ႁူဝ်တီးလွင်ႈၽႄႈတိူၼ်းၽႃႇဝၼႃႇၵမ်ႇမထၢၼ်းၸဝ်ႈၸၢႆး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ငဝ်ႈၸိုင်ႈဝဵင်းလူင် ၶိူဝ်းသၵျသႃႇၵီႇၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇတီႈတိၼ်လွႆႁိမဝၼ်ႇတႃႇၼၼ်ႉ ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈတႄႉတႄႉ။ လိၼ်ႁႆႈလိၼ်ၼႃးၵေႃႈ ၽုၼ်ႇငႂ်ႈၶႅမ်ႉလီ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တႄႉတႄႉ။ ၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်ၼႃးၵွႆး ဢၼ်ထႅမ်ပၼ်ၽၼ်ႇတႃႇၸဝ်ႈၸွမ်လႄႈ ၽၼ်ႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်ၼႃးၼႆႉ ၸဵမ်ၶုၼ် ဢိၵ်ႇၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းတႄႉတႄႉ။ ၸူဝ်ႈပႆႇထႆပႆႇထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇတႄႉတႄႉ။ တူဝ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႃႉႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ႇမင်ႇၵလႃႇထႆႇၼႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၶႆႇသႅင်ၾၼ်းၶမ်း ၽွင်းမိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၵိုၼ်းၵႂၢင်ႈလူင်တႄႉတႄႉ။ တီႈပၢင်ပွႆးမင်ႇၵလႃႇထႆၼႃးၼၼ်ႉ ပႃးလွင်ႈႁႆႇလွင်ႈတိုင်ႈ၊ လွင်ႈၵႃႈလွင်ႈဝႅၼ်သေ ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးမူၼ်ႈသိူဝ်းၶဝ်ႈပွႆးလႄႈ သမ်ႉပေႃးၵိုၼ်းဢိုၵ်ႉဢိုၵ်ႉယဝ်ႉ။

ပီၼိုင်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမႁႃႇသုတ်ႉထေႃးထၼ ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်မင်ႇၵလႃႇထႆၼႃးၼႆလႄႈ ႁွင်ႉဢဝ်ပႃးလုၵ်ႈၸၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈသိတ်ႉထတ်ႉထ တင်းၵူၼ်းပႂ်ႉလုမ်းလႃးမၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း။ တီႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ တေႁိုင်ဝႆႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸဝ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ တေဢမ်ႇလႆႈႁိူဝ်ႉၸႂ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၽႃႈဢဝ်မွၼ် သိူဝ်ႇပၢႆးဝႆႉပၼ်သေ ဢဝ်ၸဝ်ႈၸၢႆးတမ်းဝႆႉပၼ်တီႈၼၼ်ႈ။ ၸဝ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼႆႉ ပေႃးလႆႈႁၼ်လွင်ႈပဵၼ်လွင်ႈလူႉယူႇႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးပိုတ်ႇၵီႈလီ (had little interest) ဢၼ်ပဵၼ်ၶႂ်ႈငဝ်ၼွၼ်းမႃး။ ၵူၼ်းလုမ်းလႃးၸဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၸၢႆးၼွၼ်းၼိူဝ်ၽႃႈၵွပ်းၼၼ်ႉ။ ၸဝ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႈ ၼွၼ်းလပ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ ၵူၼ်းထိင်းလႄႈ ၸိူင်ႉၼၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸဝ်ႈၸၢႆးဝႆႉတီႈငဝ်ႈ ႁူမ်ႈမႆႉလူင်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးယူႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇႁိုင် ၸဝ်ႈၸၢႆးလုၵ်ႉတိုၼ်ႇမႃး တူၺ်းသၢႆႉ၊ တူၺ်းၶႂႃ ဢမ်ႇႁၼ်ၽႂ်ႁိမ်းမၼ်းၸဝ်ႈသေၵေႃႉ၊ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးၼႆႉ မႃးၼင်ႈၶႂႆၵုတ်ႇသေ ဝူၼ်ႉသၢင်ႈၶိုၼ်းပၢၼ်ၽဝဝၼ်းၵွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၾၢင်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈမႃး လူမ်းၶဝ်ႈလူမ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ႄၽႈတိူၼ်းဢႃႇၼႃႇပႃႇၼၵမ်ႇမထၢၼ်းဢၼ်ပဵၼ် ၾိင်ႈသၽႃႇဝၼၼ်ႉသေ သမႃႇထိၵေႃႈ ႁႅင်းယႂ်ႇမႃးလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းဢွၼ်ႇၵွႆး လႆႈၶုၺ်ႉႁၼ်ၸၢၼ်ႇၸၼ်ႉၼိုင်ႈ (The First Jhana) ယူႇယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၵူၼ်းထိင်း၊ ၵူၼ်းလုမ်းလႃးၸဝ်ႈၸၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၽႅဝ်မႃးသေ လႆႈႁၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးၽႄႈတိူၼ်းၽႃႇဝၼႃႇၵမ်ႇမထၢၼ်းယူႇလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ဢၢမ်းၵႂႃႇ။ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလႄႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၸင်ႇၸွမ်းမႃးတူၺ်းၸဝ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈ လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈၸၢမ်ႇသမႃႇထိၸၢၼ်ႇယူႇလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မိုင်ၵႂႃႇ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸင်ႇၵႂႃႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈၶိုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ရသေး ဢႃႇသိတတေႇဝ (Asita Devala) ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသၵျသႃႇၵီႇ ႁေႃးၼိမိတ်ႈဝႆႉပၼ် ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼိမိတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉဝႃႈ "ၸဝ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼႆႉ တိုၼ်းတေပဵၼ် သမ်ႇမႃႇသမ်ႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ" ႁေႃးလၢတ်ႈဝႆႉပၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶုၼ်လူင်သုတ်ႉထေႃးထၼၵေႃႈ ပေႃးလႆႈႁၼ်ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ မီးၸႂ်ႁၵ်ႉသႃ သတ်ႉထႃႇတြႃးၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇၵုမ်ႈၵွမ်းတူဝ်းသေ ဢဝ်မိုဝ်းယုၵ်ႉဝႆႈၸဝ်ႈၸၢႆးယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႑႒၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)