ငူးႁဝ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇတေႃးသယူႇတီႈၼႂ်းထဵင် ဢုရုဝေႇလ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇငမ်းယဵၼ်ၵူၼ်းတင်းလၢႆၼၼ်ႉ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈပွႆႇရႁၢၼ်းတႃႇၶဝ် ႁူၵ်းသိပ်းတူၼ် တႃႇတေပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇယူႇယဝ်ႉ။ တူဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ တႃႇတေပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသႃႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇယေႃးၶိင်းဢွၵ်ႇမႃးၽႅဝ်ထိုင် ထိူၼ်ႇဢုရုဝေႇလယူႇယဝ်ႉ။

ၼိူဝ်ၽင်ႇၼမ်ႉၼေႇရၼ်ႇၸရႃႇၼၼ်ႉ သြႃႇလူင်ဢုရုဝေႇလၵသ်သပတင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းႁႃႈပၢၵ်ႇ ယူႇသဝ်းဝႆႉယူႇ။ ပွတ်းတႂ်ႈသမ်ႉ ၼတီႇၵသ်သပ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉ တင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းသၢမ်ပၢၵ်ႇယူႇသဝ်းယူႇ။ ၽၢႆႇႁၢင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၵႃႇယႃၵသ်သပၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉပၢႆ တင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းသွင်ပၢၵ်ႇ ယူႇသဝ်းဝႆႉယူႇ။ ၶဝ်တၢင်းမူတ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉ ၶူၼ်ႁူဝ်ယၢဝ်းသေ ၸွၵ်းမူၺ်းၶူၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ။ ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မီးတၢင်းယုမ်ႇယမ်ပူႇၸေႃႇၽီၾႆးလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပွႆးပူႇၸေႃႇၽီၾႆးယူႇသေႇသေႇယဝ်ႉ။

ဢုရုဝေႇလၵသ်သပလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယူႇႁူမ်ႈလေႃးတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႇတီႈသေ ယူႇၼႂ်းပရဝုၼ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းပရဝုၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉသိုင်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပဵၼ်တီႈပူႇၸေႃႇၽီၾႆး။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽႅဝ်မႃးၼၼ်ႉ ၸင်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ႁႂ်းလႆႈၵိုတ်းသဝ်းၼႂ်းသိုင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ဢုရုဝေႇလၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈဝႆႉ သမၼၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းသိုင်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ သိုင်ႇၼၼ်ႉဢမ်ႇပဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁိမ်းၼၼ်ႉ မီးထဵင်လင်ၼိုင်ႈ၊ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၵိုတ်းသဝ်းၵေႃႈၵိုတ်းသဝ်းတီႈၼၼ်ႉလႄႈ ၼႆသေ ၸင်ႇၸီႉၼႄၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ ၼႂ်းထဵင်ၼၼ်ႉ မီးငူးႁဝ်ႇလူင်တိူဝ်ၼိုင်ႈ ၵွင်ႉမၼ်းႁႅင်းၼႃႇ၊ မၼ်းယၢမ်ႈသၵ်းတၢႆၵူၺ်းဢၼ်မႃးၼႂ်းထဵင်ၼၼ်ႉလႄႈ ၾၢင်ႉတူဝ်တႃႉ - ၸင်ႇပၼ်ၵႂၢမ်းၾၢင်ႉတီႈၽြႃးပဵꧣ်ၸဝ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸင်ႇဝႃႈ "ၵဝ်ဢမ်ႇၵူဝ်သႄႈ၊ ၵဝ်တေလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈၼၼ်ႈၵႂႃႈ" ၼႆသေ ၽွင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇၼႂ်းထဵင်ၼၼ်ႉ။ ပေႃးၶဝ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ ငူးႁဝ်ႇလူင်ဢွၵ်ႇတေႃးသသေ ဢဝ်ၵၢပ်ႇၶေႃးမၼ်းၵီႈ၊ ပၼ်သဵင်မေႃးသႃႈသႃႈသီႈသီႈယူႇ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇဢဝ်ၽုၼ်းတၼ်းၶူဝ်းမႅတ်ႉတႃႇ ႁူတ်းယဵၼ်ပၼ်တေႃးသငူဝ်းႁဝ်ႇလူင် ယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈၸၢမ်ႇၸၢၼ်ႇသမႃႇပၢတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ထၢင်ႇဝႃႈ ငူးႁဝ်ႇၼၼ်ႉ သၵ်းသမၼ ဢၼ်မီးႁၢင်ႈၾၢင်လီယၵ်ႉၼၼ်ႉ တၢႆယဝ်ႉၼႆသေ ၸင်ႇမႃးၽုၺ်ႇတူၺ်းၽၵ်းတူ။ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈႁၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈၸၢမ်ႇသမႃႇပၢတ်ႈ ၼိမ်တူဝ်ငမ်းယဵၼ်ယူႇသေ ၽၢႆႈၼႃႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ငူးႁဝ်ႇလူင် ၼွၼ်းၶူတ်းယူႇယဵၼ်ယဵၼ်၊ ၶၢမ်ႇတၢင်းမႅတ်ႉတႃႇၵတ်းယဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶွတ်ႇၶဵၼ်းႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဢၢမ်းလူင်ဢၢမ်းလၢင်ၵႂႃႇ။ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ထၢမ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဝႃႈ ၸွင်ႇမီး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵူဝ်ႁေငူးႁဝ်ႇၼၼ်ႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈၽၢႆႇပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးႁူႉသဵင်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ လွတ်ႈယၢၼ်ၵိလေႇသႃႇတင်းမူတ်းယဝ်ႉလႄႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵူဝ်ႁႄယဝ်ႉလႃႇ။

"ရႁၢၼ်းတႃႇမျၢတ်ႈၶဝ်ၼႆႉ တေႃးသလႄႈ လွင်ႈၵူဝ်ႁႄၼၼ်ႉ မွၵ်ႈၽွင်ၼၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ" ၸင်ႇဝႃႈဝႆႉၼႂ်းၽလၵီႇတၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈသေၵႃႉၵေႃႉပႃးတေႃးသသေ မႃးလွၵ်ႇငိူတ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸိုင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်တြႃးဢုပႅၵ်ႉၶႃႇဢၼ်တူၺ်းႁေၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းၵွႆး။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်လွတ်ႈၵၢင်းလွင်ႈမိုတ်ႈမၵ်ႉတင်းလူင်ယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈၶီငဝ်၊ လွင်ႈၵူဝ်ႁႄၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူၼ်မႅတ်ႈတႃႇၵရုၼႃႇၵွႆး တေႁႃႇတူၵ်းလူင်းပၼ်။

ထမ်မပတ ၊ ႒႑႕
လွင်ႈမိုတ်ႈမၵ်ႉၼႆႉ ၸၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၶီငဝ်လႄႈ လွင်ႈၵူဝ်ႁေ။ ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမိုတ်ႈမၵ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၶီငဝ်လႆႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မီးတၢင်းၵူဝ်သင်ယဝ်ႉလႃႇ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႓႕၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)