လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Sandbox"

Jump to navigation Jump to search
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(Reverted to revision 19239 by NjsBot (talk): Sandbox restore (TwinkleGlobal))
Tag: Undo
No edit summary
Tags: Reverted မႄးထတ်းၼႂ်းမူဝ်ႇပၢႆး မႄးထတ်းမူဝ်ႇပၢႆးဝႅပ်ႉ
* ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉပၼ်ယူႇၶၢဝ်းမၢၼ်ႇယဝ်ႉ။ *
* ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸၢမ်းတူၺ်း လွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉမႄးထတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇၶႃႈ။
* ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-->
 
 
လိၵ်ႈတႆးမိူဝ်ႈပၢၼ်မိူင်းမၢဝ်းလူင်

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း