ၸၢဝ်းၶိူဝ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၸုလုမ်းတုမ်ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်၊ မီးလွင်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်၊ မီးလွင်ႈၾိင်ႈငႄႈ မိူၼ်ၵၼ်၊ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် မိူၼ်ၵၼ်၊ ငိူၼ်ႈၶိူဝ်းၶဝ် မိူၼ်ၵၼ်၊ လုၵ်ႉတီႈငိူၼ်ႈလဵဝ် တိုၼ်းလဵဝ်သေ ပဵၼ်မႃး၊ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းတေႃႇၵၼ် မၵ်းမၼ်ႈၵၼ် ပဵၼ်သၢႆလဵဝ် ၽၼ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၼမ်ႉတီႈၵိၼ် လိၼ်တီႈယူႇ ဢူႇတီႈၼွၼ်းသေတီႈတီႈ၊ မၵ်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်၊ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မိူၼ်ၵၼ် ပွင်ႇၵၼ်၊ မီးလွင်ႈၾိင်ႈထုင်းၾိင်ႈငႄႈ လႄႈ လွင်ႈၵိူဝ်းယမ် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ် မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶိူဝ်းၶဝ် သိုပ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းႁိုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႁူႉထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ လၵ်ႉၶၼႃႇ ႁၢင်ႈၽၢင်ၼႃႈတႃ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၽိဝ်ၼင်ၶဝ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉ တင်းၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၼႆၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈပွင်ႇၸႂ် ၸႅင်ႈလႅင်းၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈ ငိူၼ်ႈတိုၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ။