010 သုၶဝိႁႃႇရိ၊ ၸၢတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

10- ၸၢတ်ႈသုၶဝိႁႃႇရိ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(သုၶဝိႁႃရီ = ရႁၢၼ်းဢၼ်ၵႆႉယၢမ်ႈယူႇ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်) ꧤဝရသေႉရႁၢၼ်း ၵတ်းယဵၼ်လီတွၼ်း

ဝတ်ႉထုပၸ်ႉၸုပၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸဝ်ႈꧤၻ်ႉၻိယၼႆႉ ပဵၼ်ရႁၢၼ်း ၸွမ်း ၸဝ်ႈၵိမိလ၊ ၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇၻႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶုၼ်သႃႇၵီႇၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႆႈယူႇသဝ်း ၼိူဝ်ႁေႃပြသ်သၢၻ်ႈ မီးၵူၼ်း ပႂ်ႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆသေတႃႉ လႆႈၵူဝ်ၵူဝ်ငႅဝ်ငႅဝ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်သိူဝ်းသႃႇၼႆ မၼ်း လႆႈတူဝ်ထူပ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈဢရႁၼ်ႇယဝ်ႉၼႆ ပုၼ်ႈတႃႇမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ တေႃႈႁူႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽေးၶဵၼ်သင် ပဵၼ် ဢၼ်သိူဝ်းသႃႇၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်ၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇၵႆႉၶၢၼ်ဝႃႈ “ဢေႃး... သိူဝ်းသႃႇယဵၼ်ၸႂ်တႄႉၼေႃး၊ ဢေႃး... သိူဝ်းသႃႇယဵၼ်ၸႂ်တႄႉၼေႃး”ၼႆယူႇ။ ဢၼ်ၸဝ်ႈꧤၻ်ႉၻိယ ၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢရႁတ်ႉတမၵ်ႈၽူလ်ႇ သိူဝ်းသႃႇယဵၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ၸင်ႇၵႂႃႇလဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ တမ်ႈတီႈ ဝဵင်းဢၼုပီႇယ၊ တီႈသူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ၸင်ႇဢဝ်ၵႃႇထႃႇ “ယၺ်ၸ ဢၺ်ၺေ ၼ ရၵ်ၶၼ်တိ” ႁၢင်ႈၶိူင်ႈသေ ႁေႃးလၢတ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ꩡၢတ်ႈသုၶဝိႁႃႇရိၵႂႃႇယဝ်ႉ-

ဝတ်ႉထုဢတိတ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈမိူင်းၿႃႇရႃႇၼသီႇၼၼ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃး ပဵၼ် ၶိူဝ်းပုၼ်ႇၼႃး ဢုၻိၸ်ၸယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁူႉႁၼ်ထိုင် တၢင်းၽိတ်း ၵႃႇမၵုၼ်ႇလႄႈ ၽွၼ်းလီ ၽဝရသေႉရႁၢၼ်းသေ ၸင်ႇပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇႁိမဝၼ်ႇတႃႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းရသေႉရႁၢၼ်းယဝ်ႉ။ လႆႈသမႃႇပတ်ႈပႅတ်ႇပိူင်သေ မီးလုၵ်ႈၼွင်ႉ ႁႃႈပၢၵ်ႇ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၽူၼ်ၼၼ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃးရသေႉလူင်လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းႁႃႈပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵႆႉမႃးယူႇသဝ်းတမ်ႈတီႈ ၼႂ်းသူၼ်သိူဝ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၿႃႇရႃႇၼသီႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းၽူၼ်ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၶုၼ်ႁေႃ ၶမ်း ၿႃႇရႃႇၼသီႇ ၸင်ႇလဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ရသေႉလူင်ၵေႃႈ ဢႃႇယုထဝ်ႈၵႄႇမႃးယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ သိုပ်ႇယူႇသဝ်းတမ်ႈတီႈ ၼႂ်းသူၼ်သိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼၼ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃးရသေႉလူင် ၸင်ႇဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးမၼ်း ႁႃႈပၢၵ်ႇ ဢၢပ်ႈပၼ် တပႄးလူင်မၼ်းသေ ႁႂ်ႈၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇယဝ်ႉ။ တပႄးလူင်မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၽဝၶုၼ်သေ ၸင်ႇမႃးႁဵတ်းရသေႉရႁၢၼ်းယဝ်ႉ။ သမ်ႉလႆႈဝႆႉ သမႃႇပတ်ႈပႅတ်ႇပိူင် ၸိူင်ႉၼင်ႇ သြႃႇလူင်ရသေႉမၼ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဝၼ်းၼိုင်ႈ တပႄးလူင်မၼ်း ၶႂ်ႈမႃးဝႆႈသႃ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃး ဢၼ်ပဵၼ်သြႃႇလူင်မၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇၽႅဝ်မႃး တမ်ႈတီႈသူၼ်သိူဝ်း ၿႃႇရႃႇၼသီႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၽႅဝ်ထိုင် တမ်ႈတီႈ ႁိမ်းသြႃႇလူင်ၼႆ ႁဵတ်းဝတ်ႈဢွၼ်ႇဝတ်ႈလူင်ယဝ်ႉ ဢဝ်ဢၼ်သိူဝ်ႇ သိူဝ်ႇသေ ၼွၼ်းလိုဝ်ႈၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ယူႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် ၿႃႇရႃႇၼသီႇ ၶႂ်ႈမႃးဝႆႉသႃ ရသေႉလူင်လႄႈ ၸင်ႇၽႅဝ်မႃးယဝ်ႉ။ ၶုၼ်လူင် ၽႅဝ်မႃးသေတႃႉ တပႄးလူင်သမ်ႉ ပႆႇလုၵ်ႉၵမ်းလဵဝ်၊ ၸင်ႇၼွၼ်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ “ဢေႃး... သိူဝ်းသႃႇယဵၼ်ၸႂ်တႄႉၼေႃး... ဢေႃး... သိူဝ်းသႃႇယဵၼ်ၸႂ်တႄႉၼေႃး”ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ၶုၼ်လူင် လႆႈႁၼ်ၵႂႃႇၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸင်ႇပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းၸႂ်ဢမ်ႇလီၵႂႃႇ တႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ရသေႉလူင်ဝႃႈ “ၸဝ်ႈရသေႉၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ရသေႉ ဢၼ်ၵိၼ်ဢိမ်ႇ ၵိၼ်တဵမ်သေ ၵုမ်ႇၼွၼ်းယူႇၵူၺ်းလူင်” ၼႆယဝ်ႉ။ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃး ရသေႉလူင်ၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ “ၶုၼ်လူင်... ရသေႉၸဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပဵၼ်ၶုၼ်မိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် မၼ်း ဢဝ်လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇယဵၼ်ၸႂ်ꧢၢၼ်ႇ၊ လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇယဵၼ်ၸႂ် ၽဝရသေႉရႁၢၼ်းသေ မႃးတႅၵ်ႈလွင်းသိူဝ်း သႃႇယဵၼ်ၸႂ်ၶုၼ် မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉပိူၼ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈသေ ပႂ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇၶၢၼ်ဝႃႈ ၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉ”ၼႆသေ ၸင်ႇႁေႃးၼႄၷႃႇထႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ ပၼ်ၶုၼ်လူင်ယဝ်ႉ-

ပႃႇꩮိ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • 10 ။ ယၺ်ၸ ဢၺ်ၺေ ၼ ရၵ်ၶၼ်တိ၊ ယေႃ ၸ ဢၺ်ၺေ ၼ ရၵ်ၶတိ။

သ ဝေ ရႃꩡ သုၶံ သေတိ၊ ၵႃမေသု ဢၼပဵၵ်ၶဝႃ။

ပိၼ်ႇတႆး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်လူင်... ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပႂ်ႉမၼ်း၊ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပႂ်ႉပိူၼ်ႈ၊ ၵေႃႉဢၼ် ယၢၼ်လွတ်ႈတၼ်ႇႁႃႇ ဢမ်ႇၸပ်းပႅၼ်း ဝတ်ႉထုၵႃႇမ၊ ၵိလေႇသႃႇၵႃႇမၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈဝႃႈ လႆႈၼွၼ်းလပ်း သိူဝ်းသႃႇယဵၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

  • ႁူမ်ႈꩡၢတ်ႈ ။ ။ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃးရသေႉလူင် မႃးပဵၼ် ၽြႃး။
  • တပႄးလူင် မႃးပဵၼ် ၸဝ်ႈꧤၻ်ႉၻိယ။
  • ၵၼ်သွၼ် ။ ။ လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇ ၵႃႇမသုၶၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၽႆးၵိလေႇသႃႇယူႇလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵၢင်းယၢၼ်တၢင်းမႆႈ။

လွဝ်းသိူဝ်းသႃႇ ꧢႃႇၼသုၶ၊ ၽလသုၶၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢင်းယၢၼ် ၼီႇဝရ ၼဢိၵ်ႇ ၵိလေႇသႃႇလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇၸၼ်ႉသုင်

  • ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းမႆႈ။
  • ပႃႇရမီႇ ။ ။ ၼဵၵ်ႉၶမပႃႇရမီႇ။
  • မင်ႇၷလႃႇ ။ ။ “ꩪမ်မၸရိယႃ မင်ၷလႃ၊ ဢသေႃၵ မင်ၷလႃ၊ ဝိရꩡ မင်ၷလႃ၊ ၶေမ မင်ၷလႃ”။