ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  မျၢၼ်ႇမႃႇ
လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ

ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
မဵဝ်းၸုမ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ

ႁိူၼ်းၵႅဝ်ႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ

ၼေႇပျီႇတေႃႇ
ၽွင်းလူင်ၶဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.president-office.gov.mm

ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ (ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Office of the President of the Republic of the Union of Myanmar) ၼႆႉ ပဵၼ် လုမ်း ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ် တီႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လႆႈတႄႇၽွတ်ႈႁႅၼ်း မိူဝ်ႈပီ 2011 ၽွင်းလုၵ်ႉဢဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း၊ တွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉႁွင်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ 2013 လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁပ်ႉႁွင်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ထႅၼ်ႈ ဢႃႇၸီႇယႅၼ်ႇ 2014 ၼၼ်ႉသေ ပီ 2012သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 4 ၼၼ်ႉ ဢဝ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ လႆႈၶႂၢၵ်ႈႁဵတ်းပဵၼ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် 6 ဢၼ်ယဝ်ႉ။[1] ပီ 2013ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 9 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ဢဝ် ဢူးယႄးထုတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင်တီႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပၼ်ၵၢၼ်ပဵၼ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ႁင်း လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။[2] ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ဢူးၸေႃႇထေး ၶုၼ်ပွင်ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လႆႈသိုပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃးယဝ်ႉ။ ထိုင်ပၢၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇၼၼ်ႉ လႆႈယွၼ်ႇယွမ်းပဵၼ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းသေ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႆႈပဵၼ် ၽွင်းလူင်မႃးယဝ်ႉ။

ပိူင်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • ၸုမ်းလုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
 • လုမ်းၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵွၼ်း
 • လုမ်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (1) ၵွၼ်း
 • လုမ်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (2) ၵွၼ်း
 • ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးမိူင်း လႄႈ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ
 • ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး
 • ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် လွင်ႈၵူၼ်း လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ
 • ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း
 • ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ႁိူၼ်းၵႅဝ်ႈ
 • ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ
 • ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ၊ ၽၢႆႇပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇလိူၵ်ႈတိူင်ႇ[3]

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ (2011-2016)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈပၢၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ၵၢၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇ၊ ၽၢႆႇၾိင်ႈမိူင်း၊ ၽၢႆႇပၢႆးပႆႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2011ဢႄႇပရႄႇ 19 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ၵၢၼ် ၵူၼ်း 9 ၵေႃႉ[4] ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[5]

ပီ 2014 ၵျုၼ်ႇ 18 ၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ် ဢူးမျိၼ်ႉမွင်ႇ လႄႈ ဢူးၸဵင်ႇဝိၼ်းဢွင်ႇၶဝ် ပၼ်ၵၢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇယူႇယဝ်ႉ။[6][7][8]

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တေႃႇထိုင် ပီ 2014 ၼႆႉ ပဵၼ်ၼင်ႇၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. Nyein Nyein။ "Four New Ministries Created in President’s Office"၊ The Irrawaddy၊ 4 September 2012။ 
 2. "Burma President’s Office Appoints First Spokesperson"၊ The Irrawaddy၊ 9 January 2013။ 
 3. "နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန"၊ National Web Portal။ [ႁဵင်းၵွင်ႉဢၼ်တၢႆႇ]
 4. "Myanmar president pledges to work for best of nation with advisory board"၊ CCTV၊ 5 April 2011။ Archived from the original on 7 July 2015။ 
 5. Notification No. 53/2013. Republic of the Union of Myanmar President Office (7 August 2013).
 6. Mathieson၊ David Scott။ "Burma: the Clash of Church, State, and Society"၊ Human Rights Watch၊ 9 July 2014။ 
 7. 7.0 7.1 7.2 Notification (No. 40/2014). Republic of the Union of Myanmar Union Government (18 June 2014).
 8. Kyaw Hsu Mon။ "Burmese President Appoints New Religious Advisors"၊ The Irrawaddy၊ 19 June 2014။ 
 9. 9.0 9.1 9.2 "Advisory Board"၊ Alternative Asean Network on Burma၊ 9 September 2013။ Archived from the original on 5 December 2014။