ဢမ်ႇပပႃႇလီလႄႈ ၶုၼ်လိတ်ႉသဝီႇၶဝ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပိမ်ႇပိသႃႇရ တိူင်းမႃႇၵထၼႆႉ လႆႈယူႇၸွမ်းဢမ်ႇပပႃႇလီ ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ မိူင်းဝေႇသႃႇလီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈသေ မီးမႃးလုၵ်ႈၸၢႆး ဝိမလၵွၼ်းတိင်ႇၺ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပိမ်ႇပိသႃႇရၼႆ့ ပဵၼ်တႃႇယၵႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈၸၢႆးဢၼ်လႆႈတင်း ဢမ်ႇပပႃႇလီႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းသႃႇသၼႃႇသေ လႆႈပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇပပႃႇလီၵေႃႈ ၽႃႈဝၢင်းပႅတ်ႈၵၢၼ်မႄႈမွၵ်ႇယႃႈမၼ်းယဝ်ႉ မႃးပဵၼ်တႃႇယိၵႃႇမ ဢၼ်ၵိူဝ်းယမ်ၼပ်ႉထိုင်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ၸူဝ်ႈပႆႇဢဝ်ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉဢဝ်ရႃႇၸၵီႇရိသေ ယေႃးၶိင်းမိူဝ်းမိူင်းဝေႇသႃႇလီႇယဝ်ႉ ယူႇသဝ်းယူႇတီႈသူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၶဝ်၊ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးဝႆႈသႃၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မႃးယူႇသဝ်းတီႈသူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈ ဢမ်ႇပပႃႇလီလႄႈ မၼ်းၼၢင်းၸင်ႇလႆႈဝႆႈသႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၼႂ်ၼိုင် ဢမ်ႇပပႃႇလီ ပၢင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မိူဝ်းဢဝ်သွမ်းတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းၼႆလႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇသေႁပ်ႉ။ ၶုၼ်ၶဝ်၊ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၶဝ် မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်းလူႇတၢၼ်းသွမ်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပပႃႇလီသမ်ႉပေႃးတၼ်းဢွၼ်တၢင်းၶဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇပပႃႇလီၼႆႉ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ လုၵ်ႉဢဝ်သူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈမၼ်း ၶိုၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းမၼ်း။ ၶုၼ်လိတ်ႉသဝီႇၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇၸူးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ လႆႈႁူပ်ႉၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆသီႇသွမ်ႇယဝ်ႉ ၶီႇလေႃႉမႃႉသွမ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉၼုင်ႈၶူဝ်းသီလိူင်သေ ၶီလေႃႉမႃႉလိူင်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းသီလႅင်သေ ၶီႇလေႃႉမႃႉလႅင်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းသီၶၢဝ်သေ ၶီႇလေႃႉမႃႉၶၢဝ်ယဝ်ႉ ၶပ်ႉယႆၵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ပေႃးတၢၼ်ႇၶုၼ်ၽီၶဝ်သေ လီတူၺ်းလူင်ဝႆႉယဝ်ႉ။

ပေႃးလေႃႉမၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် လႆႈထူပ်းႁူပ်ႉတင်းလေႃႉမႃႉၶုၼ်ၶဝ်ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈငိူင်ႉဝႄႈယၢင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပပႃႇလီၼႆႉ ႁႅင်ႉၸူမ်းပူၼ်ႉၼႃႇသေ ဢမ်ႇတၼ်းႁႂ်ႈလေႃႉမႃႉမၼ်းဝႄႈယၢင်ႇၽႂ်ယဝ်ႉ။ ႁေႃႈၽႂ်းၼႃႇဢႃးလႃးလႄႈ မၢၵ်ႇလေႃႉ၊ ၵၢၼ်းမၢၵ်ႇလေႃႉ၊ ၵၢၼ်းၶေႃးလေႃႉမၼ်း လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးတင်းလေႃႉမႃႉ ၶုၼ်လိတ်ႉသဝီႇၶဝ်၊ ၶုၼ်လိတ်ႉသဝီႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈထူပ်းၺႃးသေ ဢၢမ်းလူင်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸင်ႇထၢမ်ဢမ်ႇပပႃႇလီဝႃႈ "ႁဵတ်းသင်လႄႈ လႆႈႁေႃႈလေႃႉပေႃးမိူၼ်ၸိူင်ႉၼႆ" ၼႆ။ ဢမ်ႇပပႃႇလီၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ "မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁပ်ႉဢဝ် တႃႇတေမႃးၵိၼ်သွမ်းတီႈႁိူၼ်းၼႆလႄႈ ႁႅင်ႉယိၼ်းၸူမ်းၼႃႇသေ ၸင်ႇလႆႈႁေႃႈၸိူင်ႉၼႆ" ဝႃႈၼႆတီႈၶဝ်။ ၶုၼ်လိတ်ႉသဝီႇၶဝ်တႄႉ တူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႁူႉဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးႁပ်ႉသွမ်းတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶၢႆႉသေ ႁပ်ႉထႅင်ႈတၢင်ႇတီႈ ၼႆလႄႈ ၶဝ်ၸႂ်တူၵ်းၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပပႃႇလီပၼ်ၶဝ်လူႇတၢၼ်းသွမ်းပေႃးၼႆၸိုင် တေပၼ်ငိုၼ်းမဵတ်ႉတႅင်ႈၶမ်ႈ ပၢၵ်ႇသႅၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵႃႈတူဝ်မႄႈမွၵ်ႇယႃႈၼႆႉ ၵွႆးလႆႈ ၼိုင်ႈၶိုၼ်းမဵတ်းတႅင်ႈၶမ်းႁႃႈၶၼ်ၵွႆးၼႆလႄႈ ပၢၵ်ႇသႅၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈၼမ်လူင်ၼမ်လၢင်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပပႃႇလီဢမ်ႇႁပ်ႉ၊ "ငိုၼ်းမဵတ်ႉတႅင်ႈၶမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတႅၵ်ႈၼိူင်းလႆႈတင်း ၵုသူဝ်ႇဢၼ်တေလႆႈလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈသွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ဢဝ်မိူင်းလူင်ဢၼ်ၶုၼ်ၶဝ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉသေ မႃးလႅၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႅၵ်ႈလႆႈ" ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈၼင်ႇၼႆ။ ၶုၼ်လိတ်ႉသဝီႇၶဝ်လႆႈသုမ်းၵၢၼ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇပပႃႇလီတႄႉ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႑႐႒၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)