Jump to content

ၸတ်ႉသတိၼ်ႇ ၿီႇၿႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸတ်ႉသတိၼ်ႇ ၿီႇၿႃႇ
ၸတ်ႉသတိၼ်ႇ ၿီႇၿႃႇ ၿီႇၿႃႇ မိူဝ်ႈ 2015
ၵိူတ်ႇ ၸတ်ႉသတိၼ်ႇ ၻရူး ၿီႇၿႃႇ
(1994-03-01) မၢတ်ႉၶျ် 1၊ 1994 (ဢႃႇယု 30)[1]
လၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းဢွၼ်ႇထႄႇရီႇဢူဝ်ႇ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ
ၵူၼ်းမိူင်း  ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ
ၼႃႈၵၢၼ် ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း
ပီတူင်ႉၼိုင်မႃး 2008–ယၢမ်းလဵဝ်
ၼႃႈႁိူၼ်း ႁၢႆႇလီႇ ၿွလ်းတ်ဝိၼ်း (m. 2018)
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ justinbiebermusic.com
သဵၼ်ႈတၢင်းၽဵင်းၵႂၢမ်း
ၽၢင်ႁၢင်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း
 • ပွပ်ႉ
 • ဢႃႇဢႅၼ်ႇၿီႇ[2]
ၶိူင်ႈတွႆႇတိုင်ႈ
 • တိင်ႇၵီႇတႃႇ
 • တရမ်ႇ
 • ပီႇယၼ်ႇၼူဝ်ႇ
 • ၶီးပူတ်ႉ[3]
 • ၶွမ်ႇပၼီႇဢတ်းသဵင်
 • Island
 • Teen Island
 • RBMG
 • School Boy
 • Def Jam
 • လၢႆးမိုဝ်း

  ၸတ်ႉသတိၼ်ႇ ၻရူး ၿီႇၿႃႇ (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Justin Drew Bieber[4]; ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 လိူၼ်မၢၶျ်ႉ၊ ပီႊ 1994) ႁိုဝ် ၸတ်ႉသတိၼ်ႇ ပီႇပႃႇ (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Justin Bieber) ပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၸၢဝ်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇၵေႃႉ႞။ မိူဝ်ႈဢႃႇယုၶဝ်လႆႈ 13 ၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၸွမ်း RBMG Records ၼႂ်းပီႊ 2008 ဝၢႆးလင်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶမ်ႇပၼီႇ လႆႈႁၼ်ငဝ်းႁၢင်ႊသဵင် ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းသေ ထၢႆႇလူင်းဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ၶွင်ႉယူႇထုပ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁၢင်ပီႊ 2009 မုၵ်ႉၸုမ်း EP MyWorld လႆႈပိုတ်ႇတူဝ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵျႅတ်ႉသတိၼ်ႇၿီႇၿႃႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပိူၼ်ႈ ဢၼ်မီးၽဵင်းၵႂၢမ်းထိုင် 7 ႁူဝ် တီႈၼႂ်းဢႅလ်ႇပမ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ထႅၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်း Billboard 100[5]

  ၸတ်ႉသတိၼ်ႇ ၿီႇၿႃႇ ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 ၊ လိူၼ်မၢတ်ႉ၊ ပီႊၶရိတ်ႉ 1994 တီႈၼႂ်းမိူင်းလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ၊ ၸေႊမိူင်းဢွၼ်ႇထႄႇရီႇဢူဝ်ႇ လႄႈၵေႃႉယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းသတရႅတ်ႉၾွတ်ႉ။ မႄႈမၼ်းၸၢႆးၵေႃႉပဵၼ် ၽႅတ်ႇတီႇ မႄႇလီႇထီႇ (Pattie Mallette) ၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းၵိူတ်ႇၿီႇၿႃႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉမီးဢသၢၵ်ႈ 18 ပီႊ။ မၼ်းၼၢင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း လႆႈငိုၼ်းလိူၼ်မွၵ်ႈဢိတ်းဢီႈသေ လဵင်ႉလူလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းမႃးႁၢင်းၵွၺ်းၵေႃႉလဵဝ်။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၿီႇၿႃႇၶဝ်တႄႉ ပႅတ်ႈၵၼ်တင်းမႄႈၶဝ်ၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉလဵၵ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ၵေႃႈတိုတ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈႁႃပေႃႈၶဝ် ၵေႃႉပဵၼ် ၸေႇရေႇမီႊ ၿီႇၿႃႇ (Jeremy Bieber) ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၸၢႆးၵေႃႉယႂ်ႇ ၸင်ႇတႄႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပီႇယၼ်ႇၼူဝ်ႇ၊ တရမ်ႇ၊ ၵီႇတႃႇ ႁၢင်းၵွၺ်းမၼ်းၸၢႆး ။

  တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈပီႊၶရိတ်ႉ 2007 မိူဝ်ႈဢသၢၵ်ႈမၼ်းၸၢႆးလႆႈ 12 ပီႊၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၶဝ်ႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း Ne-Yo ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ So Sick တီႈၼႂ်းပၢင်ၶႄႉသဵင်ႉႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း သတရႅတ်ႉၾွတ်ႉသေ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၵႂႃႇထီႉသွင် ။ မႄႈမၼ်းၸၢႆးၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇဝီးတီးဢူဝ်း ဢၼ်မၼ်းၸၢႆးႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ တၢင်ႇၼိူဝ်ယူႇထုပ်ႉ ဝႆႉတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈတူၺ်း။ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၸင်ႇသိုပ်ႇတၢင်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်မၼ်းၸၢႆးႁွင်ႉၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်းဝႆႉ ထိုင်တီႈမၼ်းၸၢႆးပေႃးမီးၸိုဝ်ႈသဵင်မႃး။

  ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး သၵူႇတႃႇ ၿရဝ်းၼ်း (Scooter Braun) ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းပၢင်ၵၢတ်ႇ So So Def မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁၼ် ဝီးတီးဢူဝ်းဢၼ်ၿီႇၿႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းသေ တၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ်ယူႇထုပ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူး မေႇလီႇထီႇ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၿီႇၿႃႇ ယွၼ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆး မႃးၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝိူင်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၿီႇၿႃႇတိုၵ်ႉလႆႈ 13 ပီႊၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၸင်ႇလႆႈတႄႇ ၸၢမ်းဢတ်းၽဵင်း တီႈဢႅတ်ႇလႅၼ်ႇတႃႇ၊ ၸေႊမိူင်းၸေႃႇၸီႇယႃႇ ။ သိုပ်ႇမႃးထႅင်ႈဝူင်ႈ႞ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းႁႂ်ႈ ဢတ်ႇၶျိူဝ်ႇလႆႈထွမ်ႇ။ ဝၢႆးမႃး လႆႈသိုပ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း မုၵ်ႉၸုမ်း Island Def Jam Music Group လႄႈ Island Records မိူဝ်ႈလိူၼ် ပီႊၶရိတ်ႉ 2008 ။ ၽွင်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸတ်ႉသတိၼ်ႇ ထိမ်းပိူဝ်းလဵၵ်ႉ ၵေႃႈလႆႈယွၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ႁူမ်ႈၿီႇၿႃႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၿီႇၿႃႇတႄႉၽွမ်ႉၸႂ် လိူၵ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၸွမ်းဢတ်ႇၶျိူဝ်ႇ သေ ၿီႇၿႃႇၵေႃႈလႆႈၶၢႆႉမႃးယူႇတီႈ ဢႅတ်ႇလႅၼ်ႇတႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈဢိူမ်ႈၸမ်ၵၼ်တင်း တီႈယူႇဢတ်ႇၶျိူဝ်ႇလႄႈ တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၿရဝ်းၼ်း။

  ပီႊၶရိတ်ႉ 2008–2010 : ဢီႇၽီႇ မၢႆႇဝိူလ်းတ် လႄႈဢႅလ်ႇပမ်ႇမၢႆႇဝိူလ်းတ် 2.0

  [မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸတ်ႉသတိၼ်ႇၿီႇၿႃႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ One Time ၼၼ်ႉလႆႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ရေႇၻီႇယူဝ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတိုတ်ႉဢတ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းဢႅလ်ႇပမ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇယူႇတီႈၸၼ်ႉထီႉ 12 တီႈၼႂ်း Hot 100 မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ ပီႊၶရိတ်ႉ 2009 ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸၼ်ႉထီႉ 17 တီႈၼႂ်း Billboard Hot 100 သေ ထိုင်တီႈမၼ်းၸၢႆးလႆႈႁပ်ႉ သူးတွၼ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶႅပ်းၽဵင်းသီၶမ်းၶၢဝ် ၼႂ်းမိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇလႄႈ မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢမေႇရိၵႃႉ။ လႆႈႁပ်ႉပႃးသူးတွၼ်ႈ ၶႅပ်းၽဵင်းသီၶမ်း ၼႂ်း[[မိူင်းဢေႃႉသတရေးလျႃး]] လႄႈ မိူင်းၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇ။ ဢႅလ်ႇပမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းၶွင် ၸတ်ႉသတိၼ်ႇၿီႇၿႃႇ "My World" လႆႈပိုၼ်ၽႄဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ၊ ပီႊ 2009 လႄႈႁူမ်ႈတင်းၽဵင်းၵႂၢမ်း "One Less Lonely Girl" ၊ "Love Me" လႄႈ "Favorite Girl" လႄႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄတီႈၼိူဝ် iTune Store သေ ဢႅလ်ႇပမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပဵၼ် ၸၼ်ႉထီႉ 40 တီႈၼႂ်း Billboard Hot 100။

  1. Anderson၊ Kyle။ "Justin Bieber Joins The Ranks Of Youngest 'SNL' Performers"၊ MTV၊ 22 February 2010။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - 24 February 2010။။ Archived from the original on 18 July 2012။ 
  2. Collar, Matt. allmusic ((( Justin Bieber > Overview ))). Allmusic. Macrovision Corporation. Retrieved on 2009-10-21
  3. MTV- Justin Bieber artist profile. MTV. MTV Networks. Retrieved on December 22, 2009
  4. Greenblatt၊ Leah။ "My World 2.0 (2010)"၊ Entertainment Weekly၊ Time၊ March 10, 2010။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - June 11, 2010။။ Archived from the original on September 20, 2012။ 
  5. "Justin Bieber Fever Hits Miami"၊ CBS News၊ February 5, 2010။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - March 27, 2010။။ Archived from the original on February 7, 2010။