တၢင်းလူႇ ၵူႈပိူင်ပိူင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

တၢင်းလူႇၸဝ်ႈၽူႈလီၶဝ် မီးႁႃႈပိူင်။ ႁႃႈပိူင်ၼၼ်ႉၸမ်ႉ -

 1. သꩪ်ꩪႃၻႃႇၼ
 2. သၵ်ႉၵၸ်ႉၸၻႃႇၼ
 3. ၵႃႇလၻႃၼ
 4. ဢၼုၵႁိတၻႃႇၼ
 5. ဢၼုႁၸ်ႉတၻႃႇၼ ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သꩪ်ꩪႃၻႃႇၼ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ယုမ်ႇယမ်ၵၢမ်ႇလႄႈ ၽွၼ်းလီၵၢမ်ႇသေ လူႇတၢၼ်းပၼ် ၵေႃႉလူႇၶၢမ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သꩪ်ꩪႃၻႃႇၼယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်လူႇၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽဝလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ -

 • ၶူဝ်းၶွင်ႇလိူင်ႇၼမ် မၢၵ်ႇမီးလီပဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ။
 • မီးၶူဝ်းယိပ်းၶူဝ်းတိုဝ်းၼမ်။
 • လီယဵမ်ႈလီတူၺ်း။
 • ၸႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ်လီ။
 • မီးႁၢင်ႈၽၢင် ႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈငၢမ်းတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ။

သၵ်ႉၵၸ်ႉၸၻႃႇၼ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶူဝ်းလူႇၵေႃႈ ႁဵတ်းပဵၼ် ၸိုၼ်ႈၸိုၼ်ႈသႂ်သႂ် ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႅပ်ႈသေ ၼပ်ႉၼပ်ႉယမ်ယမ်လူႇတၢၼ်းပၼ် ၵေႃႉဢၼ်လူႇၶၢမ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သၵ်ႉၵၸ်ႉၸၻႃႇၼယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်လူႇတၢၼ်းၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽဝလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ -

 • ၶူဝ်းၶွင်လိူင်ႇၼမ် မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ။
 • မီးၶူဝ်းယိပ်းၶူဝ်းတိုဝ်းၼမ်။
 • လုၵ်ႈလၢင်၊ မေးၼၢင်း ၊ ၶႃႈၸႂ်ႉၵူၼ်းသွႆ ထွမ်ႇသူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်း။
 • မီးၺၢၼ်ႇလႅတ်းၽၢႆ မေႃႁူႉမေႃႁၼ်။

သင်ဝႃႈ ၶူဝ်းလူႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇမေႃႁၢင်ႈႁႅၼ်းသေ လူႇၵႂႃႇၸလိူဝ်ႈၸလႃႈ ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ်ၼႆၸိုင် မီးၶူဝ်းၶွင်ၼမ်သေတႃႉ လုၵ်ႈလၢင်း၊ မေးၼၢင်း၊ ၶႃႈၸႂ်ႉၵူၼ်းသွႆႁဝ်း ၸၢင်ႈဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁဝ်း။


ၵႃႇလၻႃႇၼ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်း လူႇတၢၼ်းၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶိင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ ၵႃႇလၻႃႇၼယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်လူႇတၢၼ်းၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽဝလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ -

 • ၶူဝ်းၶွင်လိူင်ႇၼမ် မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ။
 • မီးၶူဝ်းယိပ်းၶူဝ်းတိုဝ်းၼမ်။
 • ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းသေ လႆႈၽွၼ်းလီတင်းၼမ်။
 • ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်း မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈလႆႈ။

ၵေႃႉဢၼ်လူႇတၢၼ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ မီးၶူဝ်းၶွင်သေတႃႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်းလႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈ။

ဢၼုၵႁိတၻႃႇၼ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶႂ်ႈယုၵ်ႈယွင်ႈထႅမ်ၽိူမ်ႉပၼ် ၵေႃႉဢၼ်လူႇၶၢမ်ႇၼၼ်ႉသေ လူႇတၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ ဢၼုၵ်ႉၵႁိတၻႃႇၼယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈလႊႇတၢၼ်းၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽဝလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ-

 • ၶူဝ်းၶွင်လိူင်ႇၼမ် မၢၵ်ႇမီးလီပဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ။
 • မီးၶူဝ်းယိပ်းၶူဝ်းတိုဝ်းၼမ်။
 • ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉ မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈယိပ်းတိုဝ်းသေ ယိပ်းတိုဝ်းၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉၸႂ်ယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈမီးၸႂ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈၵေႃႉဢၼ်လူႇၶၢမ်ႇၼၼ်ႉသေ လူႇတၢၼ်းၼႆၸိုင် မီးၶူဝ်းၶွင်လီငၢမ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယိပ်းတိုဝ်း၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိပ်းတိုဝ်း။ ၵႆႉၸၢင်ႈလႆႈယိပ်းတိုဝ်း ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢမ်ႇလီၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ဢၼုပႁၸ်ႉၸၻႃႇၼ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ၊ တမ်ႈတီႈပိူၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈသေ လူႇတၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈဢၼုပႁၸ်ႉၸၻႃႇၼ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်းၼင်ၼၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽဝလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ -

 • ၶူဝ်းၶွင်လိူင်ႇၼမ် မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ။
 • မီးၶူဝ်းယိပ်းၶူဝ်းတိုဝ်းၼမ်။
 • ၶူဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶဵၼ်လူင်ႁႃႈပိူင် ဢမ်ႇယႃႇလႆႈ။
 • လုၵ်ႈလၢင်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇမူၺ်ႇဢမ်ႇၵဝ်းလႆႈ။

သင်ဝႃႈလူႇတၢၼ်း ႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ပိူၼ်ႈၼႆၸိုင် မီးၶူဝ်းၶွင်သေတႃႉ ၶဵၼ်လူင်ႁႃႈပိူင် ၸၢင်ႈယႃႉၵဝ်းတဝ်လႅဝ်လႆႈယဝ်ႉ။

ဢူမ်သူပ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ယုမ်ႇၼပ်ႉႁူႉယုၵ်ႉယွင်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉၽႂ် ၊ မၢႆၸႂ်တွင်းၵၼ်တႃႉ ၊ သပ်ႉပုရိသ ၊ ၻႃႇၼမျၢတ်ႈႁႃႈပိူင်။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃးလိၵ်ႈ (႑႗႔) ၊ တြႃးပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ (ၸၼ်ႉငဝ်ႈ) ထၢၼ်ၽွင်းလူင်သႃႇသၼႃႇ၊ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ထၢၼ်ၵူမ်းသႃႇသၼႃႇ ပီ 1999