Jump to content

ၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး 36 ၶေႃႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Portrait of King Bhumibol Adulyadej in Thai Government House
 1. ပေႃးဝႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးဝႆႉ တႃႇတေၵိၼ်ယူႇၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈၶွပ်ႈၸႂ် တီႈၼိူဝ် ၶဝ်ႈ ၵူႈမဵတ်ႉ ၼမ်ႉ ၵူႈယွတ်ႇယူႇ။
 2. မိူဝ်ႈဝႆႈၽြႃးၼၼ်ႉ ယႃႇပေယွၼ်းသူး ၶူဝ်းၶွင်ဢီႈသင်၊ လူဝ်ႇယွၼ်းသူးဢဝ် ပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းမေႃ လႄႈ တၢင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၵူၺ်း။
 3. ဢူၺ်းၵေႃႉမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ၽၢၵ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼင်ႇၼၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၵဝ်ႇၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်း ၵႃႈၶၼ်လႆႈ။
 4. ၶတ်းၸႂ် လူဢၢၼ်ႇ ပပ်ႉလိၵ်ႈ ပၢႆးၽႃႇသႃႇ ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပပ်ႉတ။
 5. ပေႃးဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လီၼႆၸိုင် ၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလီ ဢွၼ်တၢင်းတ။
 6. ၶေႃႈၵႂမ်း ဢၼ်ဝႃႈ “ၶွပ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉ” ၼႆၼၼ်ႉ လၢတ်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈ ၼမ်ၼမ်တ။
 7. ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃး ပိုတ်ႇဢူၵ်းလၢတ်ႈၼႄ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃး လၵ်ႉလွမ် ဢုပ်ႇၵုမ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈ ထိမ်ႇဝႆႉပၼ်ယူႇ။
 8. ႁႂ်ႈမီးၸႂ် မေႃပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်။
 9. ပႃႇၸႃးပၼ် တႃႇတေဢဝ်ႁူ ထွမ်ႇပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ။
 10. ပေႃးမီးတၢင်းၽိတ်း တေလႆႈႁတ်းယိုၼ်ၽိတ်း။
 11. ပေႃးလူမ်ႉတူၵ်းၵႂႃႇၸိုင် တႃႇတေၶိုၼ်းလုၵ်ႉၼၼ်ႉ ယႃႇပေၵူဝ်။
 12. ယိုင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ် တႃႇတေဢွင်ႇၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေမီး ၼမ်ႉၼၵ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼမ်ယဝ်ႉ။
 13. တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းၶူဝ်လႆထၢတ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေမႃး ထဵင်ၵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။ (လူဝ်ႇႁူႉၸၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၶိုၼ်ႈတေလူင်း)
 14. မိူဝ်ႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၶႅပ်းမႂ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေၸၢႆႇ ႁႂ်ႈပေႃး ထုၵ်ႇၼီႈၶမ်ၶွင်။
 15. တႃႇတေ တွင်းပၢၼ်ႇပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေ ၼၵ်းၸႂ်သင်။
 16. သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၼႆၵေႃႈ ယိုၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ၼႆတႃႉ။
 17. ၶၢဝ်းတၢင်းယၢဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီး လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁွၼ်ႇမီး။
 18. မိူဝ်ႈတႄႇၵိူတ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇမေႃလႅၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၽိုၵ်းၵႂႃႇ လွႆးလွႆးတ။
 19. လွင်ႈမေႃမႅတ်ႇပႅင်း ၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ၽဝၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢွင်ႇထိုင်ယွတ်ႈထိုင်ၸွမ်။
 20. ၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇႁၵ်ႉငိုၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁၵ်ႉ ၽဝၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ပဵၼ်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁၵ်ႉ ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်း လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 21. ၼႂ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ် သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်လႅမ်ႉၵိၼ်ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇ။
 22. ဝၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်းပၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး၊ ၵူၺ်းပဵၼ် ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵူၺ်း။
 23. ၼမ်ႉၸႂ်ၵႅၼ်ႇၶႅင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။
 24. ၵေႃႉပႆႇပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ် သပ်းလႅင်းပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း ပွင်ႇၸႂ်တႃႉ။
 25. မဵတ်ႉငိုၼ်း (လဵၼ်ငိုၼ်း) ၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးဝႆႉယူႇ သွင်ၼႃႈ။ မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽဝ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႈတေမီး ဢၼ်သုမ်း ဢၼ်ပႄႉယူႇ။
 26. ယႃႇပေၸွမ်းၸႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
 27. ၶဵဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈ မၼ်းႁၵ်းမၢင်ႈၵႂႃႇ? ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵႅၼ်ႇၶႅင်လူး။ လိၼ်ႉၸွင်ႇတွၼ်ႉႁၵ်း သေပွၵ်ႈႁိုဝ်?။
 28. တူၼ်ႈမႆႉဢွၼ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မၼ်းၸဵဝ်းယႂ်ႇၼႆသေ ယႃႇပေၵႂႃႇၸၼ်ယိုတ်ႈ၊ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ် ႁၢၵ်ႈမၼ်းၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ တေထွတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။
 29. ၶုၵ်းၶူၼ်ႉ ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင် လွင်ႈတၢင်းတၢႆ ၼိုင်ႈဝၼ်းသၢမ်ပွၵ်ႈတ။ ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေပဵၼ် ၵေႃႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉထႃႈယဝ်ႉ။
 30. သႂ်ႇမၢၵ်ႇတုမ်ႇသိူဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးသႂ်ႇၽိတ်း လုၵ်ႈမၢႆၼိုင်ႈၸိုင် ၸိူဝ်းၵိုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽိတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။
 31. ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ် တေယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ဝၼ်းတေယဝ်ႉမၼ်းတ။
 32. ႁႂ်ႈပဵၼ် ၼမ်ႉၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵွၵ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းတ။
 33. လိူၼ်လႄႈလၢဝ်ၼႆႉ မၼ်းသုင်ပူၼ်ႉတီႈၼႃႇ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုတ်းလႆႈ တၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈ ယိုၼ်း တၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းတ။
 34. ၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၼႃႈၵၢၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ယူႇတင်းၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လိူၵ်ႈႁဵတ်း ဢၼ်ယမ်သေပိူၼ်ႈတ။
 35. တီးၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ ပပ်ႉလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်သေပိူၼ်ႈ၊ ဢၼ်ၸၢင်ႈလႆႈ တၢင်းႁူႉသေပိူၼ်ႈ၊ ပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၼိုင်ႈလိူၼ် ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ် လူဢၢၼ်ႇပပ်ႉ ၼိုင်ႈပပ်ႉတ။
 36. ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈမၵ်းမၢႆမၼ်းယူႇ။ ၶူဝ်းၶွင်ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢဝ်မႃး တီႈလႂ် ၶိုၼ်းဝႆႉဝၢင်း တီႈၼၼ်ႈတ။ မၢႆမီႈၼႆႉ ပဵၼ် ၵႃႈၶၼ်ၵူၼ်း။

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • ၸဵင်ၶမ်းလႅင်း မၢႆ (24)၊ ပီ 2017၊ ၼႃႈလိၵ်ႈ ( )