ၸဝ်ႈၸၢႆးပေႃးထိ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၸဝ်ႈၸၢႆးပေႃးထိ မိူင်းၵေႃးသမ်ႇၽီႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈဢၼ်ယုမ်ႇယမ်ၵိူဝ်းလီၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁဵတ်းႁၢင်ႈႁေႃမႂ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးပေႃးထိၸင်ႇမွၵ်ႇပၢင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ သင်ႇၶႃႇၶဝ်မႃးၵိၼ်သွမ်းၼႂ်းႁေႃမႂ်ႇ၊ တီႈၼိူဝ်ၶူဝ်လႆၼၼ်ႉ သိူဝ်ႇဝႆႉတၢၼ်းသိူဝ်းၵုၺ်လႄႈ ၽြႃးပဵꧣ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇယၢင်ႈတိၼ်ယဵပ်ႇသႂ်ႇၼိူဝ်မၼ်း။ ၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇၸင်ႇလၢတ်ႈၼႄတီႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးပေႃးထိ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉတီႈပွင်ႇမၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ -

"သံႁတု ရႃꩡၵုမႃရ ၻုသ်သၼိ"
လုၵ်ႈၸၢႆးၶုၼ်ႁေႃၶမ်းဢိူၺ်း - ဢဝ်တၢၼ်ႈသိူဝ်းၵုၺ်ၼၼ်ႉၶၢႆႉပႅတ်ႈလႄႈ။
"ၼ ꧤၷဝႃ ၸေလပတိၵံ ဢၵ်ႉၵမိသ်သတိ"
တီႈဢၼ်ဢဝ်ၽႅၼ်ႇၽႃႈသိူဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဢမ်ႇယဵပ်ႇ။
"ပၸ်သိမံ ꩡၼတံ တထႃၷတေႃ ဢၼုၵမ်ပပတိ"
ႁဵတ်းၼႆသေ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇပၼ်ထိုင်တႃႇၵူၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

သြႃႇၸိူဝ်းၼႄတြႃးမိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ် ဢဝ်လၢႆးၼပ်ႉယမ်ဢၼ်ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ပူဝ်ႉသႂ်ႇပၼ် ၵူၼ်းတင်းလၢႆလႄႈ ၸဝ်ႈၸင်ႇဢမ်ႇႁဵတ်းမႅၼ်ႈတၢင်းၽိတ်းၼင်ႇၼၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၵိၼ်သွမ်းယဝ်ႉ ပေႃးထိရႃႇၸၵုမႃႇရထၢမ်သေ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇတွပ်ႇပၼ်ၼင်ႇၼႆ - "ၵေႃႉဢၼ်မျၢတ်ႈတွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းထွမ်ႇငိၼ်းဢဝ် မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၽိုၵ်းသႃတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆၸိုင် ပေႃးထိုင်မႃးၵၢင်ၶမ်ႈၼႆလႄႈသင်၊ ၵေႃႉဢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းထွမ်ငိၼ်းဢဝ်ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၽိုၵ်းသႃၸိုဝ်းၵမ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆၸိုင် ပေႃးထိုင်ၵၢင်ၼႂ်ၼႆ တေႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈတီႈလွတ်ႈလႅဝ်းငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ"။

ပေႃးငိၼ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈပူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးပေႃးထိၼႆႉ ယိၼ်းပဵꧣ်ဢၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းသေ ၸင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -
"ဢႁေႃ ၿုတ်ထေႃ ဢႁေႃꩪမ်ႇမေႃ ဢႁေႃꩪမ်မသ်သ သွၵ်ၶတၵႃ"

ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼႆႉ မျၢတ်ႈလိူဝ်တွၼ်းတၢင်ႇတႄႉယဝ်ႉ။ ထမ်ႇမၸဝ်ႈၼႆႉ မျၢတ်ႈလိူဝ်တွၼ်းတၢင်ႇတႄႉယဝ်ႉ။ ထမ်ႇမဢၼ်ႁေႃးဝႆႉလီငၢမ်းၼၼ်ႉ မျၢတ်ႈလိူဝ်တွၼ်းတၢင်ႇတႄႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးပေႃးထိၸင်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ "ၶႃႈၸဝ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းတွင်ႉမႄႈၼၼ်ႉ မႄႈၶႃႈၸဝ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၸင်ႇၵႂၢႇတမ်ႈတီႈၽြႃးပေၼ်ၸဝ်ႈသေ "သၼ်ႇထေႇဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းတွင်ႉၶႃႈၶဝ်ၼႆႉ သေႃႉႁူမ်ႈသွၼ်ႈတူဝ်ပႃးတႂ်ႈ ပုတ်ႉထံ၊ ထမ်မႆ၊ သင်ၶံၶႃႈယဝ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈၶႂၢင်းပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈသေႃႉႁူမ်ႈသေၵမ်းတီႈၶႃႈ" ၸင်ႇလဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းထိင်းၶႃႈၸဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၸင်ႇၵႂႃႇၸူးတမ်ႈတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းသေ လဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ "ၸဝ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢၼ်မႃးၸွမ်းၶႃႈၸဝ်ႈၼႆႉ သေႃႉႁူမ်ႈသွၼ်ႈႁူဝ်ပႃႈတႂ်ႈ ပုတ်ႉထံ၊ ထမ်မႆ၊ သင်ၶံ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈႁပ်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉသေၵမ်းတီႈၶႃႈ" ၸင်ႇဢၢပ်ႈပၼ်ၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် တူဝ်ၶႃႈၸဝ်ႈၶဝ်ႈသွၼ်ႈႁူမ်ႈ ပုတ်ႉထံ၊ ထမ်မႆ၊ သင်ၶံ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶႃႈၸဝ်ႈၶဝ် ဢၼ်မႃးတႃႇသွၼ်ႈႁူမ်ႈၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႈႁပ်ႉပဵꧣ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတႃႇယၵႃႇသေၵမ်းတီႈၶႃႈ" လဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

(မꩡ်ၸိမၼိၵႃယ၊ ၿေႃꩪိရႃꩡၵုမႃရသုတ်တ)


ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်လွင်ႈၸီႉၸမ်ႈဢၼ်ၼႆႉသေ ပူင်လၢတ်ႈၾၢင်ႉၵႂၢမ်းဝႃႈ - မိူဝ်းၼႃႈမႃး ထမ်ႇမႃႇၸရိယ ထမ်ႇမၵတိၵၶဝ် ယႃႇပေမၢင်ႇမွင်းသူးလၢပ်ႈသေ ႁေႃးတြႃး၊ ပေႃးမၢင်ႇမွင်းသူးလၢပ်ႈသေ ႁေႃးတြႃးတႄႉ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ပႃးၽူႈမီးသတ်ႉထႃႇၶဝ်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးထမ်ႇမယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႕႐၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)