ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် ဢၼ်ၸၼ်ၸႂ်ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိုင်ႈဢိင်သေၵေႃႉၵေႃႉ သေဢၼ်ဢၼ်။
ၼၺ်ၺသ်သ ပုရိသေႃ သိယႃ၊
ၼၺ်ၺံ ၼိသ်သယ ꩡီဝေယျႃ၊
သေၵေႃႉၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမိူၼ်ၶႃႈသေ ပိုင်ႈဢိင်တၢင်ႇၵေႃႉ။
ၶုၻ်ၻၵၼိၵႃယ၊ ဢုၻႃၼပႃလိ၊
ꩡၸ်ၸၼ်ၻဝၷ်ၵေႃ၊ သတ်တꩡꩦိလသုတ်တ ၼႃႈလိၵ်ႈ(႑႕႕)

ၵူၼ်းမိူင်းသၵျ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶုၼ်ၵေႃးသလၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပိုင်ႈဢိင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၶဝ်ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁူႉဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸင်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈတိူင်းဝႃႇၸီႇ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇပဵၼ်တႂ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမႃႇၵထ။ ဢၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸီႉၸမ်ႈၼႄပၵ်းပိူင်ၶုၼ် တေလႆႈၸွမ်းၸဵတ်းပိူင် တႃႇဝႃႇၸီႇၶဝ်ယၢမ်းၼၼ်ႉ တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸွမ်းယူႇ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းဝႆႉလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼႃႇ။ မိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇတူၵ်းတႂ်ႈပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁေႃးၼႄ ဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၸဵတ်းပိူင် ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တီႈႁူးၼႃႈၽၵ်းတူၶဝ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈပၵ်းလၵ်းသဝ်လူင်ဢၼ်ၵိုမ်းၶိူင်ႇ၊ လၵ်းသဝ်လူင်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႉပၢႆးလူင်ၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈထူၺ်ႈၸၼ်ဢွၵ်ႇလႆႈ။ ပေႃးယဝ်ႉ တေလႆႈမီးၼမ်ႉႁွပ်ႈၶူးဝဵင်း၊ တပ်ႉမႃႉ၊ တပ်ႉလေႃႉမႃႉသေ ဢမ်ႇၵႃး တေလႆႈမီးပႃးတပ်ႉၶႅၼ်ႇ တႅဝ်းၼႃႈသိုၵ်းယဝ်ႉ။ သိုၵ်းဢၼ်ပႂ်ႉၽၵ်းတူဝဵင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁတ်းႁၢတ်၊ တေလႆႈမီးၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းဢႃႇသေႃးၵၼႆႉ ဝၢႆးသေ တိုၵ်းသိမ်းဢဝ် တိူင်းၵႃႇလင်ႇၵယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈမႃးသေ ၸင်ႇတႅပ်းတတ်းမၵ်းၸႂ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇသိမ်းဢဝ်မိူင်းလႂ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းဢႃႇသေႃးၵၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႅတ်ႇၶႄလႆႈ ၶဵင်တၢင်ႇမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇမႃးတိုၵ်းသိမ်းဢဝ်မိူင်းမၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်ႉၶိုင်ယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်ၼင်ႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသင်ႇၼၼ်ႉသေ တင်ႈတပ်ႉ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတပ်ႉပႆတိၼ်၊ တပ်ႉမႃ့၊ တပ်ႉၸၢင်ႉလႄႈ တပ်ႉလေႃႉမႃ့ ႁႂ်ႈပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ တၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈႁူႉဝႃႈ ဢႃႇသေႃးၵႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းမၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်မႃးတိုၵ်းမႃးသိမ်းဢဝ်။ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈ ၸင်ႇပၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သေ တႅမ်ႈၶႅၵ်းဝႆႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သေႃ ဢတ်ထိ ဢၼုသေႃၸၼ ၻေဝၼပရိယသ ဝိၸိၼိတိဢလိၵၼိ၊

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းဢႃႇသေႃးၵၼႆႉ ဝၢႆးသေ တိုၵ်းပႄႉႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်လႆႈ တိူင်းၵႃႇလင်ႇၵယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈတၢင်းၼႅင်ၸႂ် လႆႈတၢင်းမွင်ၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ မၼ်းၸင်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ ၵၢၼ်ၽိတ်း ဢၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ႁၢႆႉလိူင်းၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးမႃး တိုၼ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈမၼ်းသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈပေႉၵိၼ်ၽႂ်၊ ၶႂ်ႈဢဝ်တြႃးထမ်ႇမသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၼ်တူဝ်ႁူဝ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈငမ်းယဵၼ်ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇတႅမ်ႈၶႅၵ်းဝႆႉလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

လꩪ ၽေႃတိ ပြိတိ ꩪမ်မဝꩡယသ်ပိ၊

ၵဝ်ၸဝ်ႈၼႆႉ လႆႈတၢင်းဢွၵ်ႇပႄႉလူၺ်ႈတင်းတြႃးထမ်ႇမလႄႈ လႆႈတၢင်းသိူဝ်းသႃႇတႄႉယဝ်ႉ။ ၽူႈဢၼ်ဢွင်ႇပႄႉလူၺ်ႈတင်းတြႃးထမ်ႇမၼႆႉ မင်ႇၵလႃႇလွင်ႈလီတင်းလူင်တိုၼ်းၸုမ်ႇၵူႈတဵမ်ႈထူၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈဢွင်ႇပႄႉၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းသိုပ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႑႑႓၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)