ႁဵင်းတီႈမုၼ်ၶမ်းၽြႃး ဢဝ်ဝႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

မႁႃႇသၵ်ႈၵရၢၸ်ႈ ႑႐႓ ပီ၊ ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေ လႆႈၺၢၼ်ႇသပ်ႉပၼ်ႇၺု ပဵၼ်ၽြႃးမႃးယဝ်ႉ မုၼ်းၶမ်းၽြႃးဢဝ်ဝႃႇတီႈႁဵင်း ၸွမ်းၼင်ႇ တီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 • ဝႃႇ (႑) = ထိူၼ်ႇဢိသိပတၼ မိၵၻႃႇဝၼ်ႇ၊ မိူင်းပႃႇရၼသီႇ။
 • ဝႃႇ (႒, ႓, ႔) = ၵျွင်းဝေႇꩮုဝၼ်ႇ၊ မိူင်းရႃႇၸၵႁ။
 • ဝႃႇ (႕) = ၵျွင်းၵုꩦႃႇၷႃႇရသႃႇလႃႇ၊ ထိူၼ်မႁႃႇဝၼ်ႇ၊ မိူင်းဝေႇသႃႇလီ။
 • ဝႃႇ (႖) = ၶိူၼ်ႇၶႅတ်ႉလႃး၊ လွႆမၵုလ။
 • ဝႃႇ (႗) = မိူင်းၽီ တႃႇဝတိံသႃႇ။
 • ဝႃႇ (႘) = ထိူၼ်ႇၽေႇသၵလႃႇ မိၷၻႃႇဝၼ်ႇ၊ ႁိမ်းၶႅမ်ႇၽၵ်ႉၵႃႇသယ မိူင်းသံသုမႃရၷိရိ၊ တိူင်းၽၵ်ႉၵ။
 • ဝႃႇ (႙) = ၵျႂင်းၶေႃးသိတႃႇရႃႇမ၊ ၵုၵ်ႉၵုတႃႇရႃႇမ၊ ပႃႇဝႃႇရိၵႃႇရႃႇမ၊ မိူင်းၵေႃးသမ်ႇပီႇ။
 • ဝႃႇ (႑႐) = ထိူၼ်ႇပႃႇလိလေယျၵ (ထိူၼ်ႇပလလႄး)။
 • ဝႃႇ (႑႑) = ၵျွင်းၼႃႇꩮိၵႃႇရႃႇမ၊ ဝၢၼ်ႈပုၼ်ႇၼႃးၼႃႇလိၵ။
 • ဝႃႇ (႑႒) = တႂ်းတူၼ်ႈမႆႉသလဵမ်း (မႆႉတမႃႇ)၊ တိူင်းဝေႇရၼ်ႇတ။
 • ဝႃႇ (႑႓) = လွႆၸႃႇလိယ။
 • ဝႃႇ (႑႔) = ၵျွင်းၸေႇတဝၼ်ႇ၊ မိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိ။
 • ဝႃႇ (႑႕) = ၵျွင်းၼိၵျ​ေႃးထႃႇရႃႇမ၊ မိူင်းၵပိလဝတ်ႈ။
 • ဝႃႇ (႑႖) = ၵျွင်းမႁႃႇဝၼ်ႇ၊ ႁိမ်းမိူင်း ဢႃႇꩮဝီႇ။
 • ဝႃႇ (႑႗) = ၵျွင်းဝေႇꩮုဝၼ်ႇ၊ မိူင်းရႃႇၸၵႁ။
 • ဝႃႇ (႑႘-႑႙) = လွႆၸႃႇလိယ။
 • ဝႃႇ (႒႐) = ၵျွင်းဝေႇꩮုဝၼ်ႇ၊ မိူင်းရႃႇၸၵႁ။
 • ဝႃႇ (႒႑-႓႙) = ၵျွင်းၸေႇတဝၼ်ႇ၊ မိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိ။
 • ဝႃႇ (႔႐-႔႔) = ၵျွင်းပုၿ်ႉၿႃႇရႃႇမ၊ မိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိ။
 • ဝႃႇ (႔႕) = ဝၢၼ်ႈဝေႇꩮုဝ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃးလိၵ်ႈ (႗႔) ၊ တြႃးပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ (ၸၼ်ႉငဝ်ႈ) ထၢၼ်ၽွင်းလူင်သႃႇသၼႃႇ၊ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ထၢၼ်ၵူမ်းသႃႇသၼႃႇ ပီ 1999