ႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၼႄၽုင်းမုၼ်တၼ်းၶူဝ်းဢိတ်ႉထိပၢတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉမိူင်းရႃႇၸၵႁၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈပုတ်းမႆႉၸၼ်းၵူးလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ သင်ၶႅၵ်းႁဵတ်းသီႇပိတ်ႈယဝ်ႉ လႆႈလူႇၽူႈဢၼ်ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈၼၼ်ႉတေလီယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇဢဝ်ပုတ်းမႆႉၸၼ်းၵူးၼၼ်ႉ ၶႅၵ်းႁဵတ်းသီႇပိတ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်မႆႉၵူင်လၢႆလၢႆလႅမ်ႈမႃးသိုပ်ႇၵၼ်သေ ဢဝ်သီႇပိတ်ႈၼၼ်ႉ ၵွင်ႉႁွႆႈဝႆႉပၢႆမႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇ၊ ပုၼ်ႇၼႃး၊ ပရိပိူၵ်ႈသင် ၽူႈဢၼ်ဢဝ်ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းမၼ်းလုၵ်ႉတီႈၵၢင်ႁၢဝ်သေ မႃးဢဝ်လႆႈၼၼ်ႉ တေလူႇတၢၼ်းပၼ်သီႇပိတ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သြႃႇလူင်ၸိူဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လင်ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းရႃႇၸၵၼၼ်ႉ မႃးယွၼ်းဢဝ်လႄႈ မၼ်းၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ ပေႃးမီးတၼ်းၶူဝ်းဢိတ်ႉထိပၢတ်ႈၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇလႄႈ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်တူၵ်းသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ ဢၼ်ပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇၶဝ် မႃးတုင်းသွမ်းၼႂ်းဝဵင်းသေ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလၽႃရတွႃႇၸင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇၼႆႉ ရႁၢၼ်းတႃၵေႃႈၸႂ်ႈ၊ ဢိတ်ႉထိပၢတ်ႈၵေႃႈမီးလႄႈ ၸင်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢဝ်သီႇပိတ်ႈ ၸၼ်းၵူးၼၼ်ႉ၊ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇၼႄၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းဢိတ်ႉထိပၢတ်ႈသေ ၵႂႃႇဢဝ်သီႇပိတ်ႈယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ပၢႆဢဝ်ၸၢၼ်ႇသေ မိၼ်လဵပ်ႈပၼ်ႇမိူင်းရႃႇၸၵသၢမ်ႁွမ် ၼႄဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးရႁၢၼ်းတႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ ၸင်ႇယေႃးၶိင်းမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈဝိႁႃႇရယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆၵေႃႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းလင်ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလၽႃႇရတွႃႇၸသေ သေႃၵႂၢင်းယွင်ႈဢၢမ်းၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်မေႃးမႄးဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇထၢမ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ၊ ၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇၸင်ႇလဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇႁွင်ႉသင်ႇၶႃႇၶဝ်တုမ်ၵၼ်သေ လၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလၽႃႇရတွႃႇၸဝႃႈ "ဢေႃး ၽႃႇရတွႃႇၸ လွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈၸဝ်ႈၼႆႉ သၢၼ်ၶတ်းတင်းသိၵ်ႈၶႃႇရႁၢၼ်းၶဝ်ဝႆႉဢိူဝ်ႈ၊ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈသီႇပိတ်ႈဢွၼ်ႇၵွႆး တႄလႆႈၼႄဢိတ်ႉထိပၢတ်ႈပၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႁႃႉ၊ ႁဵတ်းလၢႆးၸိူင်းၼႆသေ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇယုမ်ႇယမ်းတြႃးၶဝ် တေယုမ်ႇယမ်မႃးလႆႈသႄႈ၊ ၸိူဝ်းယုမ်ႇယမ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵၻ်းႁႂ်ႈၶဝ်တိူဝ်းယုမ်ႇယမ်မႃးထႅင်ႈသႄႈ" ၸင်ႇသႄႉၼႄးၼင်ႇၼႆႉယဝ်ႉ ၸင်ႇပိင်းၺၢပ်ႈတင်းဢႃႇၼႃႇတေႇသၼႃႇဝႃႈ "တေဢမ်ႇလႆႈၼႄတၼ်းၶူဝ်းဢိတ်ႉထိၢတ်ႈပၼ်ၵူၼ်းတင်းလၢႆၶဝ်၊ ရႁၢၼ်းၸဝ်ႈဢၼ်ၼႄၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတူၵ်းတုၵ်ႉၵဝၢတ်ႈဢႃႇပၢတ်ႈသေၵမ်း" ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႄတၼ်းၶူဝ်းဢိတ်ႉထိပၢတ်ႈၼႆႉ ပဵꧣ်ၽေးတႃႇထမ်ႇမႃႇၸရိယ ၽူႈဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈတြႃးၸဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉတႄႉတႄႉ၊ ၵေႃႉၼၼ်ႉ တေလိင်ႉလႅၼ်ၵူၼ်းထွမ်ႇတြႃးၶဝ်သေ တေဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵွႆး။ မိူၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင်လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ်တေၽႅၼ်သုင်သေ တေၸၢင်ႈမေႃလူႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႔႙၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)