်လဵဝ် ႁၢင်ႁဵဝ် ၸီႉၸူးဝၼ်း [97]
 98. ၼူၵ်ႉႁူဝ်တိုင်ႇ ႁၢင်ႁဵဝ် လူင်းၵိၼ် ၼမ်ႉၼွင်ၶဵဝ် ပေႃးႁႅင်ႈ [98]
 99. ၼွၵ်ႈမၼ်း တႃးႁၢၼ် ၼႂ်းမၼ်းပဵၼ်သၢၼ် ၶေႃႉၶေႃႉ [99]
 100. ၼင်မၼ်း ပဵၼ်ၼင်ၽိူဝ်ႉ ၼိူဝ်ႉမၼ်း ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉၵႆႇ ၶႆႇမၼ်းပဵၼ် ၶႆႇလႅၼ်း [100]
 101. ၼၢင်းဢွၵ်းတွၵ်း ၼၢင်းဢွင်ႇတွင်ႇ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶွင်ႇ သိပ်းၽိုၼ် သၢဝ်းၽိုၼ် [101]
 102. ၼၢင်းဢွင်ႇတွင်ႇ ၼၢင်းဢွၵ်းတွၵ်း ၼုင်ႈသိူဝ်ႈယွၵ်း ဢၢပ်ႇၼမ်ႉ [102]
 103. ၼုင်ႈၵူၼ်ၼွၼ်း လွၼ်ႈၵူၼ်ႁဵတ်း ပေႃးတဵၵ်း ၼမ်ႉမၼ်းလၼ် [103]
 104. ၼမ်ႉၶုၼ်ႇပုင်ႈဢွၵ်ႇ တႂ်ႈပႃႇ ယႃႈယုင်းဢွၼ်ႇလမ်လမ် ၵမ်မႆႉ ပွတ်းၼိုင်ႈ ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇႁူဝ်မၼ်း [104]
 105. ၼမ်ႉၸေႃႉၸႄႉ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶေႃႉၶႄႉ ၼႂ်းမၼ်း မီးပႃမုင်းတူဝ်ၼိုင်ႈ [105]
 106. ၼမ်ႉတဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၽၢၼ်ၶိူဝ်း [106]
 107. ၼမ်ႉယူႇတႂ်ႈ ၽႆးယူႇၼိူဝ် [107]
 108. ၼမ်ႉဢမ်ႇမီးသေလွၵ်း ပႃပွၵ်း မေႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ [108]
 109. ၼမ်ႉၸေႃႉၸႄႉ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶေႃႉၶႄႉ ၼႂ်းမၼ်း မီးပႃမုင်းတူဝ်ၼိုင်ႈ [109]
 110. ၼမ်ႉတဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၽၢၼ်ၶိူဝ်း [110]
 111. ၼမ်ႉတဝ်ႈဢွၼ်ႇ ႁွႆႈလၵ်း ၽႂ်ဢမ်ႇတၵ်းၵေႃႈ တဵမ် [111]
 112. ၼမ်ႉယူႇတႂ်ႈ ၽႆးယူႇၼိူဝ် [112]
 113. ၼိုင်ႈၵႄႇ ၼိုင်ႈမၼ်းလူမ် ပၢႆသိူဝ်လိူဝ်ႁူဝ်ပူမ် သမ်ႉမီးမၵ်း လူင်းသူႇ ၼမ်ႉဢူၼ်ဢၵ်း ၼွၵ်းၼမ်ႉယႂ်းယၢင် [113]
 114. ၼူမ်းမၼ်း မီးတီႈတွင်ႉ သဵင်မၼ်း ႁွင်ႉဝူးဝူး [114]
 115. ၼိူဝ်ၾၵေႃႈ ဢမ်ႇမိၼ် ၼိူဝ်လိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆ [115]
 116. ၼိူဝ်ႉသူမ်ႈ ႁေႃႇၼွၵ်ႈတွင် ပႃးၶီးလၢႆးမွင်ၼွၵ်ႈမူၵ်ႇ [116]
 117. ၼိူဝ်ႉတေႃႇၼိူဝ်ႉ ဢူမ်ၵၼ် ၼမ်ႉမၼ်း လၼ်ၶဝ်ႈတွင်ႉ [117]
 118. ၼိူဝ်ႉၼင်ႇၵၼ် ၶမ်ၵၼ် ၼမ်ႉမၼ်း လၼ်ၶဝ်ႈတွင်ႉ [118]
 119. ပႃၶီးလၢႆး ၶိုၼ်ႈၶႆႇ ၵွပ်ႈတႆႇမႆႉ ပေႃးၵွမ်း [119]
 120. ပႃၶီးႁႅင်ႈ သၢမ်ပီ မီးၶႆႇ လုပ်ႇၵႆႇ ႁႅင်ႈသၢမ်ပီ မီးမၼ်း [120]
 121. ပႃတႅပ်းၸၢပ်ႇၵိၼ်မူၼ်ႈ ၼမ်ႉတႅၵ်ႇႁူၼ်ႈတင်းၵႄး [121]
 122. ပႃမုင်းၶၢမ်ႈၶူင်းၵႂႃႇ ပႃဝႃႇ ၶၢမ်ႈၶူင်းမႃး ပႃးပိုၼ်မႃး ပႅတ်ႇလႅမ်ႈ [122]
 123. ပႃမုင်းလူင် ၵဵတ်းထီႇ ဢမ်ႇၸီႇၵေႃႈ မၼ်းႁွမ် [123]
 124. ပႃမုင်းလူင် ၵဵတ်းထီႇ ဢမ်ႇသႂ်ႇမီႇၵီးၵေႃႈ ဝၢၼ် [124]
 125. ပႃႇယဵၼ်ႇ မူၼ်ႉတႄးၼႃး ပႃးၸိူၵ်ႈၽႅတ်းဝႅၼ် [125]
 126. ပႃလုၵ်း သိပ်းသွင်ငဵင်ႈ ၵိၼ်ဢမ်ႇၵဵင်ႈ လႄႇႁွႆႈၸွမ်းသဝ် [126]
 127. ပီႈၼွင်ႉ ၸဵတ်းပႅတ်ႇၵူၼ်း ၼင်ႈပၼ်ႇမူၼ်း လွမ်ႉသဝ် [127]
 128. ပီႈမၼ်းၵေႃႉႁွင်ႉ ၼွင်ႉမၼ်းၵေႃႉလႅၼ်ႈ မႃးတႆႇတႅၼ်ႈၼွင်ၶမ်း [128]
 129. ပေႃးၵိၼ်လၵ်းမၼ်း သမ်ႉဝႆႉလုၵ်းမၼ်း [129]
 130. ပေႃးၵိၼ်လုၵ်းမၼ်း သမ်ႉဝႆႉလၵ်းမၼ်း [130]
 131. ပေႃးၵိၼ် ဢမ်ႇပေႃးဢၢပ်ႇ ပေႃးဢၢပ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးၵိၼ် [131]
 132. ပေႃးတႅပ်း သမ်ႉသုင် ပေႃးသိုပ်ႇ သမ်ႉတႅမ်ႇ [132]
 133. ပေႃးတူဝ်မၼ်းမႃး ဢမ်ႇႁၼ် ပေႃးတူဝ်မၼ်း ဢမ်ႇမႃး သမ်ႉႁၼ် [133]
 134. ပေႃးၼင်ႈသမ်ႉသုင် ပေႃးၸုၵ်း သမ်ႉတႅမ်ႇ [134]
 135. ပေႃးမီးတႃ ဢမ်ႇႁၼ် ပေႃးဢမ်ႇမီးတႃ သမ်ႉႁၼ် [135]
 136. ပေႃးမတ်ႉဝႆႉ သမ်ႉၵႂႃႇ ပေႃးပွႆႇ သမ်ႉယူႇ [136]
 137. ပေႃးယွမ် ၶဝ်မၼ်းမီး ပေႃးပီးၶဝ်မၼ်းႁၢႆ [137]
 138. ပေႃးလႆႈၵိၼ်သမ်ႉယွမ် ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် သမ်ႉပီး [138]
 139. ပေႃးဢဝ်ပႅတ်ႈ သမ်ႉၼၵ်း ပေႃးဢဝ်သႂ်ႇ သမ်ႉမဝ် [139]
 140. ပေႃးဢဝ်လႆႈ သမ်ႉဢမ်ႇပႃးၵႂႃႇ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်လႆႈ သမ်ႉပႃးၵႂႃႇ[140]
 141. ပေႃႉ ဢမ်ႇတၢႆ ၶၢႆ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ၸွမ်းၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ယႅပ်းယႅပ်း [141]
 142. ပွၵ်းပွၵ်းပီးပီး ၵႆးမၼ်းမီး တီႈပုမ် [142]
 143. ပၢင်တၢႆး ဝႅၼ်ၶၢမ်ႈႁွင်ႈ ဢဝ်တွင်ႇၼွင်ႈမၼ်း ၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်း [143]
 144. ပႅတ်ႇတေႃႇပႅတ်ႇ လေႃးၵၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သိပ်းႁူၵ်း [144]
 145. ပဵၼ်မွၵ်ႇပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇပၵ်း ပဵၼ်ၽၵ်း ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၵိၼ် [145]
 146. ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင်ၵေႃႈ ၵဵပ်းလႆႈ မီးသႆႈဢွၼ်ႇ သဵၼ်ႈလဵဝ် [146]
 147. ပွမ်ပႅမ် ၶီႈၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸွတ်ႇၸေး ၵူႈလင်ႁိူၼ်း [147]
 148. ၽသီႇသၼ် သွင်ၶူမ်း [148]
 149. ၽႆးမႆႈပႃႇ တင်းပီ ၵိုတ်းမႆႉသၢင်းၶီႇ သၢမ်လႅမ်ႈ [149]
 150. ၽၢႆႇပုၼ်ႉၵေႃႈ လၢၼ်းၽႃ ၽၢႆႇၼႆႉၵေႃႈ လၢၼ်းၽႃ ၼၢင်းသႃ ၶီႇႁိူဝ်းၶၢမ်ႈ [150]
 151. ၽႂ်တူၺ်းၵေႃႈ တေလႆႈငႅၼ်ႈၶဵဝ်တေႃႇ ပေႃးပေႃႇသွင်တၢင်း [151]
 152. ၽၵ်းၶၼ်ႈႁႆ ဢမ်ႇလၼ်ႈႁႆ [152]
 153. ၽၵ်းၶဵဝ် ဢမ်ႇမီးတူၼ်ႈ လႆႈၶိတ်းၵူၼ်ႈသေဢဝ် [153]
 154. ၽၵ်းၶိူဝ်းၶဵဝ် ၶိုၼ်ႈၶႃႇ တိုတ်ႉသဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတင်းယုမ်း [154]
 155. ၽၵ်းသွင်ၵူပ်ႉ ပၢႆလႅဝ်း ၽၵ်းၶႅဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼိူဝ်ႉပႃ [155]
 156. ၽၵ်းသိပ်းဢဵတ်း [156]
 157. ၽၵ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽၵ်းပိူၼ်ႈၵိၼ် [157]
 158. ၽၼ်းဢမ်ႇတၢႆ ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ၸွမ်းၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ယႅပ်းယႅပ်း [158]
 159. ၽႅပ်ႉဢႅပ်းပႅပ်း တၢၼ်ႇႁီၵႂၢႆး ၵူၼ်းၸၢႆႈၽွမ်ႉၵမ်လဝ်ႈ ၶဝ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၵမ်းတူၺ်း [159]
 160. ၽိူဝ်ႉႁၢင်ယၢဝ်း ၶဵင်ႁၢင်ႇ လႅၼ်ႈၵၢင်ပၢင်ႇၵႂၼ်းၽႆးၺူဝ်း [160]
 161. မသၢမ်ၶႃ ၵုလႃးၶီႇ ၵူးလီတင်ႈ ၵူးလင်ႈၽႅဝ် ၽႃႈယွင်းႁၢင်ႇ ၼဵပ်းဢႅဝ် သၢၼ်တႃလႅဝ် သႂ်ႇၵူၼ်ႈ [161]
 162. မသၢမ်ၶႃ ၵူဝ်းလႃးၶီႇ ပေႃႈဢီႇၸုင် ပေႃႈထွၼ်းႁေႃႈ [162]
 163. မႁႃႈပၢၵ်ႇ လူင်းမိူင်း ၶႃးဢမ်ႇၵိူင်းသေသဵၼ်ႈ [163]
 164. မီးၶေႃး ဢမ်ႇမီးႁူဝ် မီးႁူဝ် ဢမ်ႇမီးၶေႃး [164]
 165. မီးၶဵဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးသူပ်း ၶူပ်းၵိၼ်မႆႉ ပေႃးယွႆႈ [165]
 166. မီးႁူ ဢမ်ႇမီးၼႃႈ ၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ၵူႈႁႃႈဝၼ်း [166]
 167. မီးႁူ ဢမ်ႇမီးႁူဝ် မီးႁူဝ် ဢမ်ႇမီးႁူ [167]
 168. မီးႁူဝ် ဢမ်ႇမီးႁၢင် ၶဵင်ႈယၢဝ်းၼၢင် ယဵတ်ႇသိုဝ်ႈ [168]
 169. မေႃႈတင်ႈၼိူဝ် ၽႆးသုမ်တႂ်ႈ [169]
 170. မေႃႈတင်ႈတႂ်ႈ ၽႆးသႂ်ႇၼိူဝ် [170]
 171. မေႃႈတွင်းဢႅပ်း မေႃႈတွင်းဢႅမ်ႇ ပႆယွမ်ႇယႅမ်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း [171]
 172. မၢၵ်ႇသွင်ႁႃး [172]
 173. မၢၵ်ႇတႃ တၢၼ်ႇၼူမ်းသႅင်ႇ ႁွင်ႉသဵင်သႅၼ်ႇ ဢဝ်ၵူၼ်း [173]
 174. မၢၵ်ႇၼိူဝ်မႂ် တႂ်ႈယွတ်ႈ [174]
 175. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶေႃႉၶႄႉ ၼမ်ႉၸေႃႉၸႄႉ မီးပႃငႄႉလူင်တူဝ်ၼိုင်ႈ [175]
 176. မၢၵ်ႇဢမ်ႇသူမ်ႈ တႃလိၵ်း [176]
 177. မွၵ်ႇသိူင်ႇတူၼ်ႈသိမ်းမႂ် ယၢမ်းၼႂ် ၶိင်ၵတ်း မီးၵူႈတီႈ [177]
 178. မွၵ်ႇယူႇ သမ်ႉဢမ်ႇမၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇယူႇ သမ်ႉဢမ်ႇမွၵ်ႇ [178]
 179. မွၵ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ မွၵ်ႇပိူၼ်ႈပၵ်း [179]
 180. မႆၽႃႈမႆ သုမ်ႇငွပ်း ၵွပ်ႈၸပ်းလမ်းမႆႉ သမ်ႉဝႆႉႁူဝ်ယွႆး [180]
 181. မႅင်းသႅင်ႇသႅပ်ႉ မႃးပႅပ်ႉတေႃ [181]
 182. မႆႉၺွင်ႇၶူင်ႈၶၢင်း ၼူၵ်ႉယၢင်း ၸပ်းၵူႈၵိင်ႇ [182]
 183. မႆႉပွင်ႈတၼ် ၼမ်ႉတဵမ် [183]
 184. မွႆယွမ်ယွၵ်း မွႆယွမ်ယေႃႇ တေႃႇၵၼ် ၵူႈၶိုၼ်းဝၼ်း [184]
 185. မဵတ်ႉငႃးၽွၵ်း ဢမ်ႇလွတ်ႈ မၢၵ်ႇပၵ်ႉတွတ်ႈ သမ်ႉလူမ် [185]
 186. မူၼ်းတုမ်ႉလုမ်ႉ မႃးတုမ်ႉသႂ်ႇ ႁူဝ်ၼဝ်ႇ [186]
 187. မိူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵႂႃႇတၢင်းၽၢႆ မိူဝ်ႈမႃး မႃးတၢင်းၽၢႆ တႆႇၶိူဝ်းဝၢႆ လိုပ်ႈၸွၼ်ႈ [187]
 188. မိူဝ်ႈၵႂႃႇ ၶူဝ်ၶိၵ်းၶိၵ်း မိူဝ်ႈမႃး ၼမ်ႉတႃယွတ်ႇၸိၵ်းၸိၵ်း [188]
 189. မိူဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵႂၢမ်းလူင်ၵႂႃႇ ဢိၼ်းဢွၼ်း ဢိၼ်းဢွၼ်း ၶိုၼ်းမႃး ၼမ်ႉတႃသွၼ်းလေႃႇႁၢင်ႈ [189]
 190. မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း ယႂ်ႇမႃး တိုဝ်းၵုပ်းတွမ်ႈ [190]
 191. မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ႁူမ်ႇတင်းတူဝ် ယႂ်ႇမႃႈ ႁူမ်ႇတင်းႁူဝ် ပွႆႇၵူၼ်ႈ [191]
 192. ယႃႈသႅၼ်ႁူဝ် ၼမ်ႉသႅၼ်ၵႄး [192]
 193. ယူႇၼႂ်းၼႃး မိူၼ်ၶဵတ်ႇ သမ်ႉမိူဝ်းတဵတ်ႇ ၶေႃးၵျွင်း [193]
 194. ယၵ်းတီႈၼႆႈ ၵႂႃႇႁႆႈ တီႈပုၼ်ႉ [194]
 195. လီၵၢင်ႁၢဝ် သၢဝ်ၼွၼ်းၶူး [195]
 196. လၵ်းမၼ်း မီးလၵ်းလဵဝ် မတ်ႉဝူဝ်းၶဵဝ် ႁႃႈပၢၵ်ႇ [196]
 197. လွၵ်းၼႃးဢွၼ်ႇ သႅၼ်တူင်ႈ ယူႇသၢမ်သီႇဝူင်ႈ ၶိုၼ်းႁၢမ်း [197]
 198. လမ်ၼင်ၵၼ် ၵိၼ်ၵၼ် [198]
 199. လႅမ်ႈသဝ်ႁိူၼ်း ၼၢင်းၽီ ၵူၼ်းၸ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းလီ ၶိုၼ်ႈယၢၵ်ႈ [199]
 200. လၢဝ်မိင်မွင် တူၵ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ပေႃးယဵပ်ႇၸေႃႈ ႁၢၼ်ႈၸွၵ်ႉၸွၵ်ႉ [200]
 201. ဝူဝ်းၵမ်ႇလင်ၶူတ်း တူတ်းမၼ်း ယႂ်ႇသေတူဝ် [201]
 202. ဝူဝ်းလႅင် ႁႃႈပၵ်ႇ မႃးလႅင်ႇလၢၵ်ႇ လၵ်းလဵဝ် [202]
 203. ဝူဝ်းလူင်သိပ်းပႅတ်ႇၼွၵ်ႇ ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိပ်းပႅတ်ႇတူဝ် [203]
 204. ႁူၵေႃႈမီး ၼႃႈၵေႃႈမီး မူၼ်ႉၶဝ်ႈၽႃႈ ယုပ်းယုပ်း [204]
 205. ႁူးလႅင်း ပွႆႇၶိုၼ်ႈၾႃႉ ၶၢင်ၵႂႃႇၵႃႉ မႃးၼွၼ်း [205]
 206. ႁွင်ႉၼႂ်းၼႃး မိူၼ်ၶဵတ်ႇ ပၢႆႈမိူဝ်းတဵတ်ႇၶေႃးၵျွင်း [206]
 207. ႁိူၼ်းသွင်သဝ် ၶႃးသွင်တႅပ်း ႁဵပ်းယႅပ်းဢွၵ်ႇၼိူဝ်ၸွမ် [207]
 208. ႁူဝ်တူၵ်းထၢင် ႁၢင်ၵင်ႈၸွင်ႈ [208]
 209. ႁူဝ်တဵင်ႁၢင် ႁၢင်တဵင်ႁူဝ် [209]
 210. ႁူဝ်ပူမ် တၢၼ်ႇၶွၼ်ႉတွၵ်ႇ ယွၵ်ႈၶဝ်ႈ ယွၵ်ႈဢွၵ်ႇ ဢဝ်သိၼ်ႈၼၢင်းယမ်း [210]
 211. ႁူဝ်မၼ်း မီးမိူင်းၶႄႇ ၵၢင်မၼ်း လႄႇမိူင်းႁဝ်း ႁၢင်မၼ်း သဝ်းမိူင်မၢၼ်ႈ [211]
 212. ႁူဝ်မၼ်း တၼ်ႇမတ်း ပတ်းၵိၼ်ယိူဝ်ႈပေႃးသဵင်ႈ [212]
 213. ႁူဝ်မၼ်း မူၵ်းလိၼ် တိၼ်မၼ်း ၵင်ႈၸွင်ႈ [213]
 214. ဢူႈၵေႃႈလမ် မႄႈၵေႃႈလမ် ၶမ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇလုၵ်ႈၽိူၵ်ႇ [214]
 215. ဢူႈဢမ်ႇလႃႇ မႄႈဢမ်ႇလႃႇ သိူဝ်ႈပၢႆႉမႃႇ လူင်းႁႆႈၵၢင်ၸၢၼ်း [215]
 216. ဢုၵ်းလုၵ်း တင်ႈတၢၼ်ႇၼေႃႇ ၸဝ်ႈၾၶမ်းၵေႃႇယင်းၵိၼ် [216]
 217. ဢုၵ်းလုၵ်း တၢၼ်ႇတိၼ်ၸၢင်ႉ ပေႃးငၢင်ႉ ပဵၼ်သွင်ၽၢၵ်ႇ [217]
 218. ဢုၵ်းလုၵ်းတၢၼ်ႇ တိၼ်မီ ဝၼ်းလီ ၸင်ႇလူင်းလၢင်ႈ [218]
 219. ဢႅင်ႈၵိဝ်ႇ ၼင်ႇဢႅင်ႈတႅၼ် လူင်းမႃးလဵၼ်ႈပွႆး သႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇ [219]
 220. ဢႅပ်ႇပုၶမ်း တူၵ်းၼႂ်းၼွင် ၵူၼ်းသွင် ၵူၼ်းသၢမ် ဢမ်ႇဢဝ်လႆႈ [220]
 221. ဢႅပ်ႇပုငိုၼ်း တူၵ်းၼႂ်းၼွင် ၵူၼ်းသွင် ၵူၼ်းသၢမ် ဢမ်ႇဢဝ်လႆႈ [221]
 222. ဢႅပ်ႇပုဢွၼ်ႇ ၼွင်ၶမ်း သိပ်းၼၢင်း သၢဝ်းၼၢင်း ဢမ်ႇၽုၺ်ႇလႆႈ [222]
 223. ဢမ်ႇသဵမ်ႈၵေႃႈလႅမ် ဢမ်ႇသႅမ်းၵေႃႈထီႇ ဢမ်ႇၸီႇၵေႃႈႁွမ် [223]
 224. ဢမ်ႇထႅၵ်ႇၵေႃႈ မူၼ်း၊ ဢမ်ႇသူၼ်းၵေႃႈ ၵွမ်ႉ၊ ဢမ်ႇယွမ်ႉၵေႃႈ ၶဵဝ်၊ ဢမ်ႇသူၼ်ပဵဝ်ၵေႃႈ ၶီႇလႆႈ [224]


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • တႃဝၼ်း၊ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ လႄႈ ၵႂၢမ်းတၵၼ်၊ ၼႃႈ162-170, (25.8.2009)
 • သုၶမ်း (ၸဝ်ႈ)၊ ပပ်ႉမၢႆတွင်း သုၼ်ႇတူဝ်။ ၼႃႈ 1-7 (1981)

ၶေႃႈတွပ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ
 2. ၸွင်ႈ/တူၺ်
 3. ၵႂၢႆးၵိၼ်ယိူဝ်ႈ၊ ၶႅပ်းတိၼ်
 4. ၵူႇၽၵ်းႁိ
 5. ပီၵူၺ်ႈ
 6. ပုၼ်းပူၵ်ႇ
 7. ၶဝ်ႈတမ်ငႃး
 8. ၵႆႇၵွမ်ႈ
 9.  ?
 10. ဢႅပ်ႇပုငိုၼ်း
 11. ႁိူဝ်း
 12. လူမ်း
 13. ႁိူၼ်း
 14. ၵုင်ႈ
 15. လေႃႇၵုၺ်
 16. ယုင်း၊ လေႃႇမႆ
 17. ၵၼ်းမဵတ်းဝူဝ်း/ၵႂၢႆး
 18. ၵၼ်းမဵတ်းဝူဝ်း/ၵႂၢႆး
 19. မွၵ်ႇဝၼ်းၸိူၼ်း
 20. မွၵ်ႇၵုမ်ႈ၊ ႁိူတ်ႈ
 21. မုၵ်း
 22. မၢၵ်ႇႁူႈ
 23. ၵူၼ်းႁွပ်ႇၽိုၼ်း
 24. ၵူၼ်းၶပ်ႉမတ်ႉၽိူင်း
 25. ပႅၼ်းတဝ်း
 26. ၵူၼ်းၽၢႆးႁိူဝ်း
 27. လပ်ႉၽ
 28. ပႅၼ်းတဝ်း
 29. လပ်ႉၽ
 30. ၵဵင်း
 31. တူၼ်ႈၵုၺ်
 32. ၼၢႆးၶၢဝ်ၵိၼ်ႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ
 33. ၶႅပ်းတိၼ်
 34. ၶီႈလႄႈမႆႉၵႅင်ႉၶီႈ
 35. ယႃႇၸူႇ
 36. ၽိူဝ်ၶႅင်း
 37. မႆႉသီႈပၢၼ်ႉ
 38. ၵၼ်းၾႆး
 39. ႁွႆ
 40. တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်
 41. တူၼ်ႈပႅၵ်ႇ
 42. တူဝ်ၵူၼ်း
 43. မႃ၊ မႅဝ်း
 44. ၶူဝ်လႆ
 45. သုတ်း
 46. ပီႇႁူ
 47. ႁွၵ်ႈဝူဝ်းၵႂၢႆး
 48. ႁိင်ႇ
 49. သရၼၵုင်ႇသၢမ်ပႃးလႄႈ ပုၺ်ၺၵြိယႃႇဝတ်ထု သိပ်းပိူင်
 50. မႆႉသွတ်ႇ
 51. သႅတ်ႇၸႃႇ(႔)ပႃး၊ လေႃးၽ တေႃးသ မေႃးႁ ၊ ၵုသူဝ်ႇ ဢၵုသူဝ်ႇ ၊ တူဝ်ႁဝ်း
 52. ၸၢင်ႉ
 53. ၸၢင်ႉ
 54. ၽီးၽႆး မုၵ်ႉၽႆး
 55. သီႇသူပ်း
 56. ၵီႇ တီႈတေႃးႁုၵ်ႇ
 57. ထိူၼ်ႇ
 58. မတၢင်ႇ၊ ဝူဝ်းတၢင်ႇ
 59. ၸၵ်းၶႆႇၼႃး
 60. တူဝ်း
 61. သႅင်ႇ
 62. သွင်းတႃႁၢင်ႇ ႁွႆႈႁူဝ်ႉ
 63. မႆၽႃႈၵၢဝ်ႈ
 64. ဢီႇငေႃႈ
 65. ၶဝ်ႈတူမ်ႈလႅမ်၊ မႄႈမၢၼ်း
 66. ယႂ်းၵုင်ႇၵၢဝ်
 67. လႅင်/လူတ်ႉထိပ်ႇ/လူတ်ႈၶိူင်ႈ
 68. တူၼ်ႈပႅၵ်ႇ
 69. တၢင်း
 70. ႁူ
 71. ႁူ
 72. ၵွင်ႈ
 73. တူၼ်ႈၵူၺ်ႈ
 74. ပူး
 75. တူၼ်ႈၽၵ်းၵီး
 76. တွင်ၸိင်
 77. မုၵ်ႉၽႆး
 78. ၵူၼ်း
 79. ၵွင်ႈ
 80. ဝၢၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၵိုင်
 81. ငူး၊ ၼွၼ်၊ ?၊ မၢၵ်ႇႁိၼ်
 82. ငူး၊ မၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ၼွၼ်
 83. ငူး၊ လမ်းတဵၵ်းၶဵတ်ႇ တီႈပႃႇမၢၵ်ႇႁိၼ်
 84. ငူး လမ်းၶဵတ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ်
 85. မႃၶမ်ငႅင်ႈ
 86. မႅင်းယူင်ႇယၢင်ႇ
 87. ၶီႈၶင်ႈ
 88. ၸၢၵ်ႈတိသဵင်
 89. ယၢမ်းမူင်း
 90. မၢၵ်ႇၵဵင်
 91. ၸေႃႉ
 92. ၵွၼ်ႁိူၼ်း
 93. ၵိမ်းႁႆး
 94. လူတ်ႉၶိူင်ႈ
 95. ဝႃး (မုင်းႁိူၼ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ)
 96. ၸွင်ႈ
 97. မၢၵ်ႇၵဵင်
 98. ၸေႃႉ
 99. မၢၵ်ႇၽိတ်ႉႁႅင်ႈ
 100. မၢၵ်ႇလၢင်း
 101. ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ
 102. ၼမ်ႉတဝ်ႈၽွတ်ႈ
 103. ၵမ်ၸိုမ်း
 104. ၵူၼ်းမီးၼူတ်ႇ လုတ်ႇမေႃႈယႃႈ
 105. ၼမ်ႉလၢႆး၊ ၶဵဝ်ႈ၊ လိၼ်ႉ၊ သူပ်း
 106. ၼူမ်း
 107. ၵွၵ်းၽႆး
 108. တေႃႇၽၢႆႉၶဝ်ၵႂၢႆး
 109. ၼမ်ႉလၢႆး၊ ၶဵဝ်ႈ၊ လိၼ်ႉ၊ သူပ်း
 110. ၼူမ်း
 111. ၼူမ်း၊ မၢၵ်ႇပၢဝ်ႉ
 112. ၵွၵ်းၽႆး
 113. မၢၵ်ႇၵႅင်းၸႄႈၼမ်ႉဢွႆႈ
 114. မွင်း
 115. ၵျႃႇသၢၼ်ႇ
 116. မၢၵ်ႇပု၊ မၢၵ်ႇၽွတ်ႉ
 117. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိၼ်ၼူမ်း
 118. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵိၼ်ၼူမ်း၊
 119. ႁူင်းၶဝ်ႈ
 120. မၢၵ်ႇၽိတ်ႉႁႅင်ႉ၊ ပႅၵ်ႇ
 121. ၵူၼ်းၶၢမ်ႇသိၼ်ႁႃႈ
 122. ၶၢမ်ႇသိၼ်ပႅတ်ႇ
 123. မၢၵ်ႇၵဵင်
 124. မၢၵ်ႇၵဵင်
 125. ၶဵမ်ယဵပ်ႉၶူဝ်း
 126. ၵွပ်းၵူၺ်ႈ
 127. ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ
 128. တၼ်လွတ်ႇမႆ
 129. ဢႅပ်ႇၶဝ်ႈ
 130. မၢၵ်ႇႁူႈ
 131. ၼမ်ႉလၢႆး၊ ၼမ်ႉႁိူဝ်ႇ
 132. ?
 133. ပေႃးတႃမၼ်းမူဝ်း ဢမ်ႇႁၼ် ပေႃးတႃမၼ်း ဢမ်ႇမူဝ်း သမ်ႉႁၼ်
 134. မႃ
 135. မူၵ်ႇပဝ်ႇၽႆး/ မူၵ်ႇမႆႉ
 136. ပႅမ်း
 137. လိူၼ်
 138. ၶဵင်
 139. မွၼ်ႉ
 140. ၼၢမ်
 141. ၵေႃႉငဝ်း
 142. ငွႆး
 143. ငွၼ်ႉထႆ
 144. ပႅတ်ႇလႅင်ႉ
 145. မွၵ်ႇၵုမ်ႈ၊ ၽၵ်းတူ
 146. ၶႅပ်းၸၢၵ်ႈ
 147. ပူမ်တွၵ်ႇ
 148. ၼႅပ်ႇ
 149. ၵဵင်း
 150. မႆႉသွတ်ႇတေႃးႁုၵ်ႇ
 151. ဝူင်းဝၼ်း
 152. ၽၵ်းၶႆႈႁၼ် ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်
 153. တဝ်း
 154. ၵူင်းၵၵ်း
 155. ၽၵ်းႁႃႈ၊ ၽၵ်းၶႅဝ်းတွင်း
 156. ၽၵ်းႁႃႈလႄႈ ၽၵ်းႁူၵ်း
 157. ၽၵ်းပႅမ်း
 158. ၵေႃႉငဝ်း
 159. ၵူၼ်းၸၢႆးလပ်ႉၽ
 160. ၽိူဝ်ၶႅင်း
 161. ၵဵင်း၊ မေႃႈၼိုင်၊ ႁႆၶဝ်ႈ၊ ၽႃႈၶီႈၸုၵ်း၊ တၢႆႈမေႃႈၼိုင်ႈ၊ မၢၵ်ႇယုမ်ႁႆ
 162. ၵဵင်း/မေႃႈတွင်း/ႁႆၶဝ်ႈ/ၽႆး
 163. ၽိုင်ႈသၢၼ်ႈ
 164. သိူဝ်ႈ/သိၼ်ႈ/ၵူၼ်
 165. လဵၵ်းလိူဝ်ႈ
 166. ပဵတ်ႈ
 167. ၶဵမ်ယဵပ်ႉ၊ ၶဵမ်မၢတ်ႇႁူဝ်တိုင်ႇ
 168. ၶူဝ်
 169. မေႃးၽၵ်း
 170. မေႃႈယႃႈ/ငွႆးၽႆး
 171. လိူၼ်
 172. မၢၵ်ႇၶိူဝ်
 173. ၵႃး
 174. မၢၵ်ႇၵဵင်
 175. ၶဵဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉလၢႆး၊ လိၼ်ႉ
 176. ၵၢင်ဝၼ်း
 177. မွၵ်ႇၵုမ်ႈ
 178. မွၵ်ႇၵုမ်ႈ၊ မၢၵ်ႇႁိၼ်
 179. မွၵ်ႇၵုမ်ႈ
 180. ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ
 181. ၵၢပ်ႇၼဵပ်ႉမိုဝ်း
 182. တူၼ်ႈၵုၺ်
 183. ဢွႆႈ
 184. မွႆတႃ
 185. ယႂ်းၵူင်ႇၵၢဝ်
 186. လူင်ႈ
 187. မၢၵ်ႇၼပ်ႉ
 188. ၵူၼ်းဢဝ်ပုင်းၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉ
 189. ပုင်းၼမ်ႉ
 190. မၢၵ်ႇၶိူဝ်
 191. မၢၵ်ႇၶိူဝ်
 192. ပုမ်မဵၼ်ႈ၊ ၼမ်ႉၽိုင်ႈ
 193. လဵၵ်းမၢႆႇၼႃး
 194. သီႈၶၢပ်ႇ
 195. ၶီႈၶႃႇ၊ လႅမ်ႈဢွႆႈ
 196. တူၼ်ႈမၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး
 197. ႁူင်းၽိုင်ႈ
 198. မီၵိၼ်မႅင်းၸိုင်း
 199. တူၼ်ႈၵူၺ်ႈ
 200. ၶီႈၵႆႇ
 201. ၵွင်ႈ
 202. မၢၵ်ႇၵႃႇၽီႇ
 203. မႄႈလိၵ်ႈတႆး
 204. ထႆ
 205. ႁၢင်းၵႆႇ
 206. လဵၵ်းမၢႆႇၼႃး၊ မိူဝ်ႈဢဝ် ၶွၼ်ႉၸွၵ်းငိပ်ႈသေ ငၢင်ႉဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ သဵင်မၼ်း မေႃးမိူၼ်ၶဵတ်ႇ
 207. ၵႆႇ
 208. ႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ
 209. ပႃၼဝ်ႈ
 210. မူၵ်ႇသိတ်း
 211. ၼမ်ႉၶူင်း
 212. ၽႆးၶိတ်ႇယၢမ်း
 213. ႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ
 214. မေႃႈၼိုင်ႈၶဝ်ႈ
 215. ၽႅၼ်ႇဢိတ်ႇၵုၺ်
 216. ၼူမ်း
 217. ဢႅပ်ႇၶဝ်ႈ
 218. ၵွင်ၵူၼ်ႈယၢဝ်း
 219. သၢၵ်ႇတမ်ၶဝ်ႈ
 220. ႁၢင်ႈၵၢင်ဝၼ်းၼႂ်းၼမ်ႉ
 221. ႁၢင်ႈလိူၼ်ၼႂ်ႈၼမ်ႉ
 222. မၢၵ်ႇပၵ်ႉ
 223. မၢၵ်ႇလၢင်းသုၵ်း
 224. လိူၼ်၊ ပၢႆမႆႉပူၵ်ႇ၊ ယိူဝ်ႈ၊ ႁိူဝ်း