ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းလိင်ႉၸူး "သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇထုၵ်ႇလီယိူင်ႈ"

Jump to navigation Jump to search
ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်မီးတီႈၼႆႈပဵၼ်သင်      
တူဝ်ထွင် သိူင်ႇတူဝ်ၶဝ်ႈပႃး | သိူင်ႇ လိင်ႉၵွင်ႉ | သိူင်ႇ လၢႆႈၽၢႆႇ

ၼႃႈလိၵ်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ မၼ်းၵွင်ႉသၢၼ် ဝႆႉၸူး သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇထုၵ်ႇလီယိူင်ႈ:

တူၺ်း (ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး 50 | သိုပ်ႇၼႃႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)တူၺ်း (ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး 50 | သိုပ်ႇၼႃႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)