009 မၶတေႇဝ၊ ၸၢတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

9- ၸၢတ်ႈမꧠၻေဝ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(မꧠၻေဝ= ၶုၼ်ဢၼ်ႁိၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ မꧠၻေဝ) ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ၵွပ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ၶၢဝ်ၼိုင်ႈသဵၼ်ႈ

ဝတ်ႉထု ပၸ်ႉၸုပၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽွင်းမိူဝ်ႈမုၼ်ၶမ်းၽြႃး တိုၵ်ႉယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉꩡေႇတဝၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃးလွင်ႈဢၼ် မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ၸင်ႇၽႅဝ်မႃး တီႈၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉသေ “ရႁၢၼ်းၶဝ်... ၵဝ်ၽြႃးပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇ ၸႂ်ႈ၊ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈပဵၼ် ၶုၼ်မꧠၻေဝၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ” ၼႆသေ ၸင်ႇႁေႃး လၢတ်ႈၼႄ ꩡၢတ်ႈမꧠၻေႇဝ ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ-

ဝတ်ႉထုဢတိတ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈတိူင်းဝိၻေႇႁ၊ မိူင်းမိထိလႃႇၼၼ်ႉ ၶုၼ်မꧠၻေႇဝ ၸွမ်းတြႃးသေ ပဵၼ်ၶုၼ်ယူႇ။ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈယူႇသဝ်းမႃး ပၢၼ်ၶုၼ်ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇသီႇႁဵင်ပီ၊ ပၢၼ်ၶုၼ်ၵႅမ်မိူင်း ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇသီႇႁဵင်ပီ၊ ပၢၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇသီႇႁဵင်ပီယဝ်ႉ။ ၶုၼ်လူင်မꧠၻေႇဝၼႆႉ မၼ်းသင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ၵူၼ်းလုမ်းလႃးၶူၼ်ႁူဝ်မၼ်း သင်ဝႃႈ ၺႃးႁၼ် ၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇမၼ်းၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမုင်ႈဢမ်ႇမွင်းသေ ၵူၼ်းလုမ်းလႃး ၶူၼ်ႁူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇလႆႈႁၼ် ၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇ သဵၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇထူၺ်ႈသေ ဢဝ်သႂ်ႇပၼ် ၼႂ်းဢူင်ႈမိုဝ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းယဝ်ႉ။

ၽွင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်မꧠၻေႇဝ တိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇယူႇသဝ်းလႆႈ ၼႂ်းမိူင်းၵူၼ်း ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇသီႇႁဵင်ပီယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈ လႆႈႁၼ် ၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ သဵၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆၸိုင် ၼႂ်းၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈ မၢႆၸႂ်ဝႃႈ ၶုၼ်တၢႆ လႅပ်ႈတေမႃးႁွင်ႉ မၼ်းၵႂႃႇ တီႈလဵဝ်ၵမ်းလဵဝ်ၼႆယူႇ။ ထၢင်ႇဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈၼႂ်း သုမ်ႉၽိူဝ်မႆႉၽိူဝ်တွၵ်ႇ ဢၼ်ၽႆးမႆႈၸပ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ တူၵ်းၸႂ်လူင်လူင်လၢင်လၢင်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ “တေႃႇၶူၼ်ႁူဝ် ပေႃးႁွၵ်ႇသေတႃႉ ၵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႆႈ ၵိလေႇသႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇလူင်ၼႆႉ”ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈ တိုၵ်ႉဝူၼ်ႉၼင်ႇၼၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းတူဝ်ၸဝ်ႈ မႆႈမိူၼ်ၼင်ႇၽႆး၊ ႁိူဝ်ႇၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ၶုၼ်လူင် ၸင်ႇတႅပ်းတတ်းၸႂ်ဝႃႈ “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ် တေၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်း ရႁၢၼ်းယဝ်ႉ”ၼႆသေ ဢဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၶွၼ်ႇငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၼိုင်ႈသႅၼ်ၼၼ်ႉ ပၼ်သူးၵူၼ်းလုမ်းလႃး ၶူၼ်ႁူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၢပ်ႈပၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးလူင်ၸဝ်ႈသေ လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈလႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁေႃးလွတ်ႈၷႃႇထႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ပၼ်ၽွင်းမိူင်းၶဝ်ယဝ်ႉ-

ပႃႇꩮိ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • 9- ဢုတ်တမင်ၷရုႁႃ မယႁံ၊ ဢိမေ ꩡႃတႃ ဝယေႃႁရႃ။

ပႃတုꧤူတႃ ၻေဝၻူတႃ၊ ပၿ်ၿꩡ်ꩡႃသမယေႃ မမ။

=ပိၼ်ႇတႆး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽွင်းမိူင်းၶဝ်ဢိူၺ်း... ၵဝ်ၼႆႉ လႆႈတတ်းလတ်းမႃး သၢမ်ပၢၼ်ယဝ်ႉသေ ၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၶဵဝ်ၶုၼ်တၢႆၼၼ်ႉ မႃးမီးထၢင်ႇၸႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵဝ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းရႁၢၼ်းယဝ်ႉ။

  • ႁူမ်ႈꩡၢတ်ႈ ။ ။ ၶုၼ်မꧠၻေႇဝ မႃးပဵၼ် ၽြႃး။
  • လုၵ်ႈၸၢႆးလူင် မႃးပဵၼ် ၸဝ်ႈရႃႇႁုလႃႇ။
  • ၵူၼ်းလုမ်းလႃးၶူၼ်ႁူဝ်ၸဝ်ႈ မႃးပဵၼ် ၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇၻႃႇ။
  • ၵၼ်သွၼ် ။ ။ ႁၼ်ဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ တေႃႈႁႂ်ႈပဵၼ်သင်ႇဝေႇ။
  • ပႃႇရမီႇ ။ ။ ၼဵၵ်ၶမပႃႇရမီႇ။
  • မင်ႇၷလႃႇ ။ ။ “ဢပ်ပမႃၻေႃ ၸ ꩪမ်မေသု မင်ၷလႃ၊ ꩪမ်မႁရိယႃ မင်ၷလႃ”။