ၵေႃႇမတီႇ ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Yangon City Development Committee
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈ
Yangon City Development Committee
ၵေႃႇမတီႇ ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈ

ႁူင်းႁေႃၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈ
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး မေႇ 14, 1990; 33 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (1990-05-14)
ၸုမ်းဢွၼ်တၢင်း ၵေႃႇမတီႇ မျူႇၼီႇၸပႄႇ ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈ
မျူႇၼီႇၸပႄႇၵေႃႇပူဝ်ႇရေးသျိၼ်း ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈ
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ႁူင်းႁေႃၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈ
ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၵူႈပီ ၁၅ ပီႇလီႇယႅၼ်ႇ ၵျၢပ်ႈ (၂၀၀၃)[1]
ၽွင်းလူင်ၶဝ် ဢူးမွင်ႇမွင်ႇၸူဝ်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ ၶုၼ်ပွင်ဝဵင်း
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.ycdc.gov.mm

ၵေႃႇမတီႇ ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈ (Yangon City Development Committee၊ တူဝ်ယေႃႈ YCDC) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတင်း ၵေႃႇမတီႇလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် (႒႐) ဢၼ်သေ ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁေႃၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၶုၼ်ပွင်ဝဵင်းၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။

သၢႆပိုၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၶူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီဢင်းၵိတ်ႉ မိူဝ်ႈပီ ၁၈၅၂ လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ၂၀ ဝၼ်း မိူဝ်ႈပၢၼ် ပၵၢၼ်ႇမိၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ၸူးတၢင်ႇၶုၼ်ဝဵင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Town Magistrate သေၵေႃႈ တႄႇလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်ပီ ၁၈၇၄ မႃး မၵ်းမၼ်ႈ ပၵ်းပိူင်ဢႅၵ်ႉ မျူႇၼီႇၸီႇပႄႇၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်း ဢၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃး ႓႒ ၵေႃႉသေ တႄႇႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ ၁၉၂၂ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်ဢႅၵ်ႉ မျူႇၼီႇၸီႇပႄႇၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈသေ ဢိင်လူၺ်ႈၼိူဝ် ပၵ်းပိူင်ၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းမႄးလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းမျူႇၼီႇၸီႇပႄႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းသေၵေႃႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းမႃးယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉမႃးဝႃႈ မျူႇၼီႇၸီႇပႄႇၵေႃႇပူဝ်ႇရေးသျိၼ်း ဝႃႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ပီ ၁၉၆၂ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇၸီႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (တေႃႇလၢၼ်ႇယေးၵွင်ႇၸီႇ) ၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ထိုင်ပီ ၁၉၇၂ ၼၼ်ႉဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းမျူႇၼီႇၸီႇပႄႇဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၽွတ်ႈႁႅၼ်းပဵၼ် ၶွမ်ႇမတီႇမျူႇၼီႇၸီႇပႄႇသေ ဢဝ်ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယဝ်ႉ။

ထိုင် ပီ ၁၉၇၄ လိူၼ်မၢၶျ်ႉ ၂၅ ဝၼ်းမႃး ဢဝ်ၶေႃႈပူင် ထၢၼ်ၽွင်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းလႄႈသႃႇသၼႃႇသေ ဢဝ်ၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇမျူႇၼီႇၸီႇပႄႇ ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈၼႆႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈႁႂ်ႈႁွင်ႉပဵၼ် ၸုမ်းဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဝႃးၼႆသေ၊ ထိုင် ပီ ၁၉၇၇ မႃး ဢိင်လူၺ်ႈ မၢႆတွၼ်ႈ ၁၃ ပၵ်းပိူင်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ တွၼ်ႈ ၃၉ သေ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇၸီႇၵူၼ်းမိူင်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ (ၶုၼ်ၵႂၼ်းဝဵင်း) ၸုမ်းဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ ၁၉၈၄ ၼၼ်ႉ ဢဝ် ပၵ်းပိူင်သၽႃးၵူၼ်းမိူၼ်း မၢႆ ၅ သေ ၵမ်းပၼ်ပၵ်းပိူင်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ တီႈပၵ်းပိူင်ႇၼၼ်ႉ ၽွတ်ႈႁႅၼ်း သွင်တွၼ်ႈ၊ ၸွမ်းလူၺ်ႈသုၼ်ႇႁဵတ်း ဢၼ်လၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ပၵ်းပိူင် မၢႆ ၃ ၼၼ်ႉသေ ၶွင်ႈၸီႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆ ၃၈/၈၅ ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈ ပီ ၁၉၈၅ လိူၼ်မၢၶျ်ႉ ၁၂ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၶွမ်ႇမတီႇဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸႄႈလူင်တႃႈၵုင်ႈၼႆ ဢၼ်ပဵၼ်ထၢၼ်ႈၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈသႃႇသၼႃႇ ၸင်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶွမ်ႇမတီႇႁင်းၶေႃမႃးယဝ်.[2]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. "Public-Private Partnership for Yangon’s Water Supply" .  Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine.
  2. ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ. ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ. Archived from the original on March 5, 2016။ Retrieved on January 22, 2015