ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Defn

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
{{{လမ်းၼႂ်း}}}
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The template {{defn}} is used in template-structured glossaries to create definitions of terms. It is a wrapper for <dd>...</dd>, the description list definition HTML element. The template has a mnemonic redirect at {{dd}}.

Basic usage:

{{glossary}}
{{term|1=<var>term</var>}}
{{defn|1=<var>Definition.</var>}}
{{glossary end}}

Links, inline templates, reference citations, wikimarkup styles, etc., can be applied to the definition. Technically, the |1= part is optional if the content of the definition does not contain the "=" character, but as any editors can add content, including templates with this character in them, it is always safest to explicitly name the parameter. The |1= parameter can also be called |defn= for those who don't care for numeric parameters.

 • This will work: {{defn|1=The concept that the mass of a body is a measure of its energy content, expressed by the formula E=MC²}}
 • This will work: {{defn|defn=The concept that the mass of a body is a measure of its energy content, expressed by the formula E=MC²}}
 • This will fail: {{defn|The concept that the mass of a body is a measure of its energy content, expressed by the formula E=MC²}}

More complex usage might be:

{{defn|1=Definition. |no=# |term=term_id}}

where |no=# gives a leading number for a definition in a list of definitions, and |term=term_id provides the name of the term used in the {{Term}} template to which this definition pertains.

Images, hatnotes and other content[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Images, hatnotes and other "add-in" content intended to immediately follow the {{term}} must be used at the top of (inside) the first {{defn}} of the {{term}}. They cannot be placed between the {{term}} and {{defn}} or it will break the glossary markup. Images can, of course, be placed elsewhere within the {{defn}}, and bottom-notes like {{more}} can be placed at the ends of but inside the content of {{defn}}s.

{{glossary}}
{{term |1=colour ball |content=colour ball {{anchor|coloured ball|coloured balls|colour|colours|color ball}}}}
{{defn|1=
[[File:Set of Snookerballs.png|thumb|right|150px|A complete set of snooker balls, with six '''colour balls''']]
{{ghat|Also '''coloured ball(s)''', '''colour(s)'''; American spelling '''color''' sometimes also used.}}
In [[snooker]], any of the {{cuegloss|object ball}}s that are not {{cuegloss|red ball|reds}}.
}}
{{glossary end}}
colour ball
A complete set of snooker balls, with six colour balls

Also coloured ball(s), colour(s); American spelling color sometimes also used.

In snooker, any of the object balls that are not reds.

Multiple definitions for one term[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

If a single {{term}} has multiple definitions, they are simply numbered with the |2=parameter explicitly. Think of the parameter as standing for "2nd or later definition". You can also call it |no=, if you prefer (from "No.") Example:

{{glossary}}
{{term|1=blubbermonster}}
{{defn|1=Lorem ipsum dolor sit amet. |no=1}}
{{defn|1=Consectetur adipisicing elit. |no=2}}
{{glossary end}}
blubbermonster
1.  Lorem ipsum dolor sit amet.
2.  Consectetur adipisicing elit.

Because of the uneven length of definitions, it is usually more convenient to put the |2= before the |1= description:

{{defn |2=1 |1=Lorem ipsum dolor sit amet.}}

or

{{defn |no=1 |1=Lorem ipsum dolor sit amet.}}

This is a very robust method, because it permits complex content like block quotations, nested lists, cross-reference hatnotes, and other block-level markup inside each definition. The definitions can also be independently linked.

Use of a "standard" hatnote with a numbered definition would require manual numbering or it would look weird. But this method is deprecated anyway. An example of forcing it to kinda work:

{{term|1=blackjack|content=blackjack{{anchor|Blackjack}} }}
{{defn   |1={{main|Blackjack}}}}
{{defn|no=1|1=A card game in which players attempt to approach 21 but not exceed it.}}
{{defn|no=2|1=The best possible hand in the game of blackjack, made up of an ace and a card valued at 10 (namely, 10, J, Q, K). }}

It's better to use the {{ghat}} template, for glossary hatnotes, and put it inside the first (or most applicable) definition. This obviates creating a pseudo-definition to hold the hatnote, as shown above. {{ghat}} (which uses Module:Hatnote inline) has some CSS adjustments to work better than {{Hatnote}} and its derivatives, when used inside a definition.

Making the definition independently linkable[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

HTML5 update:

Most of the restrictions on the content of id have been removed, so id values no longer have to begin with an [a-z][A-Z] alphabetic character, avoid most punctuation marks, or suffer other such limitations. Wikipedia's MediaWiki engine is smart enough to auto-escape any problematic characters, on the fly.

To enable a link directly to a specific definition, name the definition with its {{term}} (or it must be the |id=foo value, if any, used in {{term}}). This must be unique on the page for each term, but should be the same for multiple definitions of the same term). This is done with the {{defn}}'s |term= parameter. This will produce a #-link target ID in the form term-defn#, where the # is the number of the definition (see #Multiple definitions for one term, above), defaulting to "1". Example:
{{glossary}}
{{term|1=blubbermonster}}
{{defn|no=1 |1=Lorem ipsum dolor sit amet. |term=blubbermonster}}
{{defn|no=2 |1=Consectetur adipisicing elit. |term=blubbermonster}}
{{term|1=snorkelweasel (noun)}}
{{defn|1=Ut enim ad minim veniam |term=snorkelweasel (noun)}}
{{glossary end}}
blubbermonster
1.  Lorem ipsum dolor sit amet.
2.  Consectetur adipisicing elit.
snorkelweasel (noun)
Ut enim ad minim veniam
 HTML output:
<dl class="glossary">
 <dt class="glossary" id="blubbermonster" style="margin-top: 0.4em;"><dfn class="glossary">blubbermonster</dfn></dt>
 <dd class="glossary" id="blubbermonster-defn1">1.&nbsp;&nbsp;Lorem ipsum dolor sit amet.</dd>
 <dd class="glossary" id="blubbermonster-defn2">2.&nbsp;&nbsp;Consectetur adipisicing elit.</dd>
 <dt class="glossary" id="snorkelweasel_(noun)" style="margin-top: 0.4em;"><dfn class="glossary">snorkelweasel (noun)</dfn></dt>
 <dd class="glossary" id="snorkelweasel_(noun)-defn1">Ut enim ad minim veniam</dd>
</dl>

Note that some characters in snorkelweasel (noun)" have been converted on the fly by MediaWikia by the time it sends the ID to the browser as snorkelweasel_.28noun.29-defn1. You can still link to it on this page as #snorkelweasel (noun)-defn1 (view page source and see for yourself – that link has href=#snorkelweasel_.28noun.29-defn1).

The IDs blubbermonster-defn1, blubbermonster-defn2,  and snorkelweasel_(noun)-defn1 are all individually linkable, e.g. as [[Glossary of weird terms#blubbermonster-defn1]]. This is especially useful for cross-references within the glossary, e.g. See also [[#blubbermonster-defn2|"blubbermonster", sense 2]].

To add more than one linkable anchor, use the {{anchor}} template at the beginning of the definition's content:

{{defn|no=2|1=<span class="nowrap">{{[[ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:anchor|anchor]]|elit|Elit}}</span>Consectetur adipisicing elit.|term=blubbermonster}}

ၽႃႇသႃႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

There is no |lang= parameter, as on English Wikipedia all definitions are necessarily in English. For uses of glossary markup for non-glossary purposes in which some content may be in a foreign language, use language templates. E.g. in a list of film title translations formatted using glossary markup:

{{glossary}}
{{term|1=Titles of La Vie en Rose in various languages&nbsp;|content=Titles of ''[[La Vie en Rose]]'' in various languages}}
{{defn|1=French: ''{{lang|fr|La Vie en Rose}}''}}
{{defn|1=English: ''Life in Pink''}}
...
{{glossary end}}

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This shows both a very simple then a rather complex instance:

{{fake heading|A&ndash;M}}
{{glossary}}
{{term|1=applesnorkel}}
{{defn|1=Definition of term 1.}}
{{term|term=arglefarst |content={{lang|xx|arglefarst}}{{anchor|argle-farst|argle farst}} }}
{{defn|no=1 |defn=
Beginning of first definition of term 2
{{gbq|1=Block quotation in first definition of term 2.}}
Conclusion of first definition of term 2.
}}
{{defn|no=2 |defn=Second definition of term 2.}}
{{glossary end}}
A–M
applesnorkel
Definition of term 1.
arglefarst
1.  Beginning of first definition of term 2 ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Gbq Conclusion of first definition of term 2.
2.  Second definition of term 2.

Applying CSS styles to the definition[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The |style= parameter will pass CSS styling on to the <dd> element, e.g. |style=font-family:serif; or whatever. I.e., this styles the definition itself, not the term it applies to, other definitions, or the glossary as a whole. This feature is rarely if ever needed in articles, but can be useful elsewhere for things like matching custom user page style.

Other parameters[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The |id= parameter can be used to assign a one-word, case-sensitive ID name to definition. It must be unique on the page. This can be used as a #link target, and could have other metadata uses. See the #Making the definition independently linkable section for how to normally make a definition linkable. Probably the only reason to use this feature is if there are two terms with the same name on the page, which would result in conflicting IDs.

The |class= parameter will pass one or more space-separated CSS classes on to <dd> element, in addition to the automatically included class glossary. There is rarely any reason to do this.

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Glossary templates see also

 • Not to be confused with {{dfn}}