ႁႄႉႁၢမ်ႈပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ် လွင်ႈၼမ်ႉလိူတ်ႈလႆၼွင်း တႃႇၶိူဝ်းသၵျလႄႈ ၵေႃးလိယ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၽွင်းလိူၼ်ၸဵတ်းလႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၼမ်ႉရေႃးႁိၼီႇယွမ်းလူင်း။ ၽင်ႇၼမ်ႉတင်းသွင်ၽၢႆႇၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇမႆႈႁွၼ်ႉလႄႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈတမ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ တေလူႉလႅဝ်မူၼ်းယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉႁူဝ်ၽၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိုတ်းဢေႇၼႃႇလႄႈ တေႃႉတႄႉတေၵုမ်ႇတႃႇသူၼ်ၼႃးၽင်ႇမၼ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၵွႆး။ တႃႇၽင်ႇၽၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉတေလူႉလဵဝ်။ တႃႇတေၽႄမႅင်ႇၶိုင်ႈၵၼ် ၼမ်ႉဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်သၵျလႄႈ ၵေႃးလိယ ဢၼ်ယူႇၽင်ႇၼမ်ႉတင်းသွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉၺိၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ တင်းသွင်ၽၢႆႇဝႃႈ ပေႃးပၼ်ၼမ်ႉ ဢၼ်ၵိုတ်းၸွမ်းႁူဝ်းၽၢႆၼၼ်ႉၼႆ ပေႃးမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉထိုင်မႃး ၽၢႆႇဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈယွၼ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼင်ႇဢၼ်ၵိုင်ႇလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ တင်းသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈ ပေႃးမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉထိုင်မႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈပႅၼ်မိုဝ်းယွၼ်းၽႂ်ၼႆလႄႈ မႃႇၼတင်းသွင်ၽၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇထဵင်ၵၼ်မေႃးၵၼ် လႃႇၵၼ်ပွင်ႉၵၼ် ၵမ်းလိုၼ်းမႃးႁႅမ်ၵၼ်ပေႃႉၵၼ်ထုပ်ႉၵၼ်လူးၵွၼ်ႇ။ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉၼႃႇလိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်လႃႉပွင်ႉသႄႉသွမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၵုင်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူၽွင်းမိူင်းသၵျလႄႈ ၽွင်းမိူင်းၵေႃးလိယၶဝ်၊ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၽႅဝ်ၵႂႃႇႁူၸဝ်ႈၸၢႆးၶဝ်၊ သိုပ်ႇၽႅဝ်ၵႂႃႇႁုၶုၼ်ႁေႃၶမ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၸၢႆးၼုမ်ႇဢွၼ်ႇတင်းသွင်ၽၢႆ ဢမ်ႇယိူၼ်ႉၵၼ်ႈတေႃးသေ ဢွၼ်ၵၼ်တုမ်ၶွၼ်ႈၵူၼ်းယဝ်ႉ ၵႂႃႇၸူးတီႈၽင်ႇၼမ်ႉ၊ တႃႇတွပ်ႇသူၺ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သႄႉသွမ်းပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၸၢႆးၼုမ်ႇၶဝ် ၽင်ႇၽၢႆတင်းပုၼ်ႉၵေႃႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၽႅဝ်မႃးတီႈၽင်ႇၼမ်ႉသေ ၸုမ်းယိပ်းလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈတင်းသွင်ၽၢႆႇၼႆႉ တေႃႇၼႃႈၶဵင်ႇတႃႉၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈလႆႈႁူႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်တေၸမ်ပဵၼ်သိုၵ်းသိူဝ် လိူတ်ႈတေလႆႈလႆၼွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၸင်ႇယေႃးၶိင်းၵႂႃႇတီးပၢင်တေႃႇသူႈၵၼ်ၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းသိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈလႆႈႁၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၶဝ်ၵိူဝ်ယမ်ပိုင်ႈဢိင်ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶဝ်ဝၢင်းလူင်းၼိူဝ်လိၼ်သေ ၶုပ်ႉဝႆႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇၵႂႃႇယူႇတီႈဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅင်းသိူဝ်ႇဝႆႉပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇပူင်ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ၶိူဝ်းသၵျလႄႈ ၵေႃးလိယၶဝ် ဢၼ်ၵူမ်ႈၵွမ်းၼွမ်းႁူဝ်ပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉယူယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉလိူတ်ႈသၵျလႄႈ ၼမ်ႉလိူတ်ႈၵေႃးလိယၶဝ်ၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ၼမ်ႉႁွင်ႈၼႆႉ ၼႆလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵꧣ်လွင်ႈတၢင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလႆိူတ်ႈလႆၼွင်းလၢႆလၢႆလွၵ်ႇလွၵ်ႇ၊ ထုၵ်ႇလီႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄမႅင်ႇၼမ်ႉၵၼ်ၼႆလႄႈသင် သင်ႇသွၼ်ၵႂႃႇၼင်ႇၼၼ်။

သၵျလႄႈ ၵေႃးလိယၶဝ်တင်းလၢႆၵေႃႈ ႁပ်ႉထွမ်ႇတုင်းဢဝ်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈလႆႈပၢင်တိုၵ်းလူင် ဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလွင်ႈၼမ်ႉလိူတ်ႈလႆၼွင်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႔႗၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)