ၵွမ်ႉၵူၺ်းလူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉသေ ဢမ်ႇသုၵ်ႈသီလႆႈတၢင်းၽိတ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ပုၼ်ႇၼႃးလူင်သုၼ်ႇတရိၵꧤႃႇရတွႃႇၸ ဝႃႈတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ "ဢေႃးၵေႃးတမ.. ၸွမ်းၶႃႈၵႂႃႈတီႈတႃႈၼမ်ႉပႁုၵ ပုၼ်ႉသေ ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉႁိုဝ်ႉ" လဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆလႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇဝႃႈ "မႄႈၼမ်ႉပႁုၵၼၼ်ႉ တေပၼ်ၽွၼ်းလီဢီႈသင်၊ မႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်" ထၢမ်ၼင်ႇၼႆ။

ပုၼ်ႇၼႃးလူင် ꧤႃႇရတွႃႇၸၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ "ဢေႃး..ၵေႃးတမ၊ ပေႃးဝႃႈလႆႈလူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉသေ သုၵ်ႈသီပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းတင်းၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ယမ်ဝႃႈ တၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇမူတ်းသႂ်ႇၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်းသူင်မႄၼမ်ႉဢၼ်ၼႆႉယူႇၶႃႈၸဝ်ႈ" လဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇဝႃႈ "ပုၼ်ႇၼႃးလူင်ဢိူၺ်း၊ ၽူႈၵေႃႉမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းမႅၼ်ႈတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဢၢပ်ႇၼမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၼမ်ႉပႁုၵ၊ ၼမ်ႉၵႃႇယႃႇ၊ ၼမ်ႉသုၼ်ႇတရိၵ၊ ၼမ်ႉသႃႇရႃႇဝတီႇ၊ ၼမ်ႉပႃႇႁုမၼီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ သုၵ်ႈသီၶႆႈတၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူႈဝၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ တၢင်းၽိတ်းမၼ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇမူတ်းသႂ်လႆႈသႄႈ။ ၼမ်ႉသုၼ်ႇတရိၵ၊ ၼမ်ႉပႁုၵၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶဝ် ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇမူတ်းသႂ်လႆႈၵွႆး။ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီယူႇၼၼ်ႉ မီးမင်ႇၵလႃႇ ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းလီ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မီးၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်တႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်ပႂ်ႉပႃး ဢုပေႃးသထ သီႇလၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၵၢင်ၸႂ်ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ တေယဝ်ႉတူဝ်ႈဢွင်ႇပူၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၼႄႈ ပုၼ်ႇၼႃးလူင်၊ ႁဵတ်းပၼ်ၽွင်းလီၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁႂ်ႈၶဝ်ဝႄႈလွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်၊ ဝႄႈလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်သၢႆၸႂ်၊ ဝႄႈလွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ႁႂ်ႈမီးသတ်ႉၸႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈမီးၸႂ်သူၺ်ႈၸင်းပႅင်းတႃႉ၊ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် ၸင်ႇတေသုၵ်ႈသီလႆႈတၢင်းၽိတ်းမႂ်းဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးသုၵ်ႈသီၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်တႄႉ မႂ်းယင်းဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၵႂႃႇၼမ်ႉပႁုၵ၊ ၼမ်ႉၵႃႇယႃႇသင်သေ ၼမ်ႉဢွၵ်းလွၵ်းဢွၼ်ႇၵွႆးၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းမႂ်းၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇမူတ်းသႂ်ဢိူဝ်ႈ" ပူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆတီႈပုၼ်ႇၼႃးလူင်ယဝ်ႉ။

တေႇသၼႃႇဝသ်သဝုတ်ႉတံၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉ သေႃႇသူၼ်းပၼ်ႁႂ်းၽူႈၵူၼ်းလီၶဝ်မီးႁႅင်းၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ၸင်ႇၵိုတ်းဝႆႉၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ့်။

သင်ဝႃႈ ၸႂ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇမူတ်းသႂ်ယူႇပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းပႃးဝႆႉၼမ်ႉၵင်းၵႃၸပ်းတူဝ်မၼ်းဢိူဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တေႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ထူၵ်ႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလူင်ဢၼ်ၼႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈပၢၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တေႇသၼႃႇ ဢၼ်လိုဝ်းလင်ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းတိုဝ်းၵမ်ၽိုၵ်းသႃၶဝ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

ၼၢင်းပုၼ်ႇၼ ဢၼ်ပဵၼ်ၶႃႈၸႂ်ႉ


ၼၢင်းပုၼ်ႇၼၼႆႉ ပဵၼ်ၶႃႈၸႂ်ႉသေ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမီးလူင် ဢၼႃႇထပိၼ်ႇတိၵယူႇယဝ်ႉ။ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းတႄႉ လႆႈတဵၵ်းၼမ်ႉပၼ်တီႈႁိူၼ်း။ လႆႈတဵၵ်းၼမ်ႉပၼ်တႃႇၶၢဝ်းမႆႈ၊ ၶၢဝ်းၽူၼ်၊ ၶၢဝ်းၵတ်းယူႇယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်း ၵၢင်ၼႂ်ဝၵ်ႉဝုမ်းဝၵ်ႉဝၢမ်း မၼ်းၼၢင်းလူင်းၵႂႃႇတႃႈၼမ်ႉ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၸီႈလူင်တၢၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလႆႈႁၼ်ပရမ်ႇမၼၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢပ်ႇၼမ်ႉယူႇၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ မၼ်းၼၢင်းၸင်ႇဢၢမ်းၵႂႃႇသေ ၸင်ႇထၢမ်မႅၼ်ႈပရမ်ႇမၼၵေႃႉဢၼ်ဢၢပ်ႇၼမ်ႉယူႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ "ၼမ်ႉဢၼ်ၼႆႉ သုၵ်ႈသီႁႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းၵဝ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇမူတ်းသႂ်လႄႈ ၸင်ႇဢၢပ်ႇဢိူဝ်ႈ" ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းပုၼ်ႇၼ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်ၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ မၼ်းၸင်ႇလၢတ်ႈသိုဝ်ႈတိုဝ်ႉၸၼ်းဝႃႈ "ပဵၼ်ၽႂ်လႃႇသမ်ႉလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ၊ ဢၼ်ပဵꧣ်လႆႈတႄႉ ၵူၼ်းၵေႃႉဢမ်ႇႁူႉသင်ၼၼ်ႉ သမ်ႇၵႂႃႇလၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႁူႉသင်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵွႆးၵႂႃႈ။ ဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး ၵွမ်ႉၵွႆးဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼႆႉသေ တၢင်းၽိတ်းတေႁၢႆလၢႆၼႆတႄႉ ၶဵတ်ႇၶဝ်၊ တဝ်ႇၶဝ်၊ ပႃၶဝ်၊ ငိူၵ်ႈၶဝ်တူဝ်ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၽႅဝ်မိူင်းၽီမူတ်းယဝ်ႉလေႃႇပေႃးၼၼ်" ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးပရမ်ႇမၼပုၼ်ႇၼႃးလူင် ငိၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၢင်းပုၼ်ႇၼ လၢတ်ႈႁိုတ်းႁၢတ်ႇၸၢတ်ႇသဵင်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ မၼ်းၸင်ႇၶႆႈၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉမၼ်းသေ လႆႈသတိသၢင်ႇဝေႇၵၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ သဵၼ်ႈၸႂ်မၼ်းၵေႃႈ ပၵ်းသဝ်းလႆႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတင်းလၢႆႈ ၸိူဝ်းလႆႈထွမ်ႇငိၼ်းဢဝ် တေႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇမူတ်းသႂ်ပေႃးၼႆၸိုင် ၵၢၼ်ဢမ်ႇလီ ဢၼ်ဢဝ်တူဝ်သူပ်း ႁူဝ်ၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈပႂ်ႉပႃးသေ တေလႆႈသုၵ်ႈသီမႄႈၼမ်ႉထမ်ႇမၼၼ်ႉၵွႆးၼႆ ဢွၼ်ၵၼ် ပွင်ႇၸႂ်ၽႂ်မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၵေႃႉဢၼ် ဢၵုသူဝ်ႇလွင်ႈဝူၺ်ႇႁင်ႈ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇမူတ်းသႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ၼမ်ႉၵင်းၵႃဢၼ်ပဵၼ် ထမ်ႇမၼၼ်ႉ သုၵ်ႈသီပႅတ်ႈတၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉသုၵ်ႈသီဢၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇပဵၼ် လွင်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼႂ်းထမ်ႇမယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇၸၢင်ႈလႆႈပဵၼ်ပရမ်ႇမၼယဝ်ႉ။

"မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ၵဝ်ၼႆႉ ပရမ်ႇမၼ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈမၼ်းလၢႆလၢႆၵွႆး၊ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၵဝ်ၼႆႉပဵၼ်ပရမ်ႇမၼ ဢၼ်တႄႉမၼ်းယဝ်ႉ" ပရမ်ႇမၼပုၼ်ႇၼႃးလူင် ၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇသႅၼ်ႇသဵင်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လီၶွပ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ၼၢင်းပုၼ်ႇၼၼ်ႉ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႘႑၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)