008 ၵႃႇမၼိ၊ ၸၢတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

8- ၸၢတ်ႈၷႃႇမၼိ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(ၷႃမၼိ= ၶုၼ်ၸၢႆး ၷႃႇမၼိ) ထွမ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းသြႃႇ လႆႈသိူဝ်းသႃႇမိူဝ်းၼႃႈ

ဝတ်ႉထု ပၸ်ႉၸုပၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽွင်းမိူဝ်ႈမုၼ်ၶမ်းၽြႃး တိုၵ်ႉယူႇသဝ်းတမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉꩡေႇတဝၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ဢိင်ပိုင်ႈလူၺ်ႈ ရႁၢၼ်းဢၼ်ဝီရိယဢေႇၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေႁေႃးလၢတ်ႈ ꩡၢတ်ႈဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

(ဝတ်ႉထုပၸ်ႉၸု ပၼ်ႇလႄႈ ဝတ်ႉထုဢတိတ်ႉ ꩡၢတ်ႈၷႃႇမၼိၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း “ꩡၢတ်ႈသံႇဝရ”ဢၼ်မႃးၼႂ်း ဢေႇ ၵႃႇၻသၵၼိပၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႃႇထႃႇ ဢၼ်ႁေႃးမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဝတ်ႉထု ပၸ်ႉၸုပၼ်ႇလႄႈ ဝတ်ႉထုဢတိတ်ႉ ꩡၢတ်ႈၷႃႇမၼိၼႆႉ တူၺ်းဢဝ်ၼႂ်း ꩡၢတ်ႈသံႇဝရၼၼ်ႉတႃႉ။)

ၶုၼ်ၸၢႆးၷႃႇမၼိၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ဢွၼ်လီ ၽွင်းမိူင်းၼေႃႇၶမ်းၽြႃး လႄႈ ၼႂ်းၵႃႈ ၶုၼ်ပၢၵ်ႇပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉလဵၵ်ႉသုတ်းသေတႃႉ လႆႈပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၶုၼ်ပီႈမၼ်းပၢၵ်ႇၼိုင်ႈ ဢုမ်လွမ်ႉမၼ်းသေ လႆႈယုၵ်ႉပဵၼ်ၶုၼ် ၽွင်း မိူဝ်ႈယူႇသဝ်း တႂ်ႈၸွင်ႈၽိူၵ်ႇသေ တူၺ်းႁၼ်ထိုင် ၸီးၸိမ်ႇၶုၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၶႂ်ႈၼႄဢွၵ်ႇ မွၵ်ႇၶႆႈ ၵုင်ႇၵုၼ်းမုၼ်ငဝ်း သြႃႇမၼ်းလႄႈ ၸင်ႇၶၢၼ်ႁေႃး ၷႃႇထႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ-

ပႃႇꩮိ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • 8- ဢပိ ဢတရမႃၼႃၼံ၊ ၽလႃသႃဝ သမိꩡ်ꧢတိ။

ဝိပၵ်ၵ်ၿြႁ်မၸရိယေႃသမိ၊ ဢေဝံ ꩡႃၼႃတိ ၷႃမၼိ။

ပိၼ်ႇတႆး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၵေႃႉဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ဢွၼ်လီ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ်သေ ဢမ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈသေ ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပႅင်ႈၼင်ႇဢၼ်မၼ်း ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် တၵ်းတဵမ်ထူၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၷႃႇမၼိ “ၵဝ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ တၢင်းၵျၢင်ႉၵမ် ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉယဝ်ႈ”ၼႆ မႂ်းႁူႉထိုင်တႃႉ။

  • ႁူမ်ႈꩡၢတ်ႈ ။ ။ သြႃႇၶုၼ်ၸၢႆးၷႃႇမၼိ မႃးပဵၼ် ၽြႃး။
  • ၶုၼ်ၸၢႆးၷႃႇမၼိၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ်ရႁၢၼ်း ဢၼ်ဝီႇရိယယွမ်း။
  • ၵၼ်သွၼ် ။ ။ (1) ပုၼ်ႈတႃႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ လွင်ႈဢိင်ပိုင်ႈသြႃႇလီၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း။

(2) ဢၼ်ၸွမ်းၵႂၢမ်းသြႃႇလီၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။

  • ပႃႇရမီႇ ။ ။ ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ။
  • မင်ႇၷလႃႇ ။ ။ “ပၼ်ꩦိတႃၼၺ်ၸ သေဝၼႃ မင်ၷလႃ”။