ၶႅၵ်ႇ၊ ဝွၵ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၶႅၵ်ႇ
ၽွင်းမိူဝ်ႈမႃးၵေႃႈ တေႃႈမႃးႁင်းၵူၺ်း
ဢမ်ႇပႃးဢူၺ်းၵေႃႉ တႃႇတေႃႉၸုင်မိုဝ်း
ၶူဝ်ႁွႆတိုဝ်းၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇပႃးသင်။

ၽွင်းမိူဝ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈ တေႃႈမိူဝ်းႁင်းၵူၺ်း
ဢမ်ႇပႃးဢူၺ်းၵေႃႉ တႃႇတေႃႉၸုင်မိုဝ်း
ၶူဝ်းႁွႆႈတိုဝ်းၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇပႃးသင်။

ၽႅဝ်သေမႃးလိုဝ်ႈ ၽွင်းပႆႇယိုဝ်ႈၵႂႃႇ
မႃးၽႃႇၸိူၵ်ႈၶိုမ်း ႁုတ်ႉၵိုမ်းမတ်ႉမၼ်ႈ
လိမ်ႇၽၼ်ႈၵဵဝ်ႈတူဝ် လႆႈၶူဝ်လႆႈႁႆႈ
လႆႈမႆႈလႆႈႁၵ်ႉ ဢမ်ႇမၵ်ႉတေႃးသ
မၵ်ႉလေႃးၽပဵၼ် ဢမ်ႇယဵၼ်လႆႈမႃႈ
ၵျွၵ်းၵႃႈၵူႈလွင်ႈ ၵၢမ်ႇယွင်ႈသဵင်ႈမူတ်း
လႆႈပူတ်းပွႆႇၽႃႈ ဝၢႆႇၼႃႈပႅတ်ႈၵၼ်
ယၼ်သိုပ်ႇတၢင်းၸႅၵ်ႇ ထုင်းၸဝ်ႈၶႅၵ်ႇ။

ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင် (တၢင်ႉယၢၼ်း)