ၼုင်ႈဝႆသၢင်ႇၵၢၼ်း ပဵၼ်ရႁၢၼ်းထင်ထိူၼ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၸဝ်ႈသိတ်ႉထတ်ႉထၼႆႉ ၶၢမ်ႈလတ်းၼမ်ႉဢၼေႃႇမႃႇယဝ်ႉ ထွတ်ႇလွၼ်ႈပႅတ်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆၶုၼ် တႄႇၸဵမ်ပေႇႁူ ၶူဝ်းႁၢင်ႈၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ပၼ်သၼ်ႇတၵယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၼုင်ႈဝႆသၢင်ႇၵၢၼ်း ၼင်ႇရႁၢၼ်းသႃႇမၼၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ် တီႈၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆၼၵ်ႉၶၢတ်ႈပေႇတၢင်ႇၶဝ်တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၵွႆးပဵၼ်ပရမ်ႇမၼပုၼ်ႇၼႃးၶဝ်ၵွႆး။ ပုၼ်ႇၼႃးၶဝ်ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉဝႃႈ သမၼတၢင်ႇၸိူဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ပေႇတၢင်ႇၼၵ်ႉၶၢတ်ႈလႄႈ လၢႆးမူးၸႃးၾိင်ႈထုင်း။ မီးပၵ်းပိူင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆလႄႈ တီႈၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃလႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ပုၼ်ႇၼႃးၶဝ်ၵမ်ၸိၵ်းမၼ်းဝႆႉ လွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႇတသမၼ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းလၢႆၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃၶဝ် တိုၼ်းႁပ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းႁူမ်ႇငမ်းပႃးၼိူဝ်ပုၼ်ႇၼႃးၶဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထၼႆႉ မိူဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈၼုင်ႈဝႆသၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းပဵၼ်ရႁၢၼ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်းဢဝ်ၾိင်ႈထုင်းသမၼသေ ထႃပႅတ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်၊ မွႆၵၢင်း၊ ၼူတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း။ ဝႃႇတသမၼၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မေႃၼၵ်ႉၶၢတ်ႈပုၼ်ႇၼႃးၶဝ်ၵွႆးၼပ်ႉယမ်၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပုၼ်ႇၼႃးၶဝ် ၸိူဝ်းၸိုဝ်သဵင်လိုဝ်းလင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼပ်ႉယမ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၼိမိတ်ႈဢၼ်ဝႃႈ တေပဵၼ်ၽူႈမျၢတ်ႈတွၼ်းၼႆသေ ပုၼ်ႇၼႃးၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းလၵ်ႉၶၼႃႇၸဝ်ႈ (႓႒) ပိူင် ဢၼ်မီးတီႈတူဝ်ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၵႂႃယဝ်ႉၵေႃႈ ပုၼ်ႇၼႃးလူင် ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉၼၵ်ႉၶၢတ်ႈ မိူင်းၸၵ်ႉၵျႃႇ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈၸၢႆးပုၼ်ႇၼႃး ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉသီႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢွၼ်ၵဝႆႉသၢင်ႇၵၢၼ်းၵမ်းလဵဝ်သေ ၸွမ်းၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇယဝ်ႉ ၵျၢင်ႉၵမ်တြႃးၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃၼၼ်ႉ ဢေႃးၸႃႇပုၼ်ႇၼႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉၽၢႆႇၼၵ်ႉၶၢတ်ႈပေႇတၢင်ႇၶဝ် တိုၵ်ႉႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉသေတႃႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထၼႆႉ မိူဝ်ႈၶၢဝ်ႈထိူၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်ထုင်းဝေႇတသေ ဢဝ်ထုင်းသမၼၶဝ်ၵွႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈႁႃသြႃႇ တႃႇသွၼ်ပၼ်လွင်ႈၽိုၵ်းၵမ်တြႃးၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇၵႂႃႇၸူး ပရမ်ႇမၼ၊ တပသီႇၶဝ်သေ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၸူးတီႈ သြႃႇလူင် သမၼဢႃႇလႃႇရၵႃႇလႃႇမ ၽူႈဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ၼႂ်းမိူင်းမႃႇၵထၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆး​သေၵၢပႈပၢၼ်ဢႃႇသေႃးၵ ႁိုင်မႃးမွၵ်ႈႁႃႈသိပ်းပီၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉလူင် ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉ ၽတ်ႉထွင်းထူဝ်းပဝ်ႇပေႃးၸွတ်ႇမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး။ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ သၢႆလႅင်းထမ်ႇၵေႃႈ မွတ်ႇဝၢႆးႁၢႆလၢႆၵႂႃႇသေ လွၵ်းလၢႆးၵျၢင်ႉၵမ်ၵၢၼ်ဝိပသ်သၼႃႇၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇႁၼ်ၾၼ်ႁၼ်ငဝ်းမၼ်းသင်ယဝ်ႉ။ တေႇသၼႃႇၸဝ်ႈၵေႃႈ ဝွတ်ႈဝွႆးႁၢႆလၢႆၵႂႃႇလွႆးလွႆးသေ လပ်းသိင်ႇလူင် ငိုပ်းတၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူင်ႈၽွင်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတြႃးၸဝ်ႈပုတ်ႉထသေ ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈၽိတ်းၽိတ်းၽူၼ်ၽူၼ်၊ ပိူင်ႈပႅၵ်ႇတင်း ဢၼ်တႄႉမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉမၼ်းသေ တႅမ်ႈယႃႉသႄႇယူင်း ႁႂ်ႈလူႉလႅဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဢၼ်ၽၢမ်းသေ တႅမ်ႈဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇတီႈၵျွင်းႁိၼ်ႇတူႇတၼ်ႇတရသေ ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်တြႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇၸူးတူၼ်ႈၺွင်ႇၽေႃးထိ ပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇသေ ၵျၢင်ႉၵမ်လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၽြႃးမႃး ဝႃႈၼႆ။

မီးၶေႃႈၵႂၢမ်းႁေႃးထႃႈဝႆႉဝႃႈ တၵ်းတေၵီႈလွၼ်ႉပဵၼ်ၽြႃးယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉၼႆသေ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃးတႃႇသွၵ်ႈႁႃတြႃးၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇၸူးတပသီႇၶဝ်ယူႇႁႃႉ? ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈပိုၼ်းၽြႃးၸဝ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွၼ်ႉမီးၵႅၼ်သေ ၽၢမ်းလၢမ်းတႅမ်ႈဢဝ်ႁင်းၵွႆးယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႑႙၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)