ပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းယသေႃႇထရႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

သုပ်ႉပပုတ်ႉထၼႆ့ ပဵၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တိူင်းၵေႃးလိယယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈယိင်းမၼ်း ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ယသေႃႇတရႃႇၼႆႉ ပဵၼ်သႅၼ်းပၢၼ်သၢဝ်မႃး ပေႃးထုၵ်လီသွၼ်ႉမိင်ႈယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၼၢင်းယသေႃႇတရႃႇဝႃႈ ပိမ်ႇၽၼႆလႄႈသင်၊ ၽတ်ႉတၵတ်ႉၸၼ ၼႆႉလႄႈသင်ယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၼၢင်းယသေႃႇတရႃႇၼႆႉ ၵတ်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း သုၶမသေ ဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီၾၢင်လီတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈပေႃႈလႄႈ ၸဝ်ႈမႄႈၵေႃႈႁၵ်ႉပႅင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇထုင်းၾိင်ႈသေ ၸဝ်ႈၼၢင်းတိူင်းၵေႃးလိယၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ တေႈလႆႈၵူပ်ႉၵူႈသွၼ်ႉမိင်ႈတင်း ၸဝ်ႈၸၢႆးၶိူဝ်းသႃႇၵီႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃႈၸဝ်ႈၶုၼ်သုပ်ႉပပုတ်ႉထၼႆႉ လႆႈၸႂ်ဝႃႈ ယသေႃႇတရႃႇၼႆႉ ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈဢၢပ်ႈလႅပ်ႈတင်း ၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ့်ထ ဢၼ်ပဵꧣ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသုတ်ႉထေႃးတၼၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ဢႃႇယုၵေႃႈ မီး (႑႖) ၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ပေႃးထၢင်ႇဝႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵိူတ်ႇမႃး ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ တႃႇတေၵူပ်ႉၵူႈၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇလႅပ်ႈၵၼ်လီတႄႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶုၼ်လူင်သုပ်ႉပပုတ်ႉထၼႆႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သိတ်ႉထတ်ႉထႁၢင်ႈၾၢင်ငၢမ်းလီသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးႁၢင်ႈၾၢင်ဢၼ်လႅတ်းသႅဝ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၸၢႆးတၢင်ႇၵေႃႉ၊ မိူၼ်ႁၢင်ႈ ဝူၼ်ႉသၢင်ႈသေဢၼ်ဢၼ်ယူႇတႃႇသေႇ။ ပုရေႃးႁိတ်ႈၶဝ်ႁေႃးဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထၼႆႉ တေဝႆႉႁၢင်ႈႁေႃသေ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၵႂႃႇ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၵႂႃႇၼႆ တိုၼ်တေပဵၼ်မႃး ၸဝ်ႈၸွမ်ၸၵျဝတေးဢမ်ႇႁၢင်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်လႆႈၸဝ်ႈၸၵျဝတေး၊ ယႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၸၵျဝတေး ယူႇတီႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ တၵ်းတေလႆႈၼႄၼမ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းၶႅၼ်ႇၶိူဝ်းၶတ်ႉတိယယူႇ။ ၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇႁၼ်မီး ၼမ်ႉၵတ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ပႆႇၵိုင်ႇထိူၵ်ႈဝႃႈ တေပဵၼ် ၵေႃႉသိုပ်ႇပုတ်ႈႁၢင်ႈႁေႃ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင်သုတ်ႉထေႃးထၼၵွၼ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တႃႇတေၵူပ်ႉၵူႈပၼ်တင်းလုၵ်ႈယိင်းမၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝူၼ်ႉလႆႈသွၼ်ႇတႄႉတႄႉ။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသုတ်ႉထေႃးထၼၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈလႆႈငိၼ်းလွင်ႈဢၼ် သုပ်ႉပပုတ်ႉထမႆႈၸႂ်ၼႆ မၼ်းၵေႃႈ လၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၽွင်းမၼ်းၸဝ်ႈၶႆႈၼႄ လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထၵေႃႈဝႃႈ ယႃႇပေမႆႈၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်၊ တေႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ပၢႆးႁူႉမေႃ ဢၼ်ၵိုင်ႇဢၢပ်ႈတင်း ၸဝ်ႈၶိူဝ်းၶတ်ႉတိယၶဝ်တေလႆႈမေႃၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလၢႆဝၼ်းၵွႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၼႄလႆႈၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းမေႃမၼ်းၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၸၢႆးၼႄၼမ်ႉၵတ်ႉ လၢႆးယိပ်းၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၵျႃႉၶႅၼ်ႇ၊ ယိုဝ်းၼႄပဝ်ႉမၢႆ ဢၼ်မီးမွၵ်ႈသဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ၵွႆးၵေႃႈ ထွမ်ႇငိၼ်းဢဝ်သဵင်မၼ်းသေ ယိုဝ်းၸပ်းတိူဝ်ႉလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသုပ်ႉပပုတ်ႉထ ယိၼ်းၸူမ်းသိူဝ်းႁၢၼ်ႉၸႂ်လူင်လူင်လၢင်လၢင်ယူႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢဝ်လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈ သွၼ်ႉမိင်ႈပၼ်တင်း ၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၼၢင်းယသေႃႇတရႃႇၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႁၵ်ႉသႃၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထယူႇလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၾိင်ႈၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းတင်း ၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႑႖၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)