ၽူႈသိၼ်ႁိူင်း ၵႃႇလတေႇဝလ (ဢသိတၻေဝလ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

မီးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈရသေးသိၼ်ႁိူင်းၵႃႇလတေႇဝလၼႆႉ ပဵၼ်ရႃႇၸပုႁေႃးႁိတ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းသၵျလႄႈ ၵေႃးလိယ။ တင်းသွင်မိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉယမ်မူးၸႃးမၼ်းတႄႉတႄႉ။

မၼ်းၼႆႉပဵၼ်မရမ်ႇမၼ (Brahmana) သေတႃႉၵေႃႈ ၾိင်ႈသႃႇမၼႁူမ်ႇငမ်းမၼ်းဝႆႉ။ သွၼ်ႁဵၼ်ဢဝ် လၢႆးၸၢၼ်ႇပႅတ်ႇၸၼ်ႉ သုတ်းသဵင်ႈလႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ယွၼ်ႉဢူႁိၵ်ႈတၼ်းၶူဝ်းမၼ်းတႄႉတႄႉ။

တီႈႁေႃၶမ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းသၵျ ဢၼ်ပဵၼ်သုတ်ႉထေႃးတၼ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်း မီးမႃးၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထၼႆလႄႈ ဢဝ်ဢူႁိၵ်ႈတၼ်းၶူဝ်းမၼ်းသေ တူၺ်းၵႂႃႇ လႆႈႁၼ်ၽီတေႇဝႃႇၶဝ် မူၼ်ႈသိူဝ်းယူႇဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇမႃးထူပ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသေ ၶႂ်ႈထူပ်းႁၼ်ပႃး ၸဝ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈႁၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈလၵ်ႉၶၼႃႇမႁႃႇပူႇရိသ တီႈတူဝ်ႈၸဝ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ တၵ်းတေပဵၼ်ၽြႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ - ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ ၸူမ်းသိူဝ်းသေ ၶူဝ်ႇယူႇ၊ ပေႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽြႃးပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ တေမီးပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီယႂ်ႇၼမ်သေ တေလွတ်ႈဢွၵ်ႇသမ်ႇသရႃႇယဝ်ႉ။ - ဝႃႈၼႆသေ တင်းၶီတင်းႁႆႈယူႇ။ လွင်ႈဢၼ်လႆႈႁႆႈၼၼ်ႉတႄႉ ၽွင်းယၢမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽြႃး သမ်ႇမႃႇသမ်ႇပုတ်ႉထၼၼ်ႉ တူဝ်မၼ်းတေဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းလႆႈလွၵ်းလၢႆးဢၼ်တေဢွၵ်ႇသမ်ႇသရႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၶုၵ်းၸႂ်လႆႈလၢၼ်မၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႇလၵပုၼ်ႇၼႃးၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇၸူးၼႃႇလၵပုၼ်ႇၼႃးသေ ပႂ်ႉတေႃႇၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ပေႃးပဵၼ် ၽြႃးမႃးႁိုင် ႙႓႕) ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵီႈလွၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ လႆႈထွမ်ႇတွင်းတိုဝ်းၵမ်တြႃးဝိပသ်သၼႃႇၸဝ်ႈလႄႈ လႆႈပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇယဝ်ႉ ၸင်ႇလွၼ်ႇၵႂႃႇ။

ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတီႈၼႂ်း ၽၵဝတ်ၵီႇတႃႇ (႑႐၊ ႑႓) ၼၼ်ႉၼႄဝႆႉဝႃႈ ရသေးၵႃႇလတေႇဝလၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉထုၵ်ႇလီၵိူဝ်းယမ် ပဵင်းၼင်ႇရသေး ၼႃႇရတလႄႈ ရသေးပျႃႇသၶဝ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ပရမ်ႇမၼ ၸိူဝ်းမီးဝႃႇတႁၢႆႉလိူင်း၊ ၸိူဝ်းမီးၵၢင်ၸႂ်တိုၼ်ႈတႅမ်ႇၶဝ် မီးတင်းၼမ်ဝႆႉယူႇ။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထၢင်ႇဝႃႈ ၾိင်ႈထုင်းသႃႇမၼၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တႅမ်ႇယေႃႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈႁၼ်ပႃးပရမ်ႇမၼ ၸိူဝ်းမီးၵၢင်ၸႂ်ၵႂၢင်ႈ ၵၢင်ၸႂ်လီတင်းၼမ်ယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶဝ်ယင်းပၢႆယွင်ႈဢၢမ်းၾိင်ႈသႃႇမၼၵွၼ်ႇ။ ၶဝ်ယင်းဢွၼ်ၵၼ်ၵိူဝ်းယမ် ၼပ်ႉသၢင်ႈၸဝ်ႈပုတ်ႉထယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႑႑၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)