ၸဝ်ႈၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် - ၶေႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၸဝ်ႈၼၢင်းၶေႇမႃႇ မိူင်းသၵလ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီၼႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပိမ်ႇပိသႃႇရ တိူင်းမႃႇၵထ။ ၸဝ်ႈၼၢင်းၶေႇမႃႇၼႆႉ မီးမၢၼ်ႇမႃႇၼ လူၺ်ႈတၢင်းႁၢင်ႈလီမၼ်းၼႃႇ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွင်ႈဢၢမ်းလွင်ႈတၢင်းႁၢင်ႈလီမၼ်းၼၢင်းလႄႈ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈဝႆႈသႃၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။

ၶုၼ်လူင်ပိမ်ႇပိသႃႇရၼႆႉ ၽိုၵ်းသႃတိုဝ်းၵမ်တြႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈပုတ်ႉထသေ လႆႈမီးတၢင်းၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸဵမ်ဢဝ်ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် ဢိၵ်ႇတင်းၶႆႇသႅင်ၾၼ်းၶမ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵတ်းယဵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ်ၶေႇမႃႇ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ်ၶေႇမႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်မိုတ်ႈၵီႇတလႄႈ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈဝၢၵ်ႇတၢင်းႁၢင်ႈလီဝေႇလုဝၼ်ႇသေ ႁႂ်ႈၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၶဝ်ႁွင်ႉ။ ပေႃးလႆႈငိၼ်းဝႃႈ သူၼ်ဝေႇလုဝၼ်ႇၼႆႉ လီသိူဝ်းၸႂ်ပေႃးတၢၼ်ႇမိူင်းၽီၼႆလႄႈ ၼၢင်းၶၢဝ်းႁူဝ်ၶေႇမႃႇၼႆႉ ဢွၵ်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈၵႂႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇႁူပ်ႉၺႃးပုတ်ႉထၽြႃးၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းၵႂႃႇၽွင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇတုင်းသွမ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၶုၼ်လူင်ပိမ်ႇပိသႃႇရၵေႃႈ ၸင်ႇၶပ်းၶိုင်ပၼ် ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၼၢင်းၶၢင်းႁိူဝ်မီးၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် ဢိၵ်ႇၸိူင်ႉၼၢင်းၶဝ် ၵႂႃႇတီႈသူၼ်လူင်ဝေႇလုဝၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ်ၶေႇမႃႇၼႆႉ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဢႅဝ်ႇတူၺ်း တၢင်းႁၢင်ႈလီသူၼ်ႇဝေႇလုဝၼ်ႇယူႇလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းႁိုဝ် သဵင်ႈၵႂႃႇပေႃးဢမ်ႇတၼ်းႁူႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ꧤိၵ်ႉၶုၶဝ်ၶိုၼ်းတဝ်ႈၽႅဝ်မႃးၼႂ်းသူၼ်ဝေႇလုဝုၼ်ႇ။ ၼၢင်းၶေႇမႃႇၼႆႉ ႁွတ်ႈမႃးၽႅဝ်ပႃႈၼႃႈပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢၼ်ၼင်ႈယူႇတႂ်ႈမႆႉတူၼ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈမႃးၸုၼ်ထူပ်းသႂ်ႇ ၽူႈဢၼ်မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈထူပ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတႄႉ ဢဝ်တင်းမႁႃႇၵရုၼႃႇသေ တူၺ်းၼၢင်းၶေႇမႃႇဝႆႉယူႇ။ ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ်ၶေႇမႃႇၼႆႉ ယၢမ်ႈႁၼ်မၢၵ်ႇတႃၸိူဝ်းဢၼ်တၼ်ႇႁႃႇတဵမ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉၵွႆး၊ တေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၸႂ်တၼ်ႇႁႃႇၼၼ်ႉ သေပႅၵ်ႉၶႅၵ်းလႅင်။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ယၵ်ႉတူၺ်းၼၢင်းၶေႇမႃႇၵမ်းၼိုင်ႈၵွႆးသေ ၼႄလွင်ႈၸဝ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼၢင်းၶေႇမႃႇ ၵေႃႉဢၼ်မီးမၢၼ်ႇတၢင်းႁၢင်ႈလီ၊ ၵေႃဢၼ်ၽႂ်ႁၼ်ၵေႃႈ ပေႃးလႆႈမိူၼ်ႇတူၺ်းၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်တၢင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်မၼ်းၼၢင်းတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇႁေႃးပၼ်တြႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ၼၢင်းၶေႇမႃႇတေထွမ်ႇတွင်းပွင်ႇၸႂ်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈၼၢင်းၶေႇမႃႇပေႃးလႆႈႁၼ်ၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇဢဝ်ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇပူင်ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ ပေႃးတၢၼ်ႇၼၢင်းၽီၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးဝီးပၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇ။ ၼၢင်းၶေႇမႃႇၸင်ႇတူၵ်းၸႂ်လႆတိုၼ်ႇသေ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီပေႃးမႃးပႂ်ႉလုမ်းလႃးယူႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႂ်ႈယၵ်ႉတူၺ်းၵဝ်ႇယဝ်ႉလႃႇ - ၸင်ႇဝူၼ်ႉမႅၼ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉဢွၼ်ႇၵွႆး ၼၢင်းၽီႁၢင်ႈလီၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မၼ်းထဝ်ႈမႃးလွႆးလွႆး။ ၼိူဝ်ႉၼင်ၸွမ်းၼႃႈတႃလႄႈ တူဝ်ၶိင်းမၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇႁူႇႁမ်းၵႂႃႇလွႆးလွႆးယူႇယဝ်ႉ။ ၸင်ႇပဵၼ်ၼင်ႇၵွင်လုပ်ႇသေ ၵူမ်ႈၵွမ်းလူမ်ႉလူင်းၽေႇလေးၵႂႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထူၺ်ႈၸႂ်သေ ၸင်ႇလူမ်ႉၼွၼ်းယဵတ်ႇတၢႆၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႔႐၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)