ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
သီႇလၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈပိုၼ်ႉသဝ်ထမ်ႇမယဝ်ႉ။

သမႃႇထိၼႆႉ ပဵၼ်ၽႃၵင်ႈထမ်ႇမယဝ်ႉ။ ပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မုင်းထမ်ႇမယဝ်ႉ။

သီႇလ၊ သမႃႇထိ၊ ပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢင်ႈႁေႃလူင်​ မင်ႇၵလႃႇတြႃးလွင်ႈလီတဵမ်ထူၼ်ႈၼႂ်းထမ်ႇမယဝ်ႉ။

ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. တိုၼ်းတေပဵၼ်ၽြႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ
 2. မႁႃႇမႃႇယႃႇတေဝီႇ ၼွၼ်းၾၼ်
 3. ၵိူတ်ႇလဵင်ႉႁၼ်ၼႃႈ
 4. ၽူႈသိၼ်ႁိူင်း ၵႃႇလတေႇဝလ (ဢသိတၻေဝလ)
 5. ႁူဝ်တီးလွင်ႈၽႄႈတိူၼ်းၽႃႇဝၼႃႇၵမ်ႇမထၢၼ်းၸဝ်ႈၸၢႆး
 6. ၸဝ်ႈပိုၼ်ၵၢင်ႇၵတ်ႉၵျႃႉ
 7. ၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ-တေႇဝတၢတ်ႈ
 8. လွင်ႈၶီႇမႃႉၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢၼ်လီဢၢမ်းယေႃး
 9. ပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းယသေႃႇထရႃႇ
 10. ၼိမိတ်ႈလူင် သီႇပိူင်
 11. ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇမႆႉၽႃၶိူဝ်း
 12. ၼုင်ႈဝႆသၢင်ႇၵၢၼ်း ပဵၼ်ရႁၢၼ်းထင်ထိူၼ်ႇ
 13. ၶၢဝ်းတၢင်းမႃႇၵထ
 14. ဢႃႇလႃႇရ ၵႃႇလႃႇမ
 15. ဢုတ်ႉတၵရႃႇမပုတ်ႉတ
 16. ၵိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၵျၢင်ႉၵမ် တုၵ်ႉၵရၸရိယ
 17. ၼွင်းၾၼ်လူင်ႁႃႈပိူင် ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်း
 18. ၼွၼ်းၾၼ်ထီႉသွင်တေႃႇႁႃႈ
 19. သုၸႃႇတႃႇ
 20. တိုၵ်းတေႃးတင်းသိုၵ်း ၵႅမ်မိုဝ်းၶုၼ်သူင်
 21. ၺၢၼ်ႇသပ်ႉပၺ်ႇၺုတပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵီႈလွၼ်ႉမႃး
 22. တၢင်းသုမ်းၵၢၼ်ႉၶုၼ်သူင်လႄႈ လုၵ်ႈယိင်းမၼ်း
 23. တၽုတ်ႉသလႄႈ ꧤၼ်ႇလိၵ (ၵူၼ်းၵႃႉသွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ)
 24. လွင်ႈမေႃႁူႉၵေးၸူး သပ်ႉပၺ်ႇၺုပုတ်ႉထၸဝ်ႈ
 25. ႁေႃးၼႄတြႃး ထမ်ႇမၸၵ်ႉၵ
 26. ၽူႈၸၢႆးၼုမ်ႇ ယသ
 27. ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းတႃႇၶဝ် ယေႃးၶိင်းတေႇသၸႃႇရီႇ တႃႇပိုၼ်ၽႄႈတြႃးထမ်းၸဝ်ႈ
 28. ငူးႁဝ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇတေႃးသယူႇတီႈၼႂ်းထဵင် ဢုရုဝေႇလ
 29. မိတ်ႉသႃႇဢရႁ
 30. သတ်ႉၸႃႇဢရႁ
 31. ၶိုၼ်းယေႃးၶိင်းမႃး တိူင်းမႃႇၵထ
 32. ၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ
 33. ၸဝ်ႈၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် - ၶေႇမႃႇ
 34. ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယေႃးၶိင်းမႃး ၵပ်ႉပိလဝတ်ႉ
 35. ယသေႃႇထရႃႇၶႆႈၼႄလွင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းရႃႇႁုလႃႇ
 36. တွၼ်ႈယသေႃႇထရႃႇ ၼွမ်းႁူဝ်ဝႆႈသႃ
 37. ရႃႇႁုလႃႇ ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း
 38. ၶဝ်ၸဵတ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်းႁဵတ်းပဵၼ်ရႁၢၼ်း
 39. ဢၼႃႇထပိၼ်ႇတိၵ
 40. ႁႄႉႁၢမ်ႈပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ် လွင်ႈၼမ်ႉလိူဝ်ႈလႆၼွင်း တႃႇၶိူဝ်းသၵျလႄႈ ၵေႃးလိယ
 41. သတ်ႉၸၵ ပရိပ်ႉပႃႇၸၵ (ပရိပိူၵ်ႈ)
 42. ႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၼႄၽုင်းမုၼ်တၼ်းၶူဝ်းဢိတ်ႉထိပၢတ်ႈ
 43. ၸဝ်ႈၸၢႆးပေႃးထိ
 44. ပဵၼ်ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းတႃႇတႄႉတႄႉ
 45. လွင်ႈလႃႇပွင်ႉႁိုတ်းထႃႉ
 46. ၸိၼ်ႇၸမႃႇၼဝိၵႃႇ
 47. သုၼ်ႇတရီႇ ပရိပ်ႉပႃႇၸၵ (ပရိပိူၵ်ႈ)
 48. ၽီလူးဢႃႇလႃႇဝၵ
 49. လွင်ႈသႄႉသွမ်း လွင်ႈဢၢမ်းယေႃး
 50. ဢင်ႇၵုလိမႃႇလ
 51. ဢုမ်လိၼ်သွင်လုၵ်ႈ
 52. ပုၵ်ႉၵုသတိ ၸဝ်ႈၸွမ်မိူင်းၵၼ်ႇထႃႇရ
 53. ဢၵ်ႉၵေႃးသꧤႃႇရတွႃႇၸ
 54. ၼၢင်းၶႃႈၸႂ်ႉ ၶုတ်ႉၸုတ်ႉတရႃႇ
 55. ၸဝ်ႈၼႃး ၽႃႇရတွႃႇၸ
 56. မႁႃႇပၸႃႇပတိ ၵေႃးတမီႇ
 57. ပတႃႇၸႃႇရီႇ
 58. ၵိသႃႇၵေႃးတမီႇ
 59. ပရမ်ႇမၼသုၼိ ၵေႃႉမျၢတ်ႈတွၼ်းသုတ်း
 60. သေႃးပႃႇၵ
 61. ၼၢင်းယိင်းသၢဝ် ၵေႃႉၸၢတ်ႈတႅမ်ႇ
 62. ဢမ်ႇႁပ်ႉၶေႃႈယိုၼ်ႈယွၼ်းမၼ်းၼၢင်း
 63. သုၶီႇတထႃႇၵတ
 64. လွင်ႈဢၼ်လီဢၢမ်း ၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ ၽူႈဢၼ်ၸႂ်ၼိမ်မၼ်ႈဢူတ်းယိူၼ်ႉ
 65. လွင်ႈဢူတ်းယိူၼ်ႉၶႂၢင်းလႄႈ လွင်ႈၸႂ်ၼိမ်မၼ်ႈ
 66. လွင်ႈတေႃးသမွတ်ႇႁၢႆ
 67. ႁဵတ်းရႁၢၼ်းလႄႈ လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းသႄႉသွမ်း
 68. ထမ်ႇမ ဢၼ်သေႃးၼတၼ်ႇတပရမ်ႇမၼ ၵေႃႉႁဵတ်း
 69. ပရမ်ႇမႃႇယု ၵေႃႉႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇ
 70. ၸဝ်ႈရသေး တႃႇရုၸီႇရီႇယ
 71. ပရမ်ႇမၼ မႁႃႇသႃႇလ
 72. လူလွမ်လုမ်းလႃး ၽူႈၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇယူႇလီ
 73. ၽူႈၶမ်ၶွၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ
 74. ၵွမ်ႉၵူၺ်းလူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉသေ ဢမ်ႇသုၵ်ႈသီလႆႈတၢင်းၽိတ်း
 75. ထမ်ႇမတိၼ်ႇၼႃႇ
 76. မိၵႃႇရမႃႇတႃႇ ဝိသႃႇၶႃႇ
 77. သုၸႃႇတႃႇ ၵေႃႉဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇ
 78. ၽိၵ်ႉၶုၼီႇ သီႇသုပႃႇၵႃႇလႃႇ
 79. ၶဵဝ်ၽွင်းထမ်ႇမ ရႁၢၼ်းတႃႇၸဝ်ႈပုၼ်ႇၼမထေႇ
 80. တူၼ်ႈၺွင်ႇၽေႃးထိ ဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ
 81. လွင်ႈပူႇၸေႃႇယꩡ်ႉ (ယၸတိ) ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ
 82. ဝိသလ ပဵၼ်ၽႂ်
 83. သုၼ်ႇတရိၵ ꧤႃႇရတွႃႇၸ
 84. သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇထုၵ်ႇလီယိူင်ႈ
 85. ၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇမႄႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း
 86. လွင်ႈပူႇၸေႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ
 87. ပုၼ်ႇၼႃးလူင် ဝေႇရၼ်ႇၸႃႇ
 88. ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇသဝ်းၵူၺ်းႁင်းၶေႃ
 89. ပိမ်ႇပိသႃႇရ ၵေႃႉငမ်းယဵၼ်မျၢတ်ႈတွၼ်း
 90. ၼႃႇရႃႇၵီႇရိ
 91. သွပ်ႉသႅပ်ႉ လွမ်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း တႃႇၸတ်းၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ
 92. တၢမ်တူဝ်တေႇဝတၢတ်ႈ တေၵေႃႉၶႃႈႁႅမ်
 93. ပူင်လၢတ်ႈၶုၼ်လိတ်ႉသဝီႇၶဝ် တႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း
 94. ဢၸႃႇတသၢတ်ႈ ၵေႃႉတိုၼ်ႈၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေ
 95. ဢမ်ႇပပႃႇလီလႄႈ ၶုၼ်လိတ်ႉသဝီႇၶဝ်
 96. ၼွမ်းႁူဝ်ဝႆႈသႃတီႈ တိၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ
 97. လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ ၸၢတ်ႈၸၢဝ်း ဢၼ်မေႃပၼ်တၢင်းလူႉသုမ်း
 98. လွင်ႈဝႆႈသႃၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတႄႉတႄႉ
 99. သုၽတ်ႉတ ႁဵတ်းရႁၢၼ်း
 100. ၸႅၵ်ႇၽႄပူႇၸေႃႇထၢတ်ႈတထႃႇၵတၸဝ်ႈ
 101. တၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇပွၵ်ႈၵမ်းထီႉၼိုင်ႈ
 102. သေႃးၼလႄႈ ဢုတ်ႉတရ
 103. လွင်ႈမႄးပွင် ထမ်ႇမ ဢၼ်ၽိတ်းၽူၼ်
 104. ၽိၵ်ႉၶု မႁိၼ်ႇတ
 105. သင်ႇၶမိတ်ႉတ
 106. ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် ဢၼ်ၸၼ်ၸႂ်ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ
 107. ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉသီႇ
 108. ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉႁႃႈ
 109. ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉႁူၵ်း