ၶဵဝ်ၽွင်းထမ်ႇမ ရႁၢၼ်းတႃႇၸဝ်ႈပုၼ်ႇၼမထေႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ပုၼ်ႇၼ ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉ တိူင်းသုၼပရၼ်ႇတၼႆႉ တႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇသိၼ်ၼႆလႄႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၼွင်ႉၸၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်းသေ ၽႅဝ်မႃးမိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိ။ ဝၢႆးသေလႆႈဝႆႈသႃၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ လႆႈထွမ်ႇငိၼ်းဢဝ်တြႃးၸဝ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်သတ်ႉထႃႇႁႅင်းယႂ်ႇသေ ၸင်ႇယုမ်ႇယမ်ၵိူဝ်းလီၼိူဝ်တြႃးၸဝ်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸႃႇတိမၼ်း တိူင်းသုၼပရၼ်ႇတၶဝ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မူၵ်းၸူမ်ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ၊ မူၵ်းၸူမ်းၼႂ်းလွင်ႈဝူၼ်ႉၶပ်ႉတသ်သၼ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈၶိုဝ်ႇၶဝ်ႈပေ၊ မူၵ်းၸႂ်ၼႂ်းလွင်ႈယုမ်ႇလိပ်းယုမ်ႇလႅင်ၵွႆးယူႇယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈၶဝ်လႆႈႁူႉလွၵ်းလၢႆးၽိုၵ်းသႃႁဵတ်းၸွမ်းတြႃးထမ်ႇမ ဢၼ်တႄႉမၼ်းပေႃးၼႆၸိုင် ၶဝ်တေလႆႈၽွၼ်းလီမၼ်းၼမ်လူင်ၼမ်လၢင်ဢိူဝ်ႈၼႆ - ၼႂ်းၸႂ်မၼ်းဝူၼ်ႉဝႃႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ မၼ်းၸင်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ မၼ်းၵေႃႉတေၵႂႃႇသွၼ်ပၼ်ၶဝ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵုၼ်သိၼ်ၸိူဝ်းၶႃပႃးမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ဢၢပ်ႈပၼ်ၼွင်ႉၸၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်းသေ ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းရႁၢၼ်းယဝ်ႉ ၽိုၵ်းသႃၵျၢင်ႉၵမ်ႉတြႃးသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇမိူင်းတိူင်းသုၼပရၼ်ႇတၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႇၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇလဝ်ႈဝႆႈတမ်ႈတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ မၼ်းတေမိူဝ်းၶိုၼ်းတိူင်းသုၼပရၼ်ႇတ၊ တေမိူဝ်းသင်ႇသွၼ်ပၼ်တြႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးယွၼ်းၶၢမ်ႇမႅတ်ႉတႃႇတမ်ႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁူႉၼႂ်းၸႂ်ပုၼ်ႇၼၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆလႄႈ-
"ပုၼ်ႇၼ၊ ၸဝ်ႈၼႆႉ သွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်တြႃးတမ်ႈတီႈၵဝ်ၽြႃးယဝ်ႉ တေဢဝ်တြႃးၼႆႉ ၵႂႃႇသွၼ်မႅင်ႇပၼ်ၽႂ်လႃႇ"
"ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈၶႃႈ၊ ၶႃႈတပေးၼႆႉ တေၵႂႃႇမိူဝ်းၸႃႇတိၶႃႈ တိူင်းသုၼပရၼ်ႇတသေ တေၵႂႃႇသွၼ်ပႅၼ်ႇပၼ်ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ" ၵူဝ်ႇရႄႇ (GORAL) လႄႈ ၼႃႇလသုပ်ႉပႃႇရ (NALA-SOPARA) ပၢၼ်တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်သုၼပရၼ်ႇတပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။
"ပုၼ်ႇၼ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းတိူင်းသုၼပရၼ်ႇတၼႆႉ ငိၼ်းဝႃႈၶဝ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈၼႃႇ ပဵၼ်ဢၼ်လီၵူဝ်ၶဝ်ၼႃႇ၊ သင်ဝႃႈၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်လႃႇပွင်ႉႁိုတ်းထႃႉသေ ႁၼ်ၽိတ်းလိုပ်ႈလမ်းၸဝ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်"
"ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈၶႃႈ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းတိူင်းသုၼပရၼ်ႇတၼႆႉ လႃႇပွင်ႉႁိုတ်းထႃႉၵွႆး ယင်းဢမ်ႇဢီးယွၵ်ႈဢီးတမ်ထုပ်ႉပေႃႉလႄႈ ၶဝ်မီးၸႂ်လီယူႇ တေဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈၸဝ်ႈ"
"ပုၼ်ႇၼ၊ သင်ဝႃႈၵူၼ်းၼႂ်းတိူင်းသုၼပရၼ်ႇတၶဝ်ၼႆႉ ထုပ်ႉပေႃႉၼႆလူး ၸဝ်ႈသမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်"
"ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈၶႃႈ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းတိူင်းသုၼပရၼ်ႇတၶဝ်ၼႆ့ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ထုပ်ႉပေႃႉၶႃႈႁဝ်းၼႆ ၶဝ်ယင်းပႆႇဢဝ်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်ဝိုတ်ႉထိုမ်ႈသႂ်ႇလႄႈ ၶဝ်မီးၸႂ်လီယူႇၼႆ ၶႃႈတေဝႆႉၸႂ်ၼင်ႇၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ"
"ပုၼ်ႇၼ၊ သင်ဝႃႈၶဝ်သမ်ႉဢဝ်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇ၊ မၢၵ်ႇႁိၼ်ဝိုတ်ႉထိုမ်ႈသႂ်ႇၼႆလူး ၸဝ်ႈသမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်"
"ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈၶႃႈ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းတိူင်းသုၼပရၼ်ႇတၶဝ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇ၊ မၢၵ်ႇႁိၼ်ဝိုတ်ႉထိုမ်ႈသႂ်ႇပေႃးၼႆ ၶႃႈတပႄးတေဝႃႈ ၶဝ်ၼႆႉ သမ်ႇဢမ်ႇဢဝ်ၶွၼ်ႉထုပ်ႉပေႃႉလႄႈ ၶဝ်မီးၸႂ်လီဢိူဝ်ႈ ၶႃႈတေဝႆႉၸႂ်ၼင်ႇၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ"
"ပုၼ်ႇၼ၊ သင်ဝႃႈၵူၼ်းၼႂ်းတိူင်းသုၼပရၼ်ႇတၶဝ်သမ်ႉ ဢဝ်ၶွၼ်ႉထုပ်ႉပေႃႉၼႆ ၸဝ်ႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်"
"ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈၶႃႈ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းတိူင်းသုၼပရၼ်ႇတၶဝ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈၶဝ်ဢဝ်ၶွၼ်ႉထုပ်ႉပေႃႉၼႆၸိုင် ၶႃႈႁဝ်းတေဝႃႈ ဢေႃး... ၶဝ်ၼႆႉ မီးၸႂ်လီၸႂ်ဝၢၼ်တႄႉ၊ ယင်းဢမ်ႇဢဝ်မိတ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၽၼ်းတႅင်းသႂ်ႇၵွၼ်ႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း"
"ပုၼ်ႇၼ၊ သင်ဝႃႈၵူၼ်းၼႂ်းတိူင်းသုၼပရၼ်ႇတၶဝ်သမ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၸဝ်ႈပေႃးၼႆၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်"
"ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႈၶႃႈ၊ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈၶၼ်ႇထႃႇလူင်ၼႆႉလႄႈ ၽဝလူင်ၼႆႉသေ ၶႂ်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆၼႃႇလႄႈ သမ်ႉပေႃးလႄႇလႆႈသေႃႉႁႃၵူၼ်းၶႃႈႁႅမ်ပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ ပုၼ်ႈတႃႇၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလႆႈႁႃၼင်ႇၶဝ်လႄႈ တဵမ်ထူၼ်ႈယူႇႁင်းၵွႆးယဝ်ႉ၊ တေဝႆႉၸႂ်ၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ"

"ပုၼ်ႇၼ၊ လီတႄႉယဝ်ႉ၊ ၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈဢၼ်တြႃးထမ်ႇမတဵမ်ထူၼ်ႈတႄႉယဝ်ႉ၊ ၵႂႃႇၽႄႈတိူၼ်းပၼ်တြႃးၸဝ်ႈ တိူင်းသုၼပရၼ်ႇတၼၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉ။ ပုၼ်ႈတႃႇၽႄႈတိူၼ်းတြႃးၸဝ်ႈၼၼ်ႉ တီႈလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႂႃႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵူႈတီႈယဝ်ႉ" ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈပူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈပုၼ်ႇၼၼႆ့ ပေႃးဝႃႈလႆႈငိၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းၵႂႃႇတႄႉတႄႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်သၢင်ႇၵၢၼ်းတင်းသီႇပိတ်ႈသေ ၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ ယေႃးၶိင်းၵႂႃႇတိူင်းသုၼပရၼ်ႇတယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝႃႇၶၢဝ်းၽူၼ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉၵွႆး လုၵ်ႈၼွင်ႉၸွမ်းလင်မၼ်းၸဝ်ႈႁႃႈပၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႇတေႇဝႃႇသိၵ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝႃႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉၵွႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈပုၼ်ၼမထေႇၼႆႉ ပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇ ဢၼ်လႆႈၺၢၼ်ႇပုပ်ႉပေႇၼိဝႃႇသ၊ ၺၢၼ်ႇတိပ်ႉပၸၵ်ႉၶုလႄႈ ၺၢၼ်ႇဢႃႇသဝၵ်ႉၶယသေ ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းၶဵဝ်ထမ်ႇမ ၸဝ်ႈပုၼ်ႇၼၼႆႉ ဢဝ်ပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၵႂႃႈၼႂ်းဝႃႇ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႘႖၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)