ၶေႃႈၵႂၢမ်းၽြႃး သၢမ်ပိူင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
  1. ၵႂၢမ်းၵူၼ်းႁဝ်း ပႅတ်ႇၶေႃႈၼႆႉ ၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ ၼိုင်ႈၶေႃႈ။
  2. ၵႂၢမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ သိပ်းႁူၵ်းၶေႃႈၼႆႉ ၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း ၵႂၢမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼိုင်ႈၶေႃႈ။
  3. ၵႂၢမ်းၵူၼ်းႁဝ်း ပၢၵ်ႇပၢႆသၢဝ်းပႅတ်ႇၶေႃႈၼႆႉ ၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း ၵႂၢမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼိုင်ႈၶေႃႈ။