ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Ministry of Defence
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ
Ministry of Defence
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
မိၵ်ႈမၢႆ ဢၼ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၸႂ်ႉဝႆႉ
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး
  • 1937 ဢေႇပရႄႇ 1(ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ)
  • 1948 မေႇ 8(လုမ်းသိုၵ်း)
  • 1 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1956; 68 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (1956-01-01)(ထၢၼ်ၽွင်းလူင်)
မဵဝ်းၸုမ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ မၢႆလုမ်း (24)၊ၼေႇပျီႇတေႃႇ
ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၵူႈပီ US$2.289 billion (2013)
ၽွင်းလူင်ၶဝ် ၸွမ်သိုၵ်းမျႃႉထုၼ်းဢူး
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႄ Myanmar Economic Corporation
Union of Myanmar Economic Holdings
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ mod.gov.mm

တီႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈသေ မီးဝႆႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်းမျႃႉထုၼ်းဢူးယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၼၢမ်းၵၢၼ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇၵျေႃႇႁူဝ်းယဝ်ႉ။[1]

ၽွင်းလူင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ၶၢဝ်း
တႄႇ တေႃႇထိုင်
1 ၶုၼ်သိုၵ်းလႅတ်ႉၵျႃႇ 1-8-1947 13-9-1948
2 ဢူးၼု 14-9-1948 3-4-1949
3 ၸွမ်ႁၢၼ် ၼေႇဝိၼ်း 4-4-1949 9-9-1950
4 ဢူးဝိၼ်း 18-9-1950 15-3-1952
5 ဢူးပႃႉသူၺ်ႇ 16-3-1952 4-6-1958
6 ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇ 9-6-1958 28-9-1958
7 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼေႇဝိၼ်း 29-9-1958 15-3-1960
8 ဢူးၼု 16-3-1960 2-3-1962
9 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼေႇဝိၼ်း 3-3-1962 20-4-1972
10 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸၢၼ်းယု 21-4-1972 7-3-1974
11 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် တိၼ်ႇဢူး 8-3-1974 6-3-1976
12 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် တူႇရၵျေႃႇထိၼ်ႇ 7-3-1976 27-7-1988
13 ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း ၸေႃးမွင်ႇ 28-7-1988 19-3-1992
14 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် တၢၼ်းသူၺ်ႇ (ဝၢႆးလင် ပဵၼ် ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း) 20-3-1992 29-3-2011
15 ၸွမ်သိုၵ်း လႃႉမိၼ်း 30-3-2011 7-9-2012
16 ၸွမ်သိုၵ်း ဝူၺ်ႇလႂိၼ်ႇ 8-9-2012 12-8-2015
17 ၸွမ်သိုၵ်း ၸဵင်ႇဝိၼ်း 25-8-2015 1-2-2021
18 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မျႃႉထုၼ်းဢူး 1-2-2021 တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်

ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း / ၽူႈၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပုၼ်ၽွၼ်းၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ လႄႈ ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တႄႇဢဝ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၼေႇဝိၼ်း တေႃႇ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းတၢၼ်းသူၺ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း/ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ ၼႆႉ မီးမႃး 6 ၵေႃႉသေ ၶဝ် 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပႃး ပုၼ်ႈၽွင်း ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပႃး ပုၼ်ၽွင်းၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈၼၼ်ႉ မီးၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ၶၢဝ်း
တႄႇ တေႃႇထိုင်
1 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼေႇဝိၼ်း 2 - 3 - 1962 20 - 4 - 1972
2 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸၢၼ်းယု 21 - 4 - 1972 7 - 3 - 1974
3 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် တိၼ်ႇဢူး 8 - 3 - 1974 6 - 3 - 1976
4 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် တူႇရၵျေႃႇထိၼ်ႇ 7 - 3 - 1976 27 - 7 - 1988
5 ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း ၸေႃးမွင်ႇ 28 - 7 - 1988 19 - 3 - 1992
6 ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း တၢၼ်းသူၺ်ႇ 20 - 3 - 1992 29 - 3 - 2011

ပိူင်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈၼႆႉ ပိူင်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမၼ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်တၢင်ႇဢၼ်သေ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ တီႈထၢၼ်ၽွင်းလူင် တၢင်ႇဢၼ်ၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်၊ ၵေႃႇပူဝ်ႇရေးသျိၼ်း၊ ၸုမ်းပူတ်ႉ ၼၼ်ႉ ဝႆႉတႂ်ႈမိူဝ်းမၼ်းသေ လုၵ်ႉတီႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။

ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈၸမ်ႉ ပဵၼ်ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉတင်း လုမ်းၽွင်းလူင်၊ လုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇ ၵွင်း၊ ၼမ်ႉ၊ ၵၢင်ႁၢဝ်၊ ယေး၊ ထွၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ၶဝ်ႈပႃး လုမ်းၶုၼ်ပွင်ၵၢၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းပဵၼ်လုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၼႆႉ ပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ လုမ်းတေႃႇလုမ်း လႆႈငူပ်ႉငိၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ပီ 2011 မႃးသေ လႆႈဢဝ် တပ်ႉမတေႃႇ ၼႆႉ ဝႆႉတႂ်ႈမိုဝ်း လုမ်းၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵမ်းသိုဝ်ႈသေ ဢၼ်ပဵၼ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈၼႆႉ လႆႈၸတ်းၵၢၼ် လွင်ႈတပ်ႉ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 သေ တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ မီးသုၼ်ႇၸတ်းၵၢၼ်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေတႃႉ တီႈတႂ်ႈမိုဝ်း ၶွင်ႇၸီႇၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး 11 ၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈႁပ်ႉဢဝ် လွင်ႈၵုမ်းၵမ်ယူႇ။

တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]