ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ 27.May.200။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(ၸၢၼ်း)။